ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well

W EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-, *well*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
as well asและ
as well(adv) อีกด้วย, Syn. too

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well(sl) อย่างสุดๆ
well(n) บ่อน้ำ, See also: บ่อแร่, บ่อน้ำมัน, Syn. hollow, pit, shaft
well(n) แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
well(n) ปล่อง, See also: ช่อง
well(n) ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา
well(vi) ท่วมท้น, See also: พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา
well(adv) ดี, See also: อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ
well(adv) อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly
well(adv) อย่างสุขสบาย, See also: อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น
well(adj) ดี, See also: พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well(เวล) adv. ดี, อย่างดี, เรียบร้อย, สบาย, เป็นที่พอใจ, ด้วยความระมัดระวัง, อย่างน่าสรรเสริญ, ด้วยความถูกต้อง, อย่างมีเหตุผล, มากมาย, ได้เรียบ, เต็มที่ adj. สบาย, ดี, พอใจ, เรียบร้อย, พอควร, เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!, โอ้! n. ความสบาย, ความมีสุขภาพดี, โชคดี, ความสำเร็จ n. บ่อ,
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง, รอบคอบ, ฉลาด
well-appointed(เวล'อะพอย'ทิด) adj. ครบถ้วน
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี, สภาพที่น่าพอใจ, ความสุข, ความผาสุก, ความเจริญรุ่งเรือง, สวัสดิการ, Syn. prosperity, happiness
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
well-bred(เวล'เบรด) adj. ได้รับการอบรมอย่างดี, เป็นพันธุ์ดี, Syn. polished
well-chosen(เวล'โช เซิน) adj. เลือกมาอย่างดี, คัดมาอย่างด'
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี, สมบูรณ์, มีนิสัยดี, มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-connected(เวลคะเน'ทิด) adj. มีความสัมพันธ์กันดี, มาจากตระกูลดี

