ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertise-, *expertise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
medical expertise(n, phrase) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expertise(n) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ, ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
That isn't their expertise that isn't what their stockholders ask them to do.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสั่งให้บรรษัททำ The Corporation (2003)
Anyone who was once the MVP of the National Football League must have a great deal of expertise to offer.คนที่เคยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ NFL ย่อมต้องมีเขี้ยวเล็บมาช่วยเราได้ The Longest Yard (2005)
considering your expertise and the markings on the body..ความเชี่ยวชาญของคุณจะบอกเราได้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนร่างนี้ The Da Vinci Code (2006)
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้ Firewall (2006)
It's not very often we see that level of expertise around here, and if it's all right with you, I'd Iike to use this interview to educate my colleagues in law enforcement.I beIieve so. Yes, sir. -You're ATF, right? Deja Vu (2006)
When you're not treating the president or his family... the hospital could use your expertise here.เวลาที่คุณไม่ได้รักษาท่านหรือคนในครอบครัวท่าน คุณก็จะต้องมาทำงานที่นี่ The Last King of Scotland (2006)
It's over...so over. in the practice of medicine, change is inevitable new surgical techniques are created, procedures are updated levels of expertise increase.มันจบแล้ว... จบสิ้นกัน Grey's anatomy A Change Is Gonna Come (2007)
Waiting for your expertise as a painter.รอความชำนาญในการทาสีของคุณอยู่ There's Something About Harry (2007)
Areas of Expertise is with the ghosts of action.บริเวณที่พบเห็นวิญญาญ ขึ้นอยู่กับการกระทำของวิญญาญ Paranormal Activity (2007)
This is Leslie Tiller, whose horticultural expertise has helped put Sandford on the map.นี่คือ เลสลี่ ทิลเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญการทำสวน ทำให้แซนด์ฟอร์ดโด่งดัง Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expertiseWe provide broad services to the computer end users, based on our experience and technical expertise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชำนิชำนาญ(n) skill, See also: expertise, adroitness, proficiency, experience, efficiency, Syn. ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[kān samrūat] (n) EN: survey ; poll  FR: étude [ f ] ; enquête [ f ] ; observation [ f ] ; exploration [ f ] ; expertise [ f ]
ความชำนาญ[khwām chamnān] (n) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how  FR: expérience [ f ]
ความเชี่ยวชาญ[khwām chīochān] (n) EN: expertise ; proficiency
มือ[meū] (n) EN: expertise
ประเมินราคา[pramoēn rākhā] (v) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise  FR: évaluer ; estimer ; expertiser
วิชาการ[wichākān] (n) EN: technique ; technology ; expertise ; academic matter ; technical matter  FR: technique [ f ] ; technologie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expertise

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expertise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltgutachten { n }expertise on environmental matters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
知見[ちけん, chiken] (n, vs) expertise; experience; knowledge #17,400 [Add to Longdo]
巧手[こうしゅ, koushu] (n) skill; expertise; a good move [Add to Longdo]
専門外[せんもんがい, senmongai] (n, adj-no) (See 外・がい) outside of one's area of expertise [Add to Longdo]
専門技術[せんもんぎじゅつ, senmongijutsu] (n) expertise; special skills [Add to Longdo]
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise [Add to Longdo]
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge [Add to Longdo]
専門的知識[せんもんてきちしき, senmontekichishiki] (n) expert (technical) knowledge; expertise [Add to Longdo]
得意分野[とくいぶんや, tokuibunya] (n) one's field of expertise [Add to Longdo]
門外[もんがい, mongai] (n) outside a gate; beyond one's area of expertise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expertise
      n 1: skillfulness by virtue of possessing special knowledge
           [syn: {expertness}, {expertise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top