ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingenuity

IH2 N JH AH0 N UW1 AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingenuity-, *ingenuity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingenuity(n) ความเฉลียวฉลาด, Syn. inventiveness, cleverness, resourcefulness, Ant. stupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์, ความเฉลียวฉลาด, ความแคล่วคล่อง, สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์, ความช่างคิด, ความฉลาด, ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
Thanks to some ingenuity from young Mr. Wallace here, ขอบคุณสำหรับความฉลาด ของเด็กหนุ่ม คุณวอลเลส ณ ที่นี้, Air: Part 1 (2009)
American ingenuity and a few packs of lucky strikes.ก็ใช้ไหวพริบของชาวอเมริกันนิดหน่อย กับบุหรี่ 2-3 ซอง.. Melbourne (2010)
Your ingenuity and your heart will give you an advantage over Morganians.ความเฉลียวฉลาดและจิตใจที่ดีงาม ทำให้เธอมีข้อได้เปรียบเหนือมอร์แกเนี่ยน The Sorcerer's Apprentice (2010)
For your good service and ingenuity in uniting the Houses of Lannister and Tyrell, ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและความฉลาดเฉลียว ที่เจ้าสมานตระกูลแลนนิสเตอร์กับไทเรล Valar Morghulis (2012)
Why can't we summon the ingenuity and courage of the generations that came before us?ของคนรุ่นที่มาก่อนเรา? The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingenuityIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INGENUITY IH2 N JH AH0 N UW1 AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingenuity (n) ˌɪnʤɪnjˈuːɪtiː (i2 n jh i n y uu1 i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ,    /   ] ingenuity; creativity #12,222 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一工夫[ひとくふう, hitokufuu] (n, vs) (1) contrivance; bit of fiddling; little ingenuity; (n) (2) bit more (e.g. food) [Add to Longdo]
工夫を凝らす[くふうをこらす, kufuuwokorasu] (exp, v5s) to exercise one's ingenuity; to come up with an ingenious plan [Add to Longdo]
知謀;智謀[ちぼう, chibou] (n) ingenuity; resourcefulness [Add to Longdo]
知略;智略[ちりゃく, chiryaku] (n) ingenuity; resourcefulness [Add to Longdo]
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity [Add to Longdo]
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingenuity \In`ge*nu"i*ty\, n. [L. ingenuitas ingenuousness: cf.
   F. ing['e]nuit['e]. See {Ingenuous}.]
   1. The quality or power of ready invention; quickness or
    acuteness in forming new combinations; ingeniousness;
    skill in devising or combining.
    [1913 Webster]
 
       All the means which human ingenuity has contrived.
                          --Blair.
    [1913 Webster]
 
   2. Curiousness, or cleverness in design or contrivance; as,
    the ingenuity of a plan, or of mechanism.
    [1913 Webster]
 
       He gives . . .
       To artist ingenuity and skill.    --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Openness of heart; ingenuousness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The stings and remorses of natural ingenuity, a
       principle that men scarcely ever shake off, as long
       as they carry anything of human nature about them.
                          --South.
 
   Syn: Inventiveness; ingeniousness; skill; cunning;
     cleverness; genius.
 
   Usage: {Ingenuity}, {Cleverness}. Ingenuity is a form of
      genius, and cleverness of talent. The former implies
      invention, the letter a peculiar dexterity and
      readiness of execution. Sir James Mackintosh remarks
      that the English overdo in the use of the word clever
      and cleverness, applying them loosely to almost every
      form of intellectual ability.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingenuity
   n 1: the power of creative imagination [syn: {inventiveness},
      {ingeniousness}, {ingenuity}, {cleverness}]
   2: the property of being ingenious; "a plot of great ingenuity";
     "the cleverness of its design" [syn: {ingenuity},
     {ingeniousness}, {cleverness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top