English-Thai: Nontri Dictionary
well(adv) ดี, เรียบร้อย, สบายดี, ทีเดียว, ชอบแล้ว, เต็มที่
well(n) บ่อ, อ่าง, แอ่ง, สระ, น้ำพุ, ปล่องอากาศ, ช่องใส่ของ, ช่องลิฟต์
well(vi) พุ่ง, ซึม, ไหล, ทะลัก
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์, ร่ำรวย, มีอันจะกิน
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ, ความปลอดภัย, ความเป็นอยู่, ความผาสุก
WELL-well-bred(adj) ได้รับการอบรมดี, เป็นพันธุ์ดี
WELL-well-done(adj) สุกดี, ดีจริง, เกรียม, ทำดีแล้ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, ตกแต่งอย่างดี, แต่งตัวเรียบร้อย
WELL-well-grounded(adj) มีเหตุผลดี, มีมูล, อบรมอย่างดี, ฝึกหัดอย่างดี
WELL-well-known(adj) มีชื่อ, โด่งดัง, รู้จักกันทั่ว, คุ้นเคย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
well ordering principleหลักการจัดอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-conditioned-สภาวะดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-definedแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-defined setเซตแจ่มชัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-formed-จัดดีแล้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
well-groundedมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made novelนวนิยายครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-made playบทละครครบสูตร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
well-ordered setเซตอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well Controlการควบคุมหลุมเจาะ, Example: การควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Well Drainedการระบายน้ำดี [สิ่งแวดล้อม]
Well Head Platformแท่นหลุมผลิต, Example: แท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิต ภายในแท่นจะประกอบด้วยหลุมผลิต 9 - 12 หลุม หรือมากกว่า และมีอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์แยกสถานะเพื่อทดสอบอัตราการผลิต โดยปิโตรเลียมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะผ่านอุปกรณ์การผลิตเบื้องต้นที่นี่ ก่อนส่งไปขบวนการผลิตยังแท่นผลิตต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Well Loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะ, Example: การเจาะสำรวจปิโตรเลียม มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เรียกว่า การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well logging) เพื่อตรวจวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินในแต่ละช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ ข้อมูลที่ได้จะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหินใต้ดิน ศึกษาและประเมินคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอนสำหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง [ปิโตรเลี่ยม]
Well Platformแท่นเจาะหลุมผลิตในทะเล, Example: สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแท่นผลิตได้ (Production platform) เมื่อมีการผลิตปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Well Stimulationการกระตุ้นหลุมผลิตเพื่อเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Wellhead Pressureความดันของของไหลที่ปากหลุมหลังจากที่มีการปิดหลุม, Example: การปิดหลุม (Shut-in) ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระดับความดันที่ปากหลุมจะอ่านได้จากเครื่องวัด (gauge) ที่ wellhead [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well over(phrase) มากกว่า (จำนวนหรือปริมาณที่กำหนดไว้)
well-craftedขัดเกลา ปรุงแต่งอย่างประณีตงดงาม
Wellhead Desanderเครื่องแยกทรายออกจากของแหลว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We might as well die as live like this.ตายก็ตายครั้งเดียว The Great Dictator (1940)
Don't you understand? He's too well known.นายไม่เข้าใจหรือยังไง เฮนเคิล รู้จัก ผบ. The Great Dictator (1940)
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี The Great Dictator (1940)
The route is well guarded. Behind us are 200 tanks, 50 armored cars and 500 machine-guns.รถถัง 200 คัน รถหุ้มเกาะ 50 คัน The Great Dictator (1940)
But remember, a boy who won't be good might just as well be made of wood.เด็กชายคนหนึ่งที่จะไม่ดี อาจจะเพียงแค่รวมทั้งจะทำจาก ไม้ Pinocchio (1940)
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley, เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็ Rebecca (1940)
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน Rebecca (1940)
You got on rather well with him, didn't you?เธอเข้ากันกับเขาได้ดีเลยใช่มั้ย Rebecca (1940)
- Besides, you weren't well at the time.- อีกอย่าง ช่วงนั้นคุณก็ไม่ค่อยสบาย Rebecca (1940)
Oh, hello, Max. Things are going pretty well for you, aren't they?หวัดดี แม็กซ์ เรื่องดูจะไปได้สวย สำหรับนายเลยใช่มั้ย Rebecca (1940)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
Well I must be sure and thank him.ก็ ฉันจะต้องตรวจสอบและ ขอขอบคุณเขา The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wellA ballet theater is a place in which I can study motion well.
wellA boy your age ought to behave well.
wellA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
wellA cat contrasts with a dog well.
wellAfter sleeping well I felt much better.
wellAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
wellA hearty dinner well appeased my hunger.
wellAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
wellAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
well"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
wellAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
wellAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้หวังดี(n) well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
โปร่งลม(adj) airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai Definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
สันทัดกรณี(adj) skillful, See also: well-informed, Thai Definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
เรียงราย(adv) orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai Definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
ดีมาก(adj) excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai Definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
เพียบพร้อม(adj) well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai Definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
บุญทาย(adj) well-matched, See also: well-suited (to each other), Thai Definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
สุขภาพ(n) health, See also: wellbeing, good condition, Example: บางคนอยากเป็นนักกีฬา แต่เป็นไม่ได้เพราะสุขภาพไม่อำนวย, Thai Definition: ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ความอยู่ดีกินดี(n) well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การที่มีความสุขสบาย
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อักเสบ[aksēp] (v) EN: inflame ; swell  FR: infecter ; envenimer
อำลา[amlā] (v) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell  FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [ f ] ; pierre rare [ f ] ; gemme [ f ]
เอาใจ[aojai] (v) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well  FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELL W EH1 L
WELLS W EH1 L Z
WELLE W EH1 L
WELLER W EH1 L ER0
WELLEN W EH1 L AH0 N
WELLEK W EH1 L EH0 K
WELLES W EH1 L Z
WELLCO W EH1 L K OW0
WELLENS W EH1 L AH0 N Z
WELLAND W EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well (v) wˈɛl (w e1 l)
Wells (n) wˈɛlz (w e1 l z)
well- (j) wɛl- (w e l -)
wells (v) wˈɛlz (w e1 l z)
welled (v) wˈɛld (w e1 l d)
welling (v) wˈɛlɪŋ (w e1 l i ng)
well-set (j) wˈɛl-sɛt (w e1 l - s e t)
wellhead (n) wˈɛlhɛd (w e1 l h e d)
well-born (j) wˈɛl-bɔːn (w e1 l - b oo n)
well-bred (j) wˈɛl-brɛd (w e1 l - b r e d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很好[hěn hǎo, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ, ] well #910 [Add to Longdo]
知名[zhī míng, ㄓ ㄇㄧㄥˊ, ] well known; famous #3,251 [Add to Longdo]
出名[chū míng, ㄔㄨ ㄇㄧㄥˊ, ] well-known for sth; to become well known; to make one's mark #9,672 [Add to Longdo]
开朗[kāi lǎng, ㄎㄞ ㄌㄤˇ, / ] well lit; open and clear; carefree; without worry; optimistic #10,827 [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] well-known; famous; renowned; eminent #11,376 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot #21,663 [Add to Longdo]
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, ] well-favored; elegant; pretty #28,380 [Add to Longdo]
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, ] well-being; welfare #30,426 [Add to Longdo]
匀称[yún chèn, ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ, / ] well proportioned; well shaped #31,890 [Add to Longdo]
丰盈[fēng yíng, ㄈㄥ ㄧㄥˊ, / ] well-rounded; plump #37,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brunnen { m }; Quelle { f } | Brunnen { pl } | Artesischer Brunnen | einen Brunnen anlegen; einen Brunnen bohrenwell | wells | artesian well | to sink a well [Add to Longdo]
Brunnenbau { m }well digging; well boring [Add to Longdo]
Brunnenbauer { m }; Brunnenbauerin { f }well digger; well borer [Add to Longdo]
Brunnenschacht { m }well shaft [Add to Longdo]
Ursprung { m }well [ fig. ] [Add to Longdo]
mit guter Vorbildungwell grounded [Add to Longdo]
Vorkenntnisse { pl } (in)well grounded in [Add to Longdo]
Wellblech { n }corrugated sheet iron [Add to Longdo]
Wellblechhütte { f } | Wellblechhütten { pl }quonset | quonsets [Add to Longdo]
Welle { f } [ techn. ] | gehärtete Welle { f }shaft | hardened shaft [Add to Longdo]
Welle { f } | Wellen { pl }billow | billows [Add to Longdo]
Welle { f }; Woge { f } | Wellen { pl }; Wogen { pl } | kleine Welle | abklingende Welle | dynamische Welle | stehende Wellewave | waves | wavelet | decaying wave | dynamic wave | standing wave; stationary wave [Add to Longdo]
Wellen-Lötanlage { f }wave soldering machine [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell { n }flood-routing model [Add to Longdo]
Wellenanlage { f }shafting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P) #407 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n, n-suf) (1) stand; rack; table; (2) support; (3) belt; (ctr) (4) counter for machines, incl. vehicles; (n) (5) setting (e.g. in jewellery); (n, n-suf, ctr) (6) (See 代・だい・2, 代・だい・6) level (e.g. price level); range (e.g. after physical units); period (of time, e.g. a decade of one's life); (P) #686 [Add to Longdo]
著名[ちょめい, chomei] (adj-na, n) well-known; noted; celebrated; (P) #1,337 [Add to Longdo]
井戸端[いどばた, idobata] (n) side of well #1,713 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n, adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) #2,243 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) well #3,248 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 井桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) #3,248 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] Welle [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] Wellenlaenge [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
穂波[ほなみ, honami] Wellen_im_Kornfeld [Add to Longdo]
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] Wellenbrecher, -Mole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, n. [OE. welle, AS. wella, wylla, from weallan to
   well up, surge, boil; akin to D. wel a spring or fountain.
   ????. See {Well}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. An issue of water from the earth; a spring; a fountain.
    [1913 Webster]
 
