ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunning

K AH1 N IH0 NG   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunning-, *cunning*, cunn
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cunning[N] ความเจ้าเล่ห์
cunning[ADJ] เจ้าเล่ห์, See also: ฉลาดแกมโกง, Syn. sly, crafty, tricky
cunning[ADJ] ซึ่งฉลาดหลักแหลม, Syn. shrewd, clever, skillful
cunning[ADJ] น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งดึงดูด, Syn. cute
cunning[N] ผลงานที่มีฝีมือ
cunningly[ADV] อย่างเจ้าเล่ห์, See also: อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. slyly, cunningly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To our cunning captain.เพื่อกัปตันไหวพริบของเรา The Pirate Fairy (2014)
A very cunning and disturbed patient who until two months ago was under my care at Bethlehem Royal Hospital in London.คนไข้โรคจิตจอมเจ้าเล่ห์ของผม ที่โรงพยาบาลรอยัล เบธเลเฮม จนกระทั่งเมื่อ 2 เดือนก่อน Stonehearst Asylum (2014)
A cunning billionaire with unlimited resources.มหาเศรษฐีผู้ปราชญ์เปรื่องกับทรัพยากรที่มีไม่จำกัด One Percent (2013)
The real witches were cunning and careful not to be caught.แม่มดตัวจริงนั้นฉลาด และระวังไม่ให้ถูกจับได้ Bitchcraft (2013)
He's too cunning for that.เขาเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเกินไปสำหรับการที่ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
I'm not convinced he has the cunning or the connections to mastermind something this complicated.และวอคเกอร์ ผมไม่เชื่อว่า เขาจะมีเล่ห์เหลี่ยม หรือเส้นสายที่จะบงการ เรื่องราวซับซ้อนแบบนี้ได้ Bury the Lede (2012)
Conrad is a cunning man, and Lydia's the very definition of malleable.คอนราดเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ และลิเดียถือเป็นคำจำกัดความ ของคำว่าหัวอ่อน Reckoning (2012)
Quite the cunning liar.โกหกได้ดีนิ Do Not Go Gentle (2012)
You must have both cunning and balance;เจ้าจะต้องมีความฉลาดหลักแหลมและความสมดุล Conan the Barbarian (2011)
This cunning guy...คนพวกนี้ฉลาดนะคะ You've Fallen for Me (2011)
Cunning and manipulative, poor behavioral controls, failure to accept responsibility for own actions.ฉลาดแกมโกง ชอบตบตา พฤติกรรมควบคุมยาก ปฏิเสธความรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัวเองทำ Ring Around the Rosie (2011)
That took cunning and patience, which he's exhibiting now with his current murders.นั่นต้องใช้ความฉลาด และความอดทน ซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นแล้ว ในการฆาตกรรมครั้งล่าสุดของเขา Painless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cunningHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
cunningIt is said that the fox is more cunning than any other animal.
cunningThat's just how cunning North Korea (and China) is.
cunningThe potter's lost his cunning.
cunningThe Sphinx had eaten hundreds of people on their way to the city of Thebes, because they could not answer the riddle the cunning Sphinx had asked them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
เล่ห์กระเท่ห์[N] trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่
เล่ห์เหลี่ยม[N] stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai definition: วิธีการอันแยบยล
เจ้าเล่ห์[ADJ] tricky, See also: cunning, sly, wily, Syn. กะล่อน, หัวหมอ, Ant. ซื่อตรง, Example: เพราะเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ เจ้านายจึงไม่ไว้ใจ
รอบจัด[ADJ] cunning, See also: tricky, sly, wily, crafty
กะล่อน[ADJ] slippery, See also: cunning, evasive, slick, sly, oily, Example: คนกะล่อนไม่น่าคบ, Thai definition: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNNING    K AH1 N IH0 NG
CUNNINGHAM    K AH1 N IH0 NG HH AE2 M
CUNNINGTON    K AH1 N IH0 NG T AH0 N
CUNNINGHAM'S    K AH1 N IH0 NG HH AE2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cunning    (n) kˈʌnɪŋ (k uh1 n i ng)
cunningly    (a) kˈʌnɪŋliː (k uh1 n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] cunning; slender, #306,548 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] cunning; artful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alter Fuchs [ugs.]cunning old bird [Add to Longdo]
listig; schlau {adj} | listiger | am listigstencunning | more cunning | most cunning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
姦物;奸物[かんぶつ, kanbutsu] (n) cunning man; crook [Add to Longdo]
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cunning \Cun"ning\ (k[u^]n"n[i^]ng), a. [AS. cunnan to know, to
   be able. See 1st {Con}, {Can}.]
   1. Knowing; skillful; dexterous. "A cunning workman." -- Ex.
    xxxviii. 23.
    [1913 Webster]
 
       "Tis beauty truly blent, whose red and white
       Nature's own sweet and cunning hand laid on. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Esau was a cunning hunter.      --Gen xxv. 27.
    [1913 Webster]
 
   2. Wrought with, or exhibiting, skill or ingenuity;
    ingenious; curious; as, cunning work.
    [1913 Webster]
 
       Over them Arachne high did lift
 
       Her cunning web.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Crafty; sly; artful; designing; deceitful.
    [1913 Webster]
 
       They are resolved to be cunning; let others run the
       hazard of being sincere.       --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Pretty or pleasing; as, a cunning little boy. [Colloq.
    U.S.] --Barlett.
 
   Syn: {Cunning}, {Artful}, {Sly}, {Wily}, {Crafty}.
 
   Usage: These epithets agree in expressing an aptitude for
      attaining some end by peculiar and secret means.
      Cunning is usually low; as, a cunning trick. Artful is
      more ingenious and inventive; as, an artful device.
      Sly implies a turn for what is double or concealed;
      as, sly humor; a sly evasion. Crafty denotes a talent
      for dexterously deceiving; as, a crafty manager. Wily
      describes a talent for the use of stratagems; as, a
      wily politician. A cunning man often shows his
      dexterity in simply concealing. An artful man goes
      further, and exerts his ingenuity in misleading. A
      crafty man mingles cunning with art, and so shapes his
      actions as to lull suspicions. The young may be
      cunning, but the experienced only can be crafty.
      Slyness is a vulgar kind of cunning; the sly man goes
      cautiously and silently to work. Wiliness is a species
      of cunning or craft applicable only to cases of attack
      and defense." --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cunning \Cun"ning\, n. [AS. cunnung trial, or Icel. kunnandi
   knowledge. See {Cunning}, a.]
   1. Knowledge; art; skill; dexterity. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Let my right hand forget her cunning. --Ps. cxxxvii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       A carpenter's desert
       Stands more in cunning than in power. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty or act of using stratagem to accomplish a
    purpose; fraudulent skill or dexterity; deceit; craft.
    [1913 Webster]
 
       Discourage cunning in a child; cunning is the ape of
       wisdom.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
       We take cunning for a sinister or crooked wisdom.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cunning
   adj 1: attractive especially by means of smallness or prettiness
       or quaintness; "a cute kid with pigtails"; "a cute little
       apartment"; "cunning kittens"; "a cunning baby" [syn:
       {cunning}, {cute}]
   2: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]
   3: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
     cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
     solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
     {ingenious}]
   n 1: shrewdness as demonstrated by being skilled in deception
      [syn: {craft}, {craftiness}, {cunning}, {foxiness},
      {guile}, {slyness}, {wiliness}]
   2: crafty artfulness (especially in deception)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top