ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amateur

AE1 M AH0 CH ER2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amateur-, *amateur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur(n) ผู้ที่ไม่มีทักษะ, See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
amateur(n) มือสมัครเล่น, See also: นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, Syn. nonprofessional, layman
amateur(adj) สมัครเล่น, Syn. amateurish
amateurish(adj) สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amateur(แอม' มะเทอะ) n., adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
amateurish(แอมมะเทอ' ริช) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของนักสมัคเล่น -amateurishness, amateurism n. (unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
amateur(n) มือสมัครเล่น, ผู้ขาดความชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Amateurs' manualsคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amateur radio operator(n) นักวิทยุสมัครเล่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mr. Junuh won the Georgia Amateur at the age of 16, makin' him the youngest man to ever do so.อายุ 16 คุณจูเนอ ชนะจอร์เจียสมัครเล่น... ...เยาว์วัยที่สุดที่เคยปรากฏ The Legend of Bagger Vance (2000)
I don't need amateurs hanging around!ฉันไม่อยากให้พวกมือสมัครเล่น มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ ! Millennium Actress (2001)
How can an amateur take us seriously?ทำไมมาจริงจังกับมือสมัครเล่นอย่างเราหละ? Initial D (2005)
How can an amateur take us seriously?ทำไมนายถึงไปกังวลกับมือสมัครเล่นล่ะ? Initial D (2005)
Professionals and amateurs are both racers.ทั้ง โปร และ สมัครเล่น ก็เป็นนักแข่งรถทั้งนั้น Initial D (2005)
Holy crap. It's amateur hour.ให้ตายเถอะ พวกอ่อนหัด The Key and the Clock (2006)
What is this amateur night bullshit?นี่มันงี่เง่าทั้งเพ Alpha Dog (2006)
I'm an officer of the law after all, and a bit of an amateur conjurer.ผมเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นนักมายากลสมัครเล่น The Illusionist (2006)
Here's to amateur hour; what do you say, saludo?นี่เป็นช่วงเวลาสำหรับมือสมัครเล่น นายเรียกว่าไงนะ, ซาลูโด้? Otis (2006)
The ice-truck killer was an amateur compared to this guy.เจ้านักฆ่าห้องเย็นเทียบกับรายนี้แล้วเด็กๆ ไปเลย An Inconvenient Lie (2007)
This is the Charles River Basin where amateur yachtsmen can sail 365 days a year.นี่คือชาร์ลส์ลุ่มน้ำที่ลูกเรือมือสมัคร เล่นสามารถแล่นเรือ 365 วันต่อปี Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Amateur night.- คืนที่ไม่มีอะไรจริง Halloween (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amateurHe is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
amateurHe is just an amateur.
amateurHis driving skill is very amateur.
amateurMy uncle is an amateur cricket player.
amateurNormally you'd call 250 yards a great distance for an amateur.
amateurOh, well, you're just an amateur!
amateurResearch, it can hardly ... just an amateur's hobby, I'm ashamed to say.
amateurShe gave an amateur performance on the piano.
amateurThe amateur singer won first in the talent show hands down.
amateurThe association has excluded amateurs ever since its foundation.
amateurThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
amateurThis year too there are many regular concerts for amateur musicians being held.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน
สมัครเล่น(adj) amateur, Ant. อาชีพ
นักมวยสมัครเล่น(n) amateur boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยอาชีพ, Example: ในที่สุดนักมวยสมัครเล่นคนนั้นก็สามารถผ่านเวทีชกคราวนี้ไปได้อย่างสวยงาม, Count Unit: คน
สมัครเล่น(adj) amateur, See also: novice, naive, not skillful, Ant. อาชีพ, Example: ผมรับเป็นผู้จัดการของคณะนักแสดงสมัครเล่น เพราะความชื่นชอบในตัวนักแสดง, Thai Definition: เพิ่งเริ่มทำ ยังไม่มีความชำนาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอ[khø] (n) EN: fan  FR: amateur [ m ] ; mordu [ m ] (fam.) ; accro [ m ] (fam.) ; fana ]m ] (fam.)
