Search result for

geschickt

(21 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geschickt-, *geschickt*
German-Thai: Longdo Dictionary
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ , See also: A. ungeschickt,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickter Betrug; Schwindel {m}; Trickserei {f}jugglery [Add to Longdo]
Geschicktheit {f}nattiness [Add to Longdo]
geschickt zu Werke gehento go about it skilfully [Add to Longdo]
geschickt; gekonnt; gewandt {adj}skillful [Am.]; skilful [Br.] [Add to Longdo]
geschickt; findig; raffiniert {adj}ingenious [Add to Longdo]
geschickt; kunstvoll; kompliziert; verziert; zierreich {adj}daedal [Add to Longdo]
geschickt; taktvoll; behutsam {adj}delicate [Add to Longdo]
geschickt {adv}ably [Add to Longdo]
geschicktclever [Add to Longdo]
geschicktdeft [Add to Longdo]
geschickt {adv}neatly [Add to Longdo]
geschicktskilfully; skillfully [Add to Longdo]
geschicktskilled [Add to Longdo]
geschickt {adv}deftly [Add to Longdo]
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上手[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
器用[きよう, kiyou] geschickt [Add to Longdo]
巧妙[こうみょう, koumyou] geschickt, gewandt [Add to Longdo]
巧者[こうしゃ, kousha] geschickt, gewandt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geschickt [gəʃikt]
     ably; adroit; clever; deft; expert; neat; neatly; skilful; skilfully; skilled; skillful; skillfully
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top