Search result for

มีความสามารถ

(36 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีความสามารถ-, *มีความสามารถ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือเที่ยงมีความสามารถในการบังคับมือให้เขียนเส้นตรง เส้นโค้ง หรือลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น ได้ตามที่ต้องการ เช่นในการเขียนเส้นตรงได้ตรงเหมือนไม้บรรทัดหรือเขียนวงกลมได้กลมดิกเป็นต้น.
มืออ่อนมีความสามารถน้อย เช่น เขายังมืออ่อนในการทำงาน, ตรงข้ามกับ มือแข็ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which one has the power with thatใครคือคนที่มีความสามารถขนาดนั้นนะ Chuck in Real Life (2008)
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
And if you succeed, if they make you a knight, it'll be because you have earned it, noble or not.และถ้าคุณสามารถผ่านการทดสอบได้เป็นอัศวิน นั่นก็เพราะว่าคุณมีความสามารถ ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นตระกูลขุนนางหรือไม่ Lancelot (2008)
I am more than capable of dealing with a lone Assassin armed with undisciplined fighting skillsข้ามีความสามารถมากพอ ที่จะจัดการกับมือสังหารติดอาวุธ ที่มีทักษะการต่อสู้ ไร้ระเบียบแบบแผนนั้นได้ Cloak of Darkness (2008)
Luminara Unduli may be a Jedi Master, but she has no idea what that bog witch is capable of, no ideaลูมินารา อันดูลิ อาจจะเป็นอาจารย์เจได, แต่นางไม่รู้หรอกว่านางแม่มดนั่น มีความสามารถมากแค่ไหน ไม่รู้เลย Cloak of Darkness (2008)
Many of us have extraordinary abilities.เราต่างคนก็ต่างมีความสามารถพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And when I'm around someone with an ability, I can do what they can do.และเมื่อชั้นอยู่ใกล้ใครที่มีความสามารถ ชั้นก็สามารถทำในสิ่งที่พวกนั้นทำได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Wow, you can sing?งั้นคุณก็มีความสามารถทางด้านดนตรีน่ะสิ Scandal Makers (2008)
How can a boy in ninth grade make a kid?เด็กม.6ที่ไหนเค้าจะมีความสามารถทำเด็กได้ล่ะ Scandal Makers (2008)
He's a master pianist and has a sleepwalking problem.ทั้งยังมีความสามารถด้านเปียโนระดับเซียน เขาละเมอเดิน หากท่านผู้ชมทุกท่าน... Scandal Makers (2008)
But Gun Woo's skills are a good substitute for Kim Gab Yong.แต่กอนวูมีความสามารถที่จะมาแทนคุณคิมกับยองนะคะ Beethoven Virus (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have a flair for[IDM] มีพรสวรรค์, See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have a gift for[IDM] มีพรสวรรค์, See also: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด
have green fingers[IDM] มีความสามารถในการปลูกต้นไม้, See also: มือขึ้น (ในการปลูกต้นไม้)
have the Midas touch[IDM] มีความสามารถที่ทำสำเร็จ (โดยเฉพาะในการหาเงินได้คล่อง)
possess[VT] มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
possess of[PHRV] มีความสามารถ
rival[VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
corker(คอค'เคอะ) n. ผู้อุดจุกขวด,สิ่งที่อุดจุกขวด,คนที่มีความสามารถอย่างน่าทึ่ง
efficient(อิฟิช'เชินทฺ) adj. ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ,มีผลต่อ,ซึ่งรับภาระได้อย่างสบาย
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent ###A. capable
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable ###A. competent
notable(โน'ทะเบิล) adj.,n. (คนที่) น่าสังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,น่าจดจำ,มีความสามารถ,ประหยัด,อุตสาหะ., See also: notably adv., Syn. wellknown
omnipotent(ออมนิพ'พะเทินทฺ) adj. มีอำนาจทุกอย่าง,มีความสามารถทุกอย่าง,มีอำนาจคล้ายพระเจ้า. -Phr. (the Omnipotent พระผู้เป็นเจ้า), Syn. almighty

English-Thai: Nontri Dictionary
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top