ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

observation

AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observation-, *observation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observation[N] การสังเกต, See also: การเฝ้าดู, การสังเกตการณ์, Syn. watching, review
observation[N] ความเห็น, Syn. comment, remark, Ant. avoid, suppress
observation car[N] รถพ่วงรถไฟที่ออกแบบให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ได้ชัดเจน, See also: เช่น มีหลังคาเป็นกระจกใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observation(ออบเซอเว'เชิน) n. การสังเกต,การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่,ข้อสังเกต,ความเห็น,ข้อเตือนใจ,ข้อมูล,ข้อความ,ข่าว,สิ่งที่ได้จากการสังเกต, Syn. perception

English-Thai: Nontri Dictionary
observation(n) การสังเกต,ความเห็น,ข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observationการสังเกต, ข้อสังเกต, การสังเกตการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation๑. การสังเกต, ข้อสังเกต๒. การปฏิบัติตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
observation errorความเคลื่อนคลาดของการสังเกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation methodระเบียบวิธีแบบสังเกต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
observation wellobservation well, บ่อสังเกตการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Observationsการสังเกต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
-A shrewd observation -Thank you, Your Excellency- observation เฉียบแหลม-ซึ่งแสดงความขอบคุณ, คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
You'll write field reports on your activities and your observations on the validity of the work.เหตุผลที่เรียกตัวคุณมาที่นี่ เพราะเราต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วย Mulder ทำงานเกี่ยวกับ X-Files คุณต้องเขียนรายงาน ถึงงานที่คุณทำ Deep Throat (1993)
A rather unfair observation as we have also developed a keen interest in the brewing of ales and the smoking of pipe-weed.เป็นการสังเกตที่ไม่ค่อยยุตติธรรมนัก เพราะพวกเรายังชื่นชอบ เบียร์ข้าวมอลต์ และยาสูบอีกด้วย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Close observation and a full series of blood tests.ปิดข้อมูล และตรวจเลือดของเธอ Resident Evil (2002)
The British government... having received no reply to the observations presented... to the German government... has declared war on nazi Germany.รัฐบาลแห่งอังกฤษ ที่ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ ที่แสดงท่าทีชัดเจนแน่นอน จากรัฐบาลเยอรมัน พวกเขาได้ประกาศสงครามกับนาซีเยอรมัน The Pianist (2002)
Go to the starboard observation point behind the F-16 and here's what you do.ไปทางกราบขวาจุดชมวิว หลังเครื่อง F-16 แล้วทำแบบนี้. National Treasure (2004)
He's at the observation deck.เขาอยู่ที่จุดชมวิว. National Treasure (2004)
Still doesn't solve our observation problem, they could be escaping as we speak.ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการสังเกตของเราที่อาจจะหลบหนีในขณะที่เราพูด Cubeº: Cube Zero (2004)
Another day of observation and you're all clear.Another day of observation and you're all clear. Fantastic Four (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observationA careful observation will show you the difference.
observationA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
observationBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
observationClose observation is necessary for the experiment.
observationFirst, they should have right ideas of things, ideas that are based on careful observation, and understand causes of effects and their significance correctly.
observationHe has sharp powers of observation.
observationHe is accurate in his observation.
observationHe went to France not so much for sightseeing as for observation.
observationImages taken by the JAXA Earth observation satellite, 'Daichi'.
observationIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
observationObservation is a passive science, experimentation an active science.
observationScience is based on careful observation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสังเกต[N] observation, See also: notice, Syn. การสังเกต, Example: พระแท้ซึ่งจะมีลักษณะหดเล็กและไม่คมชัดซึ่งหากใช้ความสังเกตแล้วสามารถพบเห็นได้โดยง่าย, Thai definition: การคอยจับตาดูหรือฟังอย่างละเอียดลออ
การเฝ้าดู[N] observation, See also: attention, monitoring, watching, noticing, watchfulness, Syn. การเฝ้ามอง, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: เราควบคุมการแก้ปัญหาโดยการเฝ้าดูว่าสถานะการณ์อะไรจะเกิดขึ้น
การดูงาน[N] observation, See also: inspection, investigation, visiting, Example: การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย, Count unit: ครั้ง
ข้อน่าสังเกต[N] observation, See also: note, remark, Syn. ข้อสังเกต, Example: การเลือกใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมต่างๆ นี้มีข้อน่าสังเกตอยู่หลายประการ, Count unit: ข้อ
ธุดงคสมาทาน[N] pilgrimage keeping, See also: observation of pilgrim, Syn. การถือธุดงค์, Example: หลวงพ่อทำธุดงคสมทานทุกปี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
การดู[n.] (kān dū) EN: look   FR: regard [m] ; observation [f]
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
การสังเกต[n.] (kān sangkēt) EN: notice   FR: observation [f] ; étude [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
คู่มือดูนก[n. exp.] (khūmeū dū nok) FR: guide d'observation des oiseaux [m]
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B.   FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVATION AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N
OBSERVATIONS AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observation (n) ˌɒbzəