ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amateur

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amateur-, *amateur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur(n) ผู้ที่ไม่มีทักษะ, See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur(n) มือสมัครเล่น, See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, Syn. nonprofessional, layman
amateur(adj) สมัครเล่น, Syn. amateurish
amateurish(adj) สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น, ผู้ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateurs' manualsคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amateur radio operator(n) นักวิทยุสมัครเล่น

WordNet (3.0)
amateur(n) someone who pursues a study or sport as a pastime
amateur(n) an athlete who does not play for pay, Ant. professional
amateur(adj) engaged in as a pastime, Syn. unpaid, recreational
amateurish(adj) lacking professional skill or expertise, Syn. inexpert, amateur, unskilled
amateurishly(adv) in an amateurish manner, Ant. expertly
amateurishness(n) something that demonstrates a lack of professional competency
amateurism(n) the conviction that people should participate in sports as a hobby (for the fun of it) rather than for money

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amateur

n. [ F., fr. L. amator lover, fr. amare to love. ] A person attached to a particular pursuit, study, or science as to music or painting; esp. one who cultivates any study or art, from taste or attachment, without pursuing it professionally. [ 1913 Webster ]

Amateurish

a. In the style of an amateur; superficial or defective like the work of an amateur. -- Am`a*teur"ish*ly, adv. -- Am`a*teur"ish*ness, n. [ 1913 Webster ]

amateurishness

n. Behavior that demonstrates a lack of professional competency. [ WordNet 1.5 ]

Amateurism

n. The practice, habit, or work of an amateur. [ 1913 Webster ]

Amateurship

n. The quality or character of an amateur. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, he was an amateur.อีกอย่างเขายังอ่อนหัด In the Mouth of Madness (1994)
It's too easy with amateurs.เป็นแค่พวกมือสมัครเล่น In the Mouth of Madness (1994)
- Christ, you're an amateur.แล้วกันไหนบอกว่าเคยมีแฟน Good Will Hunting (1997)
Amateur!มือสมัครเล่น! Blues Harp (1998)
What do you think we are, amateurs?เห็นเราเป็นมือสมัครเล่นรึไง Never Been Kissed (1999)
Mr. Jones has won 13 national championships, including four U.S. Opens and five U.S. Amateurs.คุณโจนส์ชนะการแข่งระดับชาติ 13 ครั้ง... ...ยูเอสโอเพ่น 4 ครั้ง ยูเอสสมัครเล่น 5 ครั้ง The Legend of Bagger Vance (2000)
- Mr. Junuh won the Georgia Amateur at the age of 16, makin' him the youngest man to ever do so.อายุ 16 คุณจูเนอ ชนะจอร์เจียสมัครเล่น... ...เยาว์วัยที่สุดที่เคยปรากฏ The Legend of Bagger Vance (2000)
I don't need amateurs hanging around!ฉันไม่อยากให้พวกมือสมัครเล่น มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ ! Millennium Actress (2001)
I told you this was no role for a rank amateur!ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่มีบท ให้สำหรับพวกสมัครเล่น ! Millennium Actress (2001)
Well, I must say, it's a lot better than these... amateurs.ฝีมือคุณดีกว่ามือสมัครเล่นแถวนี้ Around the World in 80 Days (2004)
Guys, why did we think we could do this? We're amateurs.ทำไมพวกเธอคิดว่าเราจะทำสำเร็จ เรามันมือสมัครเล่นนะ Mean Girls (2004)
Guys, why did we think we could do this? We're amateurs.เฮ้อ, ทำไมถึงคิดว่าเราจะทำได้นะ เรามันมือสมัครเล่น Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amateurHe is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
amateurHe is just an amateur.
amateurHis driving skill is very amateur.
amateurMy uncle is an amateur cricket player.
amateurNormally you'd call 250 yards a great distance for an amateur.
amateurOh, well, you're just an amateur!
amateurResearch, it can hardly ... just an amateur's hobby, I'm ashamed to say.
amateurShe gave an amateur performance on the piano.
amateurThe amateur singer won first in the talent show hands down.
amateurThe association has excluded amateurs ever since its foundation.
amateurThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
amateurThis year too there are many regular concerts for amateur musicians being held.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน
สมัครเล่น(adj) amateur, Ant. อาชีพ
นักมวยสมัครเล่น(n) amateur boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยอาชีพ, Example: ในที่สุดนักมวยสมัครเล่นคนนั้นก็สามารถผ่านเวทีชกคราวนี้ไปได้อย่างสวยงาม, Count Unit: คน
สมัครเล่น(adj) amateur, See also: novice, naive, not skillful, Ant. อาชีพ, Example: ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น เพราะความชื่นชอบในตัวนักแสดง, Thai Definition: เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอ[khø] (n) EN: fan  FR: amateur [ m ] ; mordu [ m ] (fam.) ; accro [ m ] (fam.) ; fana ]m ] (fam.)
คอชา[khø chā] (n, exp) EN: person who likes tea  FR: amateur de thé [ m ]
คอฟุตบอล[khø futbøn] (n, exp) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [ m ] ; mordu de football [ m ]
คอกาแฟ[khø kāfaē] (n, exp) EN: person who likes coffee   FR: amateur de café [ m ]
คอหนังเพลง[khø nang phlēng] (n, exp) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (adj) EN: amateur  FR: amateur
มวยสากลสมัครเล่น[mūay sākon samaklen] (n, exp) EN: amateur boxing  FR: boxe amateur [ f ]
นักกีฬาสมัครเล่น[nakkīlā samaklen] (n, exp) EN: amateur athlete  FR: sportif amateur [ m[ ; athlète amateur [ m ] ; amateur [ m ]
นักมวยสมัครเล่น[nakmūay samaklen] (n, exp) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur amateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amateur
amateur
amateurs
amateurs
amateurish
amateurism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amateur
amateurs
amateurish
amateurism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ,  ] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits) #18,400 [Add to Longdo]
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ,    /   ] amateur [Add to Longdo]
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] amateur dramatics [Add to Longdo]
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ,  ] amateur performance (in theater) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateur { m } | Amateure { pl }amateur | amateurs [Add to Longdo]
Amateurfunksatellit { m }orbiting satellite carrying amateur radio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュア[amachua] (n, adj-no) amateur; (P) #3,432 [Add to Longdo]
素人[しろうと, shirouto] (n, adj-no) amateur; novice; (P) #7,034 [Add to Longdo]
アマ[ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P) #8,008 [Add to Longdo]
ハム[hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) #12,233 [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
アマチュアバンド[amachuabando] (n) amateur bands [Add to Longdo]
アマチュアマラソン[amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run [Add to Longdo]
アマチュアリズム[amachuarizumu] (n) amateurism [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top