คอชา[khø chā] (n, exp) EN: person who likes tea  FR: amateur de thé [ m ]
คอฟุตบอล[khø futbøn] (n, exp) EN: person who loves to watch football   FR: amateur de football [ m ] ; mordu de football [ m ]
คอกาแฟ[khø kāfaē] (n, exp) EN: person who likes coffee   FR: amateur de café [ m ]
คอหนังเพลง[khø nang phlēng] (n, exp) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (n) EN: amateur; non-professional  FR: main non experte [ f ] ; amateur [ m ]
มือสมัครเล่น[meū samaklen] (adj) EN: amateur  FR: amateur
มวยสากลสมัครเล่น[mūay sākon samaklen] (n, exp) EN: amateur boxing  FR: boxe amateur [ f ]
นักกีฬาสมัครเล่น[nakkīlā samaklen] (n, exp) EN: amateur athlete  FR: sportif amateur [ m[ ; athlète amateur [ m ] ; amateur [ m ]
นักมวยสมัครเล่น[nakmūay samaklen] (n, exp) EN: amateur boxer ; pugilist ; prizefighter  FR: boxeur amateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMATEUR AE1 M AH0 CH ER2
AMATEUR AE1 M AH0 T ER2
AMATEURS AE1 M AH0 CH ER2 Z
AMATEURS AE1 M AH0 T ER2 Z
AMATEURISH AE1 M AH0 CH ER2 IH0 SH
AMATEURISM AE1 M AH0 CH ER2 IH0 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amateur (n) ˈæmətər (a1 m @ t @ r)
amateurs (n) ˈæmətəz (a1 m @ t @ z)
amateurish (j) ˈæmətərɪʃ (a1 m @ t @ r i sh)
amateurism (n) ˈæmətərɪzəm (a1 m @ t @ r i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, ] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits) #18,400 [Add to Longdo]
业余者[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] amateur [Add to Longdo]
玩儿票[wán er piào, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄆㄧㄠˋ, / ] amateur dramatics [Add to Longdo]
走票[zǒu piào, ㄗㄡˇ ㄆㄧㄠˋ, ] amateur performance (in theater) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amateur { m } | Amateure { pl }amateur | amateurs [Add to Longdo]
Amateurfunksatellit { m }orbiting satellite carrying amateur radio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュア[amachua] (n, adj-no) amateur; (P) #3,432 [Add to Longdo]
素人[しろうと, shirouto] (n, adj-no) amateur; novice; (P) #7,034 [Add to Longdo]
アマ[ama] (n) (abbr) (See アマチュア) amateur; (P) #8,008 [Add to Longdo]
ハム[hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) #12,233 [Add to Longdo]
アマチュアカメラマン[amachuakameraman] (n) amateur photographer [Add to Longdo]
アマチュアバンド[amachuabando] (n) amateur bands [Add to Longdo]
アマチュアマラソン[amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run [Add to Longdo]
アマチュアリズム[amachuarizumu] (n) amateurism [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amateur \Am`a*teur"\, n. [F., fr. L. amator lover, fr. amare to
   love.]
   A person attached to a particular pursuit, study, or science
   as to music or painting; esp. one who cultivates any study or
   art, from taste or attachment, without pursuing it
   professionally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amateur
   adj 1: engaged in as a pastime; "an amateur painter"; "gained
       valuable experience in amateur theatricals";
       "recreational golfers"; "reading matter that is both
       recreational and mentally stimulating"; "unpaid extras in
       the documentary" [syn: {amateur}, {recreational},
       {unpaid}]
   2: lacking professional skill or expertise; "a very amateurish
     job"; "inexpert but conscientious efforts"; "an unskilled
     painting" [syn: {amateurish}, {amateur}, {inexpert},
     {unskilled}]
   n 1: someone who pursues a study or sport as a pastime
   2: an athlete who does not play for pay [ant: {pro},
     {professional}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Amateur /amatøːr/ 
  amateur

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 amateur /amatør/
  1. amateur; fancier
  2. amateur
  3. amateur

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 amateur /amatœʀ/ 
  amateur; fancier

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top