       Begin, then, sisters of the sacred well. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A pit or hole sunk into the earth to such a depth as to
    reach a supply of water, generally of a cylindrical form,
    and often walled with stone or bricks to prevent the earth
    from caving in.
    [1913 Webster]
 
       The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to
       draw with, and the well is deep.   --John iv. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A shaft made in the earth to obtain oil or brine.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A source of supply; fountain; wellspring. "This well
    of mercy." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Dan Chaucer, well of English undefiled. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A well of serious thought and pure.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) An inclosure in the middle of a vessel's hold, around
      the pumps, from the bottom to the lower deck, to
      preserve the pumps from damage and facilitate their
      inspection.
    (b) A compartment in the middle of the hold of a fishing
      vessel, made tight at the sides, but having holes
      perforated in the bottom to let in water for the
      preservation of fish alive while they are transported
      to market.
    (c) A vertical passage in the stern into which an
      auxiliary screw propeller may be drawn up out of
      water.
    (d) A depressed space in the after part of the deck; --
      often called the cockpit.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) A hole or excavation in the earth, in mining, from
    which run branches or galleries.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) An opening through the floors of a building, as
    for a staircase or an elevator; a wellhole.
    [1913 Webster]
 
   8. (Metal.) The lower part of a furnace, into which the metal
    falls.
    [1913 Webster]
 
   {Artesian well}, {Driven well}. See under {Artesian}, and
    {Driven}.
 
