ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capability

K EY2 P AH0 B IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capability-, *capability*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capability(n) ความสามารถ, Syn. ability, competency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ

English-Thai: Nontri Dictionary
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capability, second strikeสมรรถภาพที่จะตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capabilityความสามารถ [การแพทย์]
Capability maturity model (Computeer software)รูปแบบการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Capability, Regenerativeความสามารถในการเพิ่มจำนวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stinky priest, you don't have the capability to defeat my Uncle Guo.เจ้านักพรตเหม็น, เจ้าสู้ท่านลุงก๊วยไม่ได้. Return of the Condor Heroes (1983)
you see, we had to show that we had the technical capability and were determined.เราต้องแสดงให้เห็นว่า เรามีเทคโนโลยีทำลายล้างที่เหนือกว่า และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว Spies Like Us (1985)
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์ The Russia House (1990)
At any rate, any program has its bugs and I would think that a man of your capability could cure our problem....และผมคิดว่าคนของคุณจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ Ghost in the Shell (1995)
The only countries with this kind of capability are Russia, North Korea, maybe China.ประเทศที่พอจะทำแบบนี้ได้ก็มี แค่รัสเซีย เกาหลีเหนือ อาจจะจีน Transformers (2007)
Intelligence is indicating no such capability on the ground.ข่วกรองบอกว่าไม่มี อะไรแบบนั้นบนพื้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Simply doesn't have the capability to dial earth.ไม่สามารถที่จะทำให้เรา เชื่อมต่อไปที่โลก Air: Part 1 (2009)
This ship simply doesn't have the capability to dial earth.ยาน ลำนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่โลกได้ Air: Part 3 (2009)
This ship simply doesn't have the capability to dial Earth.ยานลำนี้ไม่สามารถต่อไปยังโลกได้ Earth (2009)
Simply doesn't have the capability to dial earth.ยาน ลำนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่โลกได้ Darkness (2009)
This ship simply doesn't have the capability to dial earth.ยานลำนี้ไม่สามารถต่อไปยังโลกได้ Time (2009)
This ship simply doesn't have the capability to dial Earth.ยานลำนี้ไม่สามารถต่อไปยังโลกได้ Water (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capabilityBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
capabilityIts limited capability has disenchanted me with computer.
capabilityShe has the wonderful capability to overcome any obstacle.
capabilityThe new team has the capability to win.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพ(n) efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai Definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมรรถนะ(n) capacity, See also: capability, ability, aptitude, Syn. ความสามารถ, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขีดความสามารถ(n) capability, See also: ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, Example: ทางการแพทย์ยอมรับแล้วว่าผู้หญิงมีขีดความสามารถในการอดทนต่อความเจ็บปวดมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: เกณฑ์กำหนดของความสามารถที่จะทำได้ถึง
ความสามารถ(n) capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ศักดิ(n) ability, See also: capability, Syn. ความสามารถ, ศักดิ์
น้ำยา(n) ability, See also: capability, skill, expertness, Syn. ฝีมือ, ความสามารถ, Example: เขาไม่มีน้ำยาอะไรที่จะทำร้ายคนอื่นได้ในเวลานี้หรอก, Thai Definition: ความสามารถในทางใดทางหนึ่ง (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น ไม่มีน้ำยา หรือ หมดน้ำยา หมายความว่า ไม่มีสติปัญญาความสามารถ หรือ หมดความสามารถ, Notes: (ปาก)
ประสิทธิภาพ(n) efficiency, See also: capability, ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, Example: เครื่องจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องจักรดีเซล, Thai Definition: ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: ability ; capability ;capacity  FR: capacité [ f ]
ปรีชา[prīchā] (n) EN: ability ; capability ; faculty  FR: talent [ m ] ; habileté [ f ]
แสดงความสามารถ[sadaēng khwām sāmāt] (v, exp) EN: show one's capability  FR: montrer ses capacités
ศักยภาพ[sakkayaphāp] (n) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [ f ]
สมรรถภาพ[sāmatthaphāp] (n) EN: efficiency ; capability ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; efficience [ f ]
สมรรถภาพทางกาย[sāmatthaphāp thāng kāi] (n, exp) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency
สุดวิสัย[sut wisai] (adv) EN: beyond one' s capability
เต็มอัตราศึก[tem attrā seuk] (adv) EN: with all one's strength ; with all one's might ; to one's fullest capability
เต็มที[temthī] (adv) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead  FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAPABILITY K EY2 P AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capability (n) kˌɛɪpəbˈɪlɪtiː (k ei2 p @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能力[néng lì, ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] capability; capable; able; ability #316 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fähigkeit { f }; Vermögen { n } | Fähigkeiten { pl } | körperliche oder geistige Fähigkeit { f } | Fähigkeiten { pl }capability | capabilities | capability | faculties [Add to Longdo]
Leistungsmerkmale { pl }capability characteristics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) { comp } punctuation capability [Add to Longdo]
ケーパビリティ[ke-pabiritei] (n) capability [Add to Longdo]
開発能力[かいはつのうりょく, kaihatsunouryoku] (n) development capability [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] (n) { comp } capability tests [Add to Longdo]
軍事能力[ぐんじのうりょく, gunjinouryoku] (n) military capability [Add to Longdo]
言語能力[げんごのうりょく, gengonouryoku] (n) { ling } (linguistic) competence; language capability [Add to Longdo]
交換機能[こうかんきのう, koukankinou] (n) exchange function; swapping capability [Add to Longdo]
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill [Add to Longdo]
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] (n) { comp } function preselection capability [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
機能試験[きのうしけん, kinoushiken] capability tests [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] capability [Add to Longdo]
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capability \Ca`pa*bil"i*ty\, n.; pl. {Capabilities}.
   1. The quality of being capable; capacity; capableness; esp.
    intellectual power or ability.
    [1913 Webster]
 
       A capability to take a thousand views of a subject.
                          --H. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Capacity of being used or improved.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capability
   n 1: the quality of being capable -- physically or
      intellectually or legally; "he worked to the limits of his
      capability" [syn: {capability}, {capableness}] [ant:
      {incapability}, {incapableness}]
   2: the susceptibility of something to a particular treatment;
     "the capability of a metal to be fused" [syn: {capability},
     {capacity}]
   3: an aptitude that may be developed [syn: {capability},
     {capableness}, {potentiality}] [ant: {incapability},
     {incapableness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top