ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

competition

K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competition-, *competition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competition(n) การแข่งขัน, Syn. rivalry, contest, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน, การชิงชัย, ผู้แข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
competition(n) การแข่งขัน, การแข่ง, การชิงชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competitionการแข่งขัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
competition for prizesการแข่งขันชิงรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competition, distortion ofการทำลายการแข่งขัน (ทางเศรษฐกิจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competition, fairการแข่งขันโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competitionการแข่งขัน [TU Subject Heading]
Competitionแย่ง [การแพทย์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competition, Imperfectการแข่งขันไม่สมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competition, Internationalการแข่งขันระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Competition, Unfairการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้ Cool Runnings (1993)
After the Birdman competition I thought, I'd like to get married.ข้าคิดว่า หลังจากแข่งขันแล้วข้าอยากจะแต่งงาน Rapa Nui (1994)
Then he moved to Montana, and he blew the competition away.แล้วย้ายไปมอนตาน่าแล้วก็ ระเบิดคนแหลกเป็นชิ้นๆ Good Will Hunting (1997)
In competition with five other unwanted pregnancies -กับอีก 5 รายการที่พ่อแม่ไม่ต้องการ เกณฑ์ตัดสินก็คือวันแพร่ภาพวันหนึ่ง The Truman Show (1998)
A little competition right now might increase my market value.A little competition right now might increase my market value. Maid in Manhattan (2002)
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี Sex Is Zero (2002)
The national competition on the General AssemblyThe national competition on the General Assembly Sex Is Zero (2002)
Competition beganCompetition began Sex Is Zero (2002)
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง Mona Lisa Smile (2003)
Yeah. I understand you've got a prize for our competition winners.ครับ ผมเข้าใจว่าคุณมีรางวัล สำหรับผู้ชนะด้วยใช่มั้ยครับ Love Actually (2003)
So, three weeks till Christmas, looks like the real competition is gonna be Blue.อีกแค่สามอาทิตย์ก็คริสต์มาสแล้ว ดูเหมือนคู่แข่งคุณก็คือวงบลูนะ Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitionAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
competitionBob is down for the coming tennis competition.
competitionCompetition for the position is very intense.
competitionCompetition in the domestic market is cutthroat.
competitionCompetition is neither good nor evil in itself.
competitionCompetition is not bad in itself.
competitionCompetition is not by nature evil.
competitionCompetition is very keen in the car industry.
competitionCongratulations on coming first in the competition.
competitionEffectively dealing with competition is an important part of life.
competitionFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
competitionHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งขัน(n) competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai Definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
การประกวด(n) contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai Definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
การชิง(n) competition, See also: contest, fight, contention, conquest, race, Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย, Example: ศึกการชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการได้เริ่มขึ้นแล้ว
ธรรมยุทธ์(n) honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai Definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก่งแย่งกัน[kān kaengyaēng kan] (n, exp) EN: competition  FR: compétition [ f ]
การแข่ง[kān khaeng] (n) EN: race ; competition ; game ; contest  FR: course [ f ] ; compétition [ f ] ; rencontre [ f ] ; match [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขัน[kān khaengkhan] (n) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament  FR: match [ m ] ; rencontre [ f ] ; compétition [ f ] ; challenge [ m ] ; tournoi [ m ] ; partie [ f ]
การแข่งขันกีฬา[kān khaengkhan kīlā] (n, exp) FR: compétition sportive [ f ]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[kān khaengkhan thī yuttitham] (n, exp) EN: fair competition
การแข่งขันอย่างรุนแรง[kān khaengkhan yāng runraēng] (n, exp) EN: keen competition
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[kān khaengkhan yāng yuttitham] (n, exp) EN: fair competition ; heavy competition
การประกวด[kān prakūat] (n) EN: contest ; competition ; show  FR: concours [ m ] ; compétition [ f ]
การประลอง[kān praløng] (n) EN: trial ; competition  FR: essai [ m ]
การต่อสู้[kān tøsū] (n) EN: battle ; fight ; competition  FR: bataille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPETITION K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N
COMPETITIONS K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
COMPETITION'S K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competition (n) kˌɒmpətˈɪʃən (k o2 m p @ t i1 sh @ n)
competitions (n) kˌɒmpətˈɪʃənz (k o2 m p @ t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, / ] competition (e.g. sporting), #3,541 [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament, #7,106 [Add to Longdo]
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, / ] competition; to compete; to pursue, #51,409 [Add to Longdo]
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, / ] competition between three rivals; tripartite confrontation, #146,327 [Add to Longdo]
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] competition model [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanzsport { m }competition dancing; ballroom dancing [Add to Longdo]
Wettbewerb { m }; Konkurrenz { f }; Konkurrent { m } | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition [Add to Longdo]
コンペ[konpe] (n) (abbr) competition; (P) [Add to Longdo]
コンペティション[konpeteishon] (n) competition; (P) [Add to Longdo]
タイマン[taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
ライバル[raibaru] (n, adj-no) rival; competition; (P) [Add to Longdo]
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) { comp } local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P) [Add to Longdo]
応募作品[おうぼさくひん, oubosakuhin] (n) work sent to a competition; competition entry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competition \Com`pe*ti"tion\, n. [L. competition. See
   {Compete}.]
   The act of seeking, or endeavoring to gain, what another is
   endeavoring to gain at the same time; common strife for the
   same objects; strife for superiority; emulous contest;
   rivalry, as for approbation, for a prize, or as where two or
   more persons are engaged in the same business and each
   seeking patronage; -- followed by for before the object
   sought, and with before the person or thing competed with.
   [1913 Webster]
 
      Competition to the crown there is none, nor can be.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      A portrait, with which one of Titian's could not come
      in competition.             --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      There is no competition but for the second place.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Where competition does not act at all there is complete
      monopoly.                --A. T.
                          Hadley.
 
   Syn: Emulation; rivalry; rivalship; contest; struggle;
     contention; opposition; jealousy. See {Emulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competition
   n 1: a business relation in which two parties compete to gain
      customers; "business competition can be fiendish at times"
   2: an occasion on which a winner is selected from among two or
     more contestants [syn: {contest}, {competition}]
   3: the act of competing as for profit or a prize; "the teams
     were in fierce contention for first place" [syn:
     {competition}, {contention}, {rivalry}] [ant: {cooperation}]
   4: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
     rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
     [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
     {contender}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top