   {Pump well}. (Naut.) See {Well}, 5
    (a), above.
 
   {Well boring}, the art or process of boring an artesian well.
    
 
   {Well drain}.
    (a) A drain or vent for water, somewhat like a well or
      pit, serving to discharge the water of wet land.
    (b) A drain conducting to a well or pit.
 
   {Well room}.
    (a) A room where a well or spring is situated; especially,
      one built over a mineral spring.
    (b) (Naut.) A depression in the bottom of a boat, into
      which water may run, and whence it is thrown out with
      a scoop.
 
   {Well sinker}, one who sinks or digs wells.
 
   {Well sinking}, the art or process of sinking or digging
    wells.
 
   {Well staircase} (Arch.), a staircase having a wellhole (see
    {Wellhole}
    (b) ), as distinguished from one which occupies the whole
      of the space left for it in the floor.
 
   {Well sweep}. Same as {Sweep}, n., 12.
 
   {Well water}, the water that flows into a well from
    subterraneous springs; the water drawn from a well.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. i. [imp. & p. p. {Welled}; p. pr. & vb. n.
   {Welling}.] [OE. wellen, AS. wyllan, wellan, fr. weallan;
   akin to OFries. walla, OS. & OHG. wallan, G. wallen, Icel.
   vella, G. welle, wave, OHG. wella, walm, AS. wylm; cf. L.
   volvere to roll, Gr. ? to inwrap, ? to roll. Cf. {Voluble},
   {Wallop} to boil, {Wallow}, {Weld} of metal.]
   To issue forth, as water from the earth; to flow; to spring.
   "[Blood] welled from out the wound." --Dryden. "[Yon spring]
   wells softly forth." --Bryant.
   [1913 Webster]
 
      From his two springs in Gojam's sunny realm,
      Pure welling out, he through the lucid lake
      Of fair Dambea rolls his infant streams. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, v. t.
   To pour forth, as from a well. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency
   being supplied by better and best, from another root.] [OE.
   wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG.
   wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[aum]l, Goth. wa['i]la;
   originally meaning, according to one's will or wish. See
   {Will}, v. t., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. In a good or proper manner; justly; rightly; not ill or
    wickedly.
    [1913 Webster]
 
       If thou doest not well, sin lieth at the door.
                          --Gen. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitably to one's condition, to the occasion, or to a
    proposed end or use; suitably; abundantly; fully;
    adequately; thoroughly.
    [1913 Webster]
 
       Lot . . . beheld all the plain of Jordan, that it
       was well watered everywhere.     --Gen. xiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       WE are wellable to overcome it.    --Num. xiii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       She looketh well to the ways of her household.
                          --Prov. xxxi.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       Servant of God, well done! well hast thou fought
       The better fight.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fully or about; -- used with numbers. [Obs.] "Well a ten
    or twelve." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well nine and twenty in a company.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. In such manner as is desirable; so as one could wish;
    satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently.
    "It boded well to you." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Know
       In measure what the mind may well contain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the world speaks well of you.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Considerably; not a little; far.
    [1913 Webster]
 
       Abraham and Sarah were old and well stricken in age.
                          --Gen. xviii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   Note: Well is sometimes used elliptically for it is well, as
      an expression of satisfaction with what has been said
      or done, and sometimes it expresses concession, or is
      merely expletive; as, well, the work is done; well, let
      us go; well, well, be it so.
      [1913 Webster]
 
   Note: Well, like above, ill, and so, is used before many
      participial adjectives in its usual adverbial senses,
      and subject to the same custom with regard to the use
      of the hyphen (see the Note under {Ill}, adv.); as, a
      well-affected supporter; he was well affected toward
      the project; a well-trained speaker; he was well
      trained in speaking; well-educated, or well educated;
      well-dressed, or well dressed; well-appearing;
      well-behaved; well-controlled; well-designed;
      well-directed; well-formed; well-meant; well-minded;
      well-ordered; well-performed; well-pleased;
      well-pleasing; well-seasoned; well-steered;
      well-tasted; well-told, etc. Such compound epithets
      usually have an obvious meaning, and since they may be
      formed at will, only a few of this class are given in
      the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   {As well}. See under {As}.
 
   {As well as}, and also; together with; not less than; one as
    much as the other; as, a sickness long, as well as severe;
    London is the largest city in England, as well as the
    capital.
 
