ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skilful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skilful-, *skilful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skilful(สคิล'ฟูล) adj. มีฝีมือ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, See also: skilfully adv., Syn. handy

English-Thai: Nontri Dictionary
skilful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
skilfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
unskilful(adj) เชื่องช้า, งุ่มง่าม, ไม่ชำนาญ, ไม่มีทักษะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a skilful swordsman...woman.ท่านเป็นนักดาบที่เก่งมาก... . The Sins of the Father (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skilfulHe can ski as skilfully as his father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือแข็ง(adj) skilful, See also: expert in (excel at) gambling, able, capable, Syn. เก่ง, Thai Definition: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดเจน[jatjēn] (v) EN: be skilful ; be experienced
เก่ง[keng] (v) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful  FR: exceller ; briller (fig.)
สามารถ[sāmāt] (adj) EN: able ; capable ; skilful ; efficient  FR: capable ; apte ; compétent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skilful
skilfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) #18,375 [Add to Longdo]
為熟す[しこなす, shikonasu] (v5s, vt) to handle (skilfully) [Add to Longdo]
器用[きよう, kiyou] (adj-na, n) skillful; skilful; handy; (P) [Add to Longdo]
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na, n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P) [Add to Longdo]
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness) [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
蘇張の弁[そちょうのべん, sochounoben] (n) skilful debate; well-constructed debate [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skilful \Skil"ful\, a.
   See {Skilful}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skilful
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top