ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weak

W IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weak-, *weak*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weak(adj) ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ), See also: อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง, Syn. feeble, frail, puny, Ant. robust, strong, vigorous
weak(adj) แพ้ง่าย, See also: เอาชนะได้ง่าย
weak(adj) ขาดทักษะ, See also: ขาดความสามารถ
weak(adj) เจือจาง, See also: จาง
weak(adj) ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่
weak(adj) ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้
weaken(vt) ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. debilitate, enervate, enfeeble, Ant. energize, strengthen, vitalize
weaken(vi) อ่อนแอลง, See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง
weakish(adj) ค่อนข้างอ่อน, See also: ไม่ค่อยเข้มข้น, ไม่ค่อยแข็ง, Syn. weak, Ant. strong
weakling(n) ผู้ที่อ่อนแอ, See also: ผู้มีจิตใจอ่อนแอ, ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ, Syn. softy, wimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weak(วีค) adj. อ่อนแอ, อ่อนลง, เปราะ, ใจอ่อน, ไม่หนักแน่น, ไม่กล้าหาญ, ขาดแคลน, เสียงอ่อน, เหลาะแหละ, อ่อนข้อ, อ่อนกำลัง, แผ่ว, บาง, จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim, feeble
weak-eyed(วีค'ไอดฺ) adj. สายตาไม่ดี
weak-minded(วีค'ไม'ดิด) adj. ไม่เด็ดเดี่ยว, ใจอ่อน, ปัญญาอ่อน, See also: weak-mindedly adv. weak-mindedness n., Syn. indecisive
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน, กลายเป็นอ่อน, ทำให้อ่อนแอ, กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate, cripple
weaker sexn. เพศหญิง, หญิง
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด, ใจเสาะ, ไม่มีความกล้าหาญ, ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
weakling(วีค'ลิง) n. ผู้ที่อ่อนแอ, ผู้มีจิตใจอ่อนแอ, ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ, adj. อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, See also: weakliness n., Syn. weak
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ, ความอ่อน, ความไม่แข็งแรง, ความไม่เข้มแข็ง, จุดอ่อน, ความชอบเป็นพิเศษ, สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility, frailty, failing, fondness, bent
muscle weaknessกล้ามเนื้อเปลี้ย
tweak(ทวีค) vt., n. (การ) บิด, ดึง, หยิก, กระตุก, ทิ้ง, หนีบ, ความร้อนใจ, อาการกระสับกระส่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
weak(adj) อ่อนแอ, แผ่ว, เหลาะแหละ, อ่อน, วาย, เซ็ง, กะปลกกะเปลี้ย
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เบาลง
weakness(n) ความอ่อนแอ, ความกะปลกกะเปลี้ย, จุดอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
weak topologyทอพอโลยีอ่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weak-mayor planเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
weakest-link theoryทฤษฎีตัวเชื่อมเปราะบาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weak acidกรดอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weak baseเบสอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออนที่รับโปรตอนได้น้อย 2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH- น้อย    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
weakest[วีค-เอ็ดส์] (adj) อ่อนแอที่สุด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน Night and Fog (1956)
Weak occipital development, and substandard lobe...เจ้าพัฒนาการไปมาก มีใบหูยาวเรียว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Flowers are weak and helpless, and they know it.ดอกไม้อ่อนแอและก็ช่วยตัวเองไม่ได้ The Little Prince (1974)
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง Vampire Hunter D (1985)
-Chong Li's weak in the gut.-Chong หลี่อ่อนแอในลำไส้ Bloodsport (1988)
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้' Night of the Living Dead (1990)
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย Aladdin (1992)
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่ The Joy Luck Club (1993)
Oh, I'm feeling weak with hunger!โอย.. ชั้นรู้สึกอ่อนเพลียและหิวโหย The Nightmare Before Christmas (1993)
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ... Pulp Fiction (1994)
[ Weak Chuckle ][ น้อยซิกซี้ ] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weakALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
weakA man of weak will.
weakA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
weakAnn has a weakness for chocolate.
weakA person with weak eyes can't see far.
weakAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
weakAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
weakAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
weakAs Sadako grew weaker, she thought more about death.
weakA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
weakAs we grow older, our memory becomes weaker.
weakAunt Yoko is too weak to work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai Definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ(n) weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai Definition: ไม่แข็งแรง
ผู้อ่อนแอ(n) weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
อ่อนตัว(v) be down, See also: weaken, Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน), Ant. แข็งตัว, Example: ก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนตัวลงทำสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กว่า 57 บาทต่อดอลลาร์, Thai Definition: มีค่าลดลง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง(v) be exhausted, See also: weaken, be weary, fatigue, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง, Example: เมื่อคู่ต่อสู้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงต่างก็จะรามือกันไปเอง, Thai Definition: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
