ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambidextrous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambidextrous-, *ambidextrous*, ambidextrou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambidextrous(adj) ซึ่งถนัดทั้งสองมือ
ambidextrous(adj) ซึ่งมีทักษะหลายด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambidextrousถนัดทั้งสองมือ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนัดสองมือ[thanat søng meū] (adj) EN: ambidextrous
ถนัดทั้งสองมือ[thanat thang søng meū] (adj) EN: ambidextrous  FR: ambidextre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ambidextrous
ambidextrous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambidextrous

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambidextrous \Am`bi*dex"trous\, a.
   1. Having the faculty of using both hands with equal ease.
    --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Practicing or siding with both parties.
    [1913 Webster]
 
       All false, shuffling, and ambidextrous dealings.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambidextrous
   adj 1: equally skillful with each hand; "an ambidextrous
       surgeon" [syn: {ambidextrous}, {two-handed}] [ant: {left-
       handed}, {right-handed}]
   2: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending
     one set of feelings and acting under the influence of
     another; "she was a deceitful scheming little thing"- Israel
     Zangwill; "a double-dealing double agent"; "a double-faced
     infernal traitor and schemer"- W.M.Thackeray [syn:
     {ambidextrous}, {deceitful}, {double-dealing}, {duplicitous},
     {Janus-faced}, {two-faced}, {double-faced}, {double-tongued}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top