   {Well enough}, well or good in a moderate degree; so as to
    give satisfaction, or so as to require no alteration.
 
   {Well off}, in good condition; especially, in good condition
    as to property or any advantages; thriving; prosperous.
 
   {Well to do}, well off; prosperous; -- used also adjectively.
    "The class well to do in the world." --J. H. Newman.
 
   {Well to live}, in easy circumstances; well off; well to do.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well \Well\, a.
   [1913 Webster]
   1. Good in condition or circumstances; desirable, either in a
    natural or moral sense; fortunate; convenient;
    advantageous; happy; as, it is well for the country that
    the crops did not fail; it is well that the mistake was
    discovered.
    [1913 Webster]
 
       It was well with us in Egypt.     --Num. xi. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in health; sound in body; not ailing, diseased, or
    sick; healthy; as, a well man; the patient is perfectly
    well. "Your friends are well." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is your father well, the old man of whom ye spake?
                          --Gen. xliii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. Being in favor; favored; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       He followed the fortunes of that family, and was
       well with Henry the Fourth.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Marine Insurance) Safe; as, a chip warranted well at a
    certain day and place. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We'll \We'll\
   Contraction for we will or we shall. "We'll follow them."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well
   adv 1: (often used as a combining form) in a good or proper or
       satisfactory manner or to a high standard (`good' is a
       nonstandard dialectal variant for `well'); "the children
       behaved well"; "a task well done"; "the party went well";
       "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-seasoned
       dish"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty
       good" [syn: {well}, {good}] [ant: {badly}, {ill},
       {poorly}]
   2: thoroughly or completely; fully; often used as a combining
     form; "The problem is well understood"; "she was well
     informed"; "shake well before using"; "in order to avoid food
     poisoning be sure the meat is well cooked"; "well-done beef",
     "well-satisfied customers"; "well-educated"
   3: indicating high probability; in all likelihood; "I might well
     do it"; "a mistake that could easily have ended in disaster";
     "you may well need your umbrella"; "he could equally well be
     trying to deceive us" [syn: {well}, {easily}]
   4: (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully;
     "a book well worth reading"; "was well aware of the
     difficulties ahead"; "suspected only too well what might be
     going on"
   5: to a suitable or appropriate extent or degree; "the project
     was well underway"; "the fetus has well developed organs";
     "his father was well pleased with his grades"
   6: favorably; with approval; "their neighbors spoke well of
     them"; "he thought well of the book" [ant: {badly}, {ill}]
   7: to a great extent or degree; "I'm afraid the film was well
     over budget"; "painting the room white made it seem
     considerably (or substantially) larger"; "the house has
     fallen considerably in value"; "the price went up
     substantially" [syn: {well}, {considerably}, {substantially}]
   8: with great or especially intimate knowledge; "we knew them
     well" [syn: {well}, {intimately}]
   9: with prudence or propriety; "You would do well to say nothing
     more"; "could not well refuse"
   10: with skill or in a pleasing manner; "she dances well"; "he
     writes well" [ant: {badly}]
   11: in a manner affording benefit or advantage; "she married
     well"; "The children were settled advantageously in Seattle"
     [syn: {well}, {advantageously}] [ant: {badly},
     {disadvantageously}]
   12: in financial comfort; "They live well"; "she has been able
     to live comfortably since her husband died" [syn: {well},
     {comfortably}]
   13: without unusual distress or resentment; with good humor;
     "took the joke well"; "took the tragic news well" [ant:
     {badly}]
   adj 1: in good health especially after having suffered illness
       or injury; "appears to be entirely well"; "the wound is
       nearly well"; "a well man"; "I think I'm well; at least I
       feel well" [ant: {ill}, {sick}]
   2: resulting favorably; "it's a good thing that I wasn't there";
     "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw
     you"; "all's well that ends well" [syn: {good}, {well(p)}]
   3: wise or advantageous and hence advisable; "it would be well
     to start early"
   n 1: a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil
      or gas or brine
   2: a cavity or vessel used to contain liquid
   3: an abundant source; "she was a well of information" [syn:
     {well}, {wellspring}, {fountainhead}]
   4: an open shaft through the floors of a building (as for a
     stairway)
   5: an enclosed compartment in a ship or plane for holding
     something as e.g. fish or a plane's landing gear or for
     protecting something as e.g. a ship's pumps
   v 1: come up, as of a liquid; "Tears well in her eyes"; "the
      currents well up" [syn: {well}, {swell}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WELL
     Whole Earth 'Lectronic Net (network)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top