ความอ่อนเพลีย(n) exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai Definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
แผละ(adv) exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai Definition: อย่างอ่อนกำลัง
โผเผ(adv) weakly, See also: feebly, wearily, Syn. อ่อนแรง, อ่อนเปลี้ย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: เราสองคนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินโผเผออกจากโรงยี่เก, Thai Definition: อย่างอ่อนเพลีย, อย่างไม่มีแรง
อ่อนปวกเปียก(adj) weak, See also: incapable, Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก, Example: ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกแสดงถึงสภาพโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
อ่อนปวกเปียก(v) weaken, See also: be forceless, be powerless, Syn. อ่อนเปียก, Example: ผู้ปกครองต้องมีลักษณะเหมือนเสาเขื่อนแข็งแรง ถ้าอ่อนปวกเปียก ก็จะทำให้ระดับใต้ปกครองพลอยปวกเปียกไปด้วย, Thai Definition: ไม่ขึงขัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[baēpbāng] (adj) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged  FR: frêle ; fluet ; fragile
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
บอบ[bøp] (adj) EN: weak ; faint ; feeble  FR: crevé ; épuisé ; affaibli
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[jeūt] (adj) EN: light ; mild ; weak  FR: doux
จุดด้อย[jut døi] (n, exp) EN: defect ; weak point  FR: point faible [ m ]
จุดแข็งและจุดอ่อน[jut khaeng lae jut øn] (n, exp) EN: strenghts and weaknesses
จุดอ่อน[jut øn] (n, exp) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit  FR: faiblesse [ f ] ; point faible [ m ] ; point vulnérable [ m ]
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEAK W IY1 K
WEAKS W IY1 K S
WEAKER W IY1 K ER0
WEAKEN W IY1 K AH0 N
WEAKLY W IY1 K L IY0
WEAKENS W IY1 K AH0 N Z
WEAKEST W IY1 K AH0 S T
WEAKLEY W IY1 K L IY0
WEAKENED W IY1 K AH0 N D
WEAKLAND W IY1 K L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weak (j) wˈiːk (w ii1 k)
weaken (v) wˈiːkən (w ii1 k @ n)
weaker (j) wˈiːkər (w ii1 k @ r)
weakly (j) wˈiːkliː (w ii1 k l ii)
weakens (v) wˈiːkənz (w ii1 k @ n z)
weakest (j) wˈiːkɪst (w ii1 k i s t)
weakened (v) wˈiːkənd (w ii1 k @ n d)
weaklier (j) wˈiːklɪəʳr (w ii1 k l i@ r)
weakling (n) wˈiːklɪŋ (w ii1 k l i ng)
weakness (n) wˈiːknəs (w ii1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, ] weak; feeble; young; inferior #1,927 [Add to Longdo]
缺点[quē diǎn, ㄑㄩㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; fault; shortcoming #4,472 [Add to Longdo]
脆弱[cuì ruò, ㄘㄨㄟˋ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail #5,443 [Add to Longdo]
[shuāi, ㄕㄨㄞ, ] weak; feeble; decline; wane #6,077 [Add to Longdo]
薄弱[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail #8,336 [Add to Longdo]
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken #9,522 [Add to Longdo]
弱点[ruò diǎn, ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; failing #9,821 [Add to Longdo]
软弱[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; feeble; flabby #11,679 [Add to Longdo]
微弱[wēi ruò, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; faint; feeble #11,786 [Add to Longdo]
虚弱[xū ruò, ㄒㄩ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; in poor health #12,885 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriffspunkt { m } | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
Schwachpunkt { m }; Schwachstelle { f }; schwache Seiteweak point [Add to Longdo]
schwaches Spaltensummenkriterium [ math. ]weak column sum criterion [Add to Longdo]
Willensschwäche { f } | Willensschwächen { pl }weak will | weak wills [Add to Longdo]
schwach; flau { adj } | schwächer; flauer | am schwächsten; am flauestenweak | weaker | weakest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカン[amerikan] (n, adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P) #3,208 [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) #4,615 [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak #5,093 [Add to Longdo]
不能[ふのう, funou] (adj-na, n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P) #5,368 [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
苦手[にがて, nigate] (adj-na, n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P) #5,986 [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n, n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P) #6,325 [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) #7,108 [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き, 細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness #9,498 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weak \Weak\ (w[=e]k), a. [Compar. {Weaker} (w[=e]k"[~e]r);
   superl. {Weakest}.] [OE. weik, Icel. veikr; akin to Sw. vek,
   Dan. veg soft, flexible, pliant, AS. w[=a]c weak, soft,
   pliant, D. week, G. weich, OHG. weih; all from the verb seen
   in Icel. v[imac]kja to turn, veer, recede, AS. w[imac]can to
   yield, give way, G. weichen, OHG. w[imac]hhan, akin to Skr.
   vij, and probably to E. week, L. vicis a change, turn, Gr.
   e'i`kein to yield, give way. [root]132. Cf. {Week}, {Wink},
   v. i. {Vicissitude}.]
   [1913 Webster]
   1. Wanting physical strength. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Deficient in strength of body; feeble; infirm; sickly;
      debilitated; enfeebled; exhausted.
      [1913 Webster]
 
