ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artful-, *artful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artful(adj) ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artful(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty
artfulness(n) ความมีทักษะ, Syn. art, craft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, เก่ง, Syn. cunning, crafty, sly, Ant. artless, open

English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด, เก่ง, ชำนาญ, เจ้ามารยา, มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Roger the artful dodger.โรเจอร์ผู้หลบเลี่ยงได้อย่างมีศิลปะ An Inconvenient Lie (2007)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
An artful anti-fan?พวกแอนตี้แฟนเจ้าเล่ห์ Episode #1.13 (2010)
And artful nudes of my mother in her groupie days.และก็รูปนู้ดที่แม่เคยถ่ายไว้ The Kids Are Not All Right (2011)
What is with you and the artful dodger?เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็นายเจ้าเล่ห์นั่น? The New Normal (2011)
When he first hit the street I was his Artful Dodger, always keeping him out of trouble.ตอนเขามาใหม่ๆ ฉันเป็นผู้ช่วยเขา คอยดูแลเขาไม่ให้มีปัญหา It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
It wasn't my most artful kill, but it was effective.มันไม่ใช่การฆ่าที่เก่งสุดของฉันหรอก แต่มันก็มีประสิทธิภาพ Clip Show (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวน(n) artfulness, See also: affection, deceitfulness, Syn. ท่า, จริต, Example: พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางครั้งน่าเบื่อ
กระบวร(adj) elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ด[konlamet] (n) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice  FR: stratagème [ m ] ; subterfuge [ m ] ; astuce [ f ] ; subtilité [ f ] ; tactique [ f ]
มารยา[mānyā] (adj) EN: artful ; tricky ; artificial  FR: factice
มีศิลปะ[mī sinlapa] (adj) EN: artistic ; artful ; skillful  FR: artistique
ร้อยเล่ห์[røilē] (adj) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [ m ] ; ruse [ f ] ; stratagème [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
artful
artfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artful
artfully
artfulness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] artful; wicked; surname Diao #18,271 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] artful; flattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau { adj } | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
小細工[こざいく, kozaiku] (n) tricks; artfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artful \Art"ful\, a. [From {Art}.]
   1. Performed with, or characterized by, art or skill.
    [Archaic] "Artful strains." "Artful terms." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Artificial; imitative. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Using or exhibiting much art, skill, or contrivance;
    dexterous; skillful.
    [1913 Webster]
 
       He [was] too artful a writer to set down events in
       exact historical order.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Cunning; disposed to cunning indirectness of dealing;
    crafty; as, an artful boy. [The usual sense.]
    [1913 Webster]
 
       Artful in speech, in action, and in mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The artful revenge of various animals. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cunning; skillful; adroit; dexterous; crafty; tricky;
     deceitful; designing. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artful
   adj 1: not straightforward or candid; giving a false appearance
       of frankness; "an ambitious, disingenuous, philistine,
       and hypocritical operator, who...exemplified...the most
       disagreeable traits of his time"- David Cannadine; "a
       disingenuous excuse" [syn: {disingenuous}, {artful}]
       [ant: {artless}, {ingenuous}]
   2: marked by skill in achieving a desired end especially with
     cunning or craft; "the artful dodger"; "an artful choice of
     metaphors" [ant: {artless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top