ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artful

AA1 R T F AH0 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artful-, *artful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artful[ADJ] ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artful[ADJ] มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty
artfulness[N] ความมีทักษะ, Syn. art, craft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open

English-Thai: Nontri Dictionary
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It wasn't my most artful kill, but it was effective.มันไม่ใช่การฆ่าที่เก่งสุดของฉันหรอก แต่มันก็มีประสิทธิภาพ Clip Show (2013)
When he first hit the street I was his Artful Dodger, always keeping him out of trouble.ตอนเขามาใหม่ๆ ฉันเป็นผู้ช่วยเขา คอยดูแลเขาไม่ให้มีปัญหา It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
What is with you and the artful dodger?เกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็นายเจ้าเล่ห์นั่น? The New Normal (2011)
And artful nudes of my mother in her groupie days.และก็รูปนู้ดที่แม่เคยถ่ายไว้ The Kids Are Not All Right (2011)
An artful anti-fan?พวกแอนตี้แฟนเจ้าเล่ห์ Episode #1.13 (2010)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
- Roger the artful dodger.โรเจอร์ผู้หลบเลี่ยงได้อย่างมีศิลปะ An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวน[N] artfulness, See also: affection, deceitfulness, Syn. ท่า, จริต, Example: พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางครั้งน่าเบื่อ
กระบวร[ADJ] elegant, See also: artful, beautiful, Syn. วิจิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful   FR: artistique
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTFUL    AA1 R T F AH0 L
ARTFULLY    AA1 R T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artful    (j) ˈaːtfəl (aa1 t f @ l)
artfully    (a) ˈaːtfəliː (aa1 t f @ l ii)
artfulness    (n) ˈaːtfəlnəs (aa1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] artful; wicked; surname Diao, #18,271 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] artful; flattering [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterlistig; listig; geschickt; verschlagen; schlau {adj} | hinterlistiger | am hinterlistigstenartful | more artful | most artful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
小細工[こざいく, kozaiku] (n) tricks; artfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artful \Art"ful\, a. [From {Art}.]
   1. Performed with, or characterized by, art or skill.
    [Archaic] "Artful strains." "Artful terms." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Artificial; imitative. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Using or exhibiting much art, skill, or contrivance;
    dexterous; skillful.
    [1913 Webster]
 
       He [was] too artful a writer to set down events in
       exact historical order.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Cunning; disposed to cunning indirectness of dealing;
    crafty; as, an artful boy. [The usual sense.]
    [1913 Webster]
 
       Artful in speech, in action, and in mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The artful revenge of various animals. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cunning; skillful; adroit; dexterous; crafty; tricky;
     deceitful; designing. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artful
   adj 1: not straightforward or candid; giving a false appearance
       of frankness; "an ambitious, disingenuous, philistine,
       and hypocritical operator, who...exemplified...the most
       disagreeable traits of his time"- David Cannadine; "a
       disingenuous excuse" [syn: {disingenuous}, {artful}]
       [ant: {artless}, {ingenuous}]
   2: marked by skill in achieving a desired end especially with
     cunning or craft; "the artful dodger"; "an artful choice of
     metaphors" [ant: {artless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top