         A poor, infirm, weak, and despised old man.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Weak with hunger, mad with love. --Dryden.
      [1913 Webster]
    (b) Not able to sustain a great weight, pressure, or
      strain; as, a weak timber; a weak rope.
      [1913 Webster]
    (c) Not firmly united or adhesive; easily broken or
      separated into pieces; not compact; as, a weak ship.
      [1913 Webster]
    (d) Not stiff; pliant; frail; soft; as, the weak stalk of
      a plant.
      [1913 Webster]
    (e) Not able to resist external force or onset; easily
      subdued or overcome; as, a weak barrier; as, a weak
      fortress.
      [1913 Webster]
    (f) Lacking force of utterance or sound; not sonorous;
      low; small; feeble; faint.
      [1913 Webster]
 
         A voice not soft, weak, piping, and womanish.
                          --Ascham.
      [1913 Webster]
    (g) Not thoroughly or abundantly impregnated with the
      usual or required ingredients, or with stimulating and
      nourishing substances; of less than the usual
      strength; as, weak tea, broth, or liquor; a weak
      decoction or solution; a weak dose of medicine.
      [1913 Webster]
    (h) Lacking ability for an appropriate function or office;
      as, weak eyes; a weak stomach; a weak magistrate; a
      weak regiment, or army.
      [1913 Webster]
 
   2. Not possessing or manifesting intellectual, logical,
    moral, or political strength, vigor, etc. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Feeble of mind; wanting discernment; lacking vigor;
      spiritless; as, a weak king or magistrate.
      [1913 Webster]
 
         To think every thing disputable is a proof of a
         weak mind and captious temper.  --Beattie.
      [1913 Webster]
 
         Origen was never weak enough to imagine that
         there were two Gods.       --Waterland.
      [1913 Webster]
    (b) Resulting from, or indicating, lack of judgment,
      discernment, or firmness; unwise; hence, foolish.
      [1913 Webster]
 
         If evil thence ensue,
         She first his weak indulgence will accuse.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
    (c) Not having full confidence or conviction; not decided
      or confirmed; vacillating; wavering.
      [1913 Webster]
 
         Him that is weak in the faith receive ye, but
         not to doubtful disputations.   --Rom. xiv. 1.
      [1913 Webster]
    (d) Not able to withstand temptation, urgency, persuasion,
      etc.; easily impressed, moved, or overcome;
      accessible; vulnerable; as, weak resolutions; weak
      virtue.
      [1913 Webster]
 
