ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunning

K AH1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunning-, *cunning*, cunn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunning(n) ความเจ้าเล่ห์
cunning(adj) เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
cunning(adj) ซึ่งฉลาดหลักแหลม, Syn. shrewd, clever, skillful
cunning(adj) น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งดึงดูด, Syn. cute
cunning(n) ผลงานที่มีฝีมือ
cunningly(adv) อย่างเจ้าเล่ห์, See also: อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. slyly, cunningly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม, ความชำนาญ, ความประณีต, ความฉลาดแกมโกง, ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม, ชำนาญ, มีฝีมือ, ประณีต, ฉลาดแกมโกง, แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
cunning(adj) มีไหวพริบ, หลักแหลม, ฉลาดแกมโกง, แคล่วคล่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Nazi cunning is but child's play today.การสังเวยชีวิตเป็นว่าเล่น ให้แก่พวกนาซีในครั้งนี้ Night and Fog (1956)
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์. Return of the Condor Heroes (1983)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว The Man in the Iron Mask (1998)
Convicted of armed robbery, CharIene is considered cunning and dangerous.ความผิดฐานใช้อาวุธปล้น ชาลีนเป็นคนเฉียบแหลมและเป็นภัย Bringing Down the House (2003)
If cunning people let on about it...If cunning people let on about it... The Great Jang-Geum (2003)
I seem to become quite cunning in my old age.ฉันนี่ชักจะมีเล่ห์อุบายเยอะพอๆกับอายุซะแล้วสิ Howl's Moving Castle (2004)
Words escape even the most cunning tongue my little whore queen.ด้วยการกระทำที่น่าอาย และตัวตนอันโสมม 300 (2006)
Or is the truth that you do not have the strength or cunning to hide from destiny?หรือเป็นความจริง ที่คุณไม่มีความเข้มแข็งหรือไหวพริบ ที่จะซ่อนชะตาลิขิต Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
That damned cunning old man!ถ้าโกเอม่อนให้กล่องเขาล่ะก็คงใช่ครับ Goemon (2009)
But Anakin and Obi-Wan had not counted on the treacherous cunning of Ohnaka and his band.แต่อนาคินและโอบีวันต่างก็ ไม่ไว้ใจในเล่ห์เหลี่ยม ของโอนาก้าและพรรคพวก The Gungan General (2009)
It'd have to be someone cunning and resourceful enough to gain access to all our plans.มันจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พอ ที่จะเข้าถึงแผนทั้งหมดของเรา The Hidden Enemy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cunningHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
cunningIt is said that the fox is more cunning than any other animal.
cunningThat's just how cunning North Korea (and China) is.
cunningThe potter's lost his cunning.
cunningThe Sphinx had eaten hundreds of people on their way to the city of Thebes, because they could not answer the riddle the cunning Sphinx had asked them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน(adj) tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
เล่ห์กระเท่ห์(n) trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่
เล่ห์เหลี่ยม(n) stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai Definition: วิธีการอันแยบยล
เจ้าเล่ห์(adj) tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ
รอบจัด(adj) cunning, See also: tricky, sly, wily, crafty
กะล่อน(adj) slippery, See also: cunning, evasive, slick, sly, oily, Example: คนกะล่อนไม่น่าคบ, Thai Definition: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เจ้าเล่ห์[jaolē] (adj) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily  FR: malin ; rusé
กลิ้งกลอก[klingkløk] (adv) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์เหลี่ยม[lēlīem] (n) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick  FR: stratagème [ m ] ; artifice [ m ] ; truc [ m ] ; ruse [ f ]
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning
ร้อยเล่ห์[røilē] (adj) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful
รอบจัด[røpjat] (adj) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty
ถอยฉาก[thøichāk] (v) EN: dodge ; evade cunningly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CUNNING K AH1 N IH0 NG
CUNNINGHAM K AH1 N IH0 NG HH AE2 M
CUNNINGTON K AH1 N IH0 NG T AH0 N
CUNNINGHAM'S K AH1 N IH0 NG HH AE2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cunning (n) kˈʌnɪŋ (k uh1 n i ng)
cunningly (a) kˈʌnɪŋliː (k uh1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] cunning; slender #306,548 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] cunning; artful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alter Fuchs [ ugs. ]cunning old bird [Add to Longdo]
listig; schlau { adj } | listiger | am listigstencunning | more cunning | most cunning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face #14,920 [Add to Longdo]
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na, n, vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook [Add to Longdo]
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp, adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cunning \Cun"ning\ (k[u^]n"n[i^]ng), a. [AS. cunnan to know, to
   be able. See 1st {Con}, {Can}.]
   1. Knowing; skillful; dexterous. "A cunning workman." -- Ex.
    xxxviii. 23.
    [1913 Webster]
 
       "Tis beauty truly blent, whose red and white
       Nature's own sweet and cunning hand laid on. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Esau was a cunning hunter.      --Gen xxv. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. Wrought with, or exhibiting, skill or ingenuity;
    ingenious; curious; as, cunning work.
    [1913 Webster]
 
       Over them Arachne high did lift
 
       Her cunning web.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Crafty; sly; artful; designing; deceitful.
    [1913 Webster]
 
       They are resolved to be cunning; let others run the
       hazard of being sincere.       --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Pretty or pleasing; as, a cunning little boy. [Colloq.
    U.S.] --Barlett.
 
   Syn: {Cunning}, {Artful}, {Sly}, {Wily}, {Crafty}.
 
   Usage: These epithets agree in expressing an aptitude for
      attaining some end by peculiar and secret means.
      Cunning is usually low; as, a cunning trick. Artful is
      more ingenious and inventive; as, an artful device.
      Sly implies a turn for what is double or concealed;
      as, sly humor; a sly evasion. Crafty denotes a talent
      for dexterously deceiving; as, a crafty manager. Wily
      describes a talent for the use of stratagems; as, a
      wily politician. A cunning man often shows his
      dexterity in simply concealing. An artful man goes
      further, and exerts his ingenuity in misleading. A
      crafty man mingles cunning with art, and so shapes his
      actions as to lull suspicions. The young may be
      cunning, but the experienced only can be crafty.
      Slyness is a vulgar kind of cunning; the sly man goes
      cautiously and silently to work. Wiliness is a species
      of cunning or craft applicable only to cases of attack
      and defense." --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cunning \Cun"ning\, n. [AS. cunnung trial, or Icel. kunnandi
   knowledge. See {Cunning}, a.]
   1. Knowledge; art; skill; dexterity. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Let my right hand forget her cunning. --Ps. cxxxvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       A carpenter's desert
       Stands more in cunning than in power. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty or act of using stratagem to accomplish a
    purpose; fraudulent skill or dexterity; deceit; craft.
    [1913 Webster]
 
       Discourage cunning in a child; cunning is the ape of
       wisdom.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       We take cunning for a sinister or crooked wisdom.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cunning
   adj 1: attractive especially by means of smallness or prettiness
       or quaintness; "a cute kid with pigtails"; "a cute little
       apartment"; "cunning kittens"; "a cunning baby" [syn:
       {cunning}, {cute}]
   2: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]
   3: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
     cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
     solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
     {ingenious}]
   n 1: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
      [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness},
      {guile}, {slyness}, {wiliness}]
   2: crafty artfulness (especially in deception)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top