ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignorant

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorant-, *ignorant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorant(adj) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant(adj) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง, Syn. unconcious, uninformed, Ant. alert, aware
ignorant(adj) ไร้การศึกษา, See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, Syn. illiterate, uneducated, Ant. educated, literate

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา, โง่, ไม่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia legis non excusat; ignorantia non excusat (L.)ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia non excusat (L.); ignorantia legis non excusatความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
ignorant(adj) uneducated in general; lacking knowledge or sophistication, Syn. nescient, unlettered, unlearned
ignorant(adj) uneducated in the fundamentals of a given art or branch of learning; lacking knowledge of a specific field, Syn. illiterate
ignorant(adj) unaware because of a lack of relevant information or knowledge, Syn. unknowledgeable, unknowing, unwitting
ignorantly(adv) in ignorance; in an ignorant manner
ignorantness(n) ignorance (especially of orthodox beliefs), Syn. unknowingness, unknowing, nescience

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ignorant

a. [ F., fr. L. ignorans, -antis, p. pr. of ignorare to be ignorant. See Ignore. ] 1. Destitute of knowledge; uninstructed or uninformed; untaught; unenlightened. [ 1913 Webster ]

He that doth not know those things which are of use for him to know, is but an ignorant man, whatever he may know besides. Tillotson. [ 1913 Webster ]

2. Unacquainted with; unconscious or unaware; -- used with of. [ 1913 Webster ]

Ignorant of guilt, I fear not shame. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Unknown; undiscovered. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Ignorant concealment. Shak. [ 1913 Webster ]

Alas, what ignorant sin have I committed? Shak. [ 1913 Webster ]

4. Resulting from ignorance; foolish; silly. [ 1913 Webster ]

His shipping,
Poor ignorant baubles! -- on our terrible seas,
Like eggshells moved. Shak.

Syn. -- Uninstructed; untaught; unenlightened; uninformed; unlearned; unlettered; illiterate. -- Ignorant, Illiterate. Ignorant denotes lack of knowledge, either as to single subject or information in general; illiterate refers to an ignorance of letters, or of knowledge acquired by reading and study. In the Middle Ages, a great proportion of the higher classes were illiterate, and yet were far from being ignorant, especially in regard to war and other active pursuits. [ 1913 Webster ]

In such business
Action is eloquence, and the eyes of the ignorant
More learned than the ears. Shak. [ 1913 Webster ]

In the first ages of Christianity, not only the learned and the wise, but the ignorant and illiterate, embraced torments and death. Tillotson. [ 1913 Webster ]

Ignorant

n. A person untaught or uninformed; one unlettered or unskilled; an ignoramous. [ 1913 Webster ]

Did I for this take pains to teach
Our zealous ignorants to preach? Denham. [ 1913 Webster ]

Ignorantism

n. The spirit of those who extol the advantage of ignorance; obscurantism. [ 1913 Webster ]

Ignorantist

n. One opposed to the diffusion of knowledge; an obscurantist. [ 1913 Webster ]

Ignorantly

adv. In a ignorant manner; without knowledge; inadvertently. [ 1913 Webster ]

Whom therefoer ye ignorantly worship, him declare I unto you. Acts xvii. 23. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ The Lawnmower Man (1992)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)
Do you think if we ignore him he'll go away?คุณคิดไหมว่า ถ้าเราไม่สนแล้ว เขาจะไป ? Squeeze (1993)
You're too ignorant.ไม่เจ้าโง่เกินไป Rapa Nui (1994)
Do you think I've been ignorant? I think you've just been a boy.คิดว่าข้าโง่มั้ย Rapa Nui (1994)
Know how to read, you ignorant fuck?รู้วิธีการอ่านคุณเพศไม่รู้? The Shawshank Redemption (1994)
Still, I'd like to try, with your permission. A letter a week. They can't ignore me forever.ยังคงฉันต้องการที่จะลองได้รับอนุญาตของคุณ จดหมายสัปดาห์ พวกเขาไม่สามารถละเลยฉันตลอดไป The Shawshank Redemption (1994)
They ignored the loose cash.ไม่แตะต้องเงินสด Heat (1995)
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
- Only an ignorant man can believe that.- เฉพาะคนที่ไม่รู้จะเชื่อว่า 12 Angry Men (1957)
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignorantBesides being ignorant, he is too proud.
ignorantHe is entirely ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant to of the world.
ignorantHe is quite ignorant of things Japanese.
ignorantHe pretended to be ignorant.
ignorantHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
ignorantHe thinks he knows everything but, as a matter of face, he is very ignorant.
ignorantHe was ignorant of the fact.
ignorantHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
ignorantHe was ignorant of the plot to assassinate him.
ignorantHe was laughed at for being so ignorant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่มสี่สุ่มห้า(adv) blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai Definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อวิญญู(adj) ignorant, See also: foolish, stupid, Syn. โง่, เขลา, Thai Definition: ที่ไม่มีความรู้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa] (xp) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat  FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ignorant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorant
ignorantly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茫然[máng rán, ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ,  ] ignorant; to have no knowledge of sth #11,388 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant #19,433 [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ,  ] ignorant; uneducated #21,819 [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ,     /    ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded #50,477 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded #66,376 [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ,  ] ignorant; ill-informed #99,438 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ,   /  ] ignorant and stubborn #146,636 [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ,   /  ] ignorant; block-head #245,697 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] ignorant; sun hat #440,753 [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ,  ] ignorant and weak #521,226 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ignorant { m } | Ignoranten { pl }ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
迂愚[うぐ, ugu] (adj-na, n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n, adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
愚民[ぐみん, gumin] (n) ignorant people [Add to Longdo]
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
世間知らず[せけんしらず, sekenshirazu] (adj-na, n) ignorant of the ways of the world [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top