         Guard thy heart
         On this weak side, where most our nature fails.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
    (e) Wanting in power to influence or bind; as, weak ties;
      a weak sense of honor of duty.
      [1913 Webster]
    (f) Not having power to convince; not supported by force
      of reason or truth; unsustained; as, a weak argument
      or case. "Convinced of his weak arguing." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A case so weak . . . hath much persisted in.
                          --Hooker.
      [1913 Webster]
    (g) Wanting in point or vigor of expression; as, a weak
      sentence; a weak style.
      [1913 Webster]
    (h) Not prevalent or effective, or not felt to be
      prevalent; not potent; feeble. "Weak prayers." --Shak.
      [1913 Webster]
    (i) Lacking in elements of political strength; not
      wielding or having authority or energy; deficient in
      the resources that are essential to a ruler or nation;
      as, a weak monarch; a weak government or state.
      [1913 Webster]
 
         I must make fair weather yet awhile,
         Till Henry be more weak, and I more strong.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (k) (Stock Exchange) Tending towards lower prices; as, a
      weak market.
      [1913 Webster]
 
   3. (Gram.)
    (a) Pertaining to, or designating, a verb which forms its
      preterit (imperfect) and past participle by adding to
      the present the suffix -ed, -d, or the variant form
      -t; as in the verbs abash, abashed; abate, abated;
      deny, denied; feel, felt. See {Strong}, 19
    (a) .
    (b) Pertaining to, or designating, a noun in Anglo-Saxon,
      etc., the stem of which ends in -n. See {Strong}, 19
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   4. (Stock Exchange) Tending toward a lower price or lower
    prices; as, wheat is weak; a weak market.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Card Playing) Lacking in good cards; deficient as to
    number or strength; as, a hand weak in trumps.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Photog.) Lacking contrast; as, a weak negative.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Weak is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, weak-eyed, weak-handed, weak-hearted,
      weak-minded, weak-spirited, and the like.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   {Weak conjugation} (Gram.), the conjugation of weak verbs; --
    called also {new conjugation}, or {regular conjugation},
    and distinguished from the {old conjugation}, or
    {irregular conjugation}.
 
   {Weak declension} (Anglo-Saxon Gram.), the declension of weak
    nouns; also, one of the declensions of adjectives.
 
   {Weak side}, the side or aspect of a person's character or
    disposition by which he is most easily affected or
    influenced; weakness; infirmity.
 
   {weak sore} or {weak ulcer} (Med.), a sore covered with pale,
    flabby, sluggish granulations.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weak \Weak\, v. t. & i. [Cf. AS. w?can. w[=a]cian. See {Weak},
   a.]
   To make or become weak; to weaken. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Never to seek weaking variety.      --Marston.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weak
   adj 1: wanting in physical strength; "a weak pillar" [ant:
       {strong}]
   2: overly diluted; thin and insipid; "washy coffee"; "watery
     milk"; "weak tea" [syn: {watery}, {washy}, {weak}]
   3: (used of vowels or syllables) pronounced with little or no
     stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light
     syllable"; "a weak stress on the second syllable" [syn:
     {unaccented}, {light}, {weak}]
   4: wanting in moral strength, courage, or will; having the
     attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only
     a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible},
     {frail}, {imperfect}, {weak}]
   5: tending downward in price; "a weak market for oil stocks"
   6: deficient or lacking in some skill; "he's weak in spelling"
   7: lacking bodily or muscular strength or vitality; "a feeble
     old woman"; "her body looked sapless" [syn: {decrepit},
     {debile}, {feeble}, {infirm}, {rickety}, {sapless}, {weak},
     {weakly}]
   8: (used of verbs) having standard (or regular) inflection
   9: not having authority, political strength, or governing power;
     "a weak president"
   10: deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity
     or brightness or loudness etc; "a faint outline"; "the wan
     sun cast faint shadows"; "the faint light of a distant
     candle"; "weak colors"; "a faint hissing sound"; "a faint
     aroma"; "a weak pulse" [syn: {faint}, {weak}]
   11: likely to fail under stress or pressure; "the weak link in
     the chain"
   12: deficient in intelligence or mental power; "a weak mind"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top