ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nonprofessional

N AA2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nonprofessional-, *nonprofessional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nonprofessional[ADJ] ซึ่งไม่ไช่อาชีพ, Syn. amateur, Ant. expert, professional

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือสมัครเล่น[ADJ] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count unit: คน
มือสมัครเล่น[N] amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count unit: คน

CMU English Pronouncing Dictionary
NONPROFESSIONAL    N AA2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L
NONPROFESSIONALS    N AA0 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nonprofessional \Non`pro*fes"sion*al\, a.
   1. Not belonging to a profession.
    [1913 Webster]
 
   2. Not done by, or proceeding from, professional men;
    contrary to professional usage; unprofessional.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nonprofessional
   adj 1: not professional; not engaged in a profession or engaging
       in as a profession or for gain; "the nonprofessional
       wives of his male colleagues"; "nonprofessional actors"
       [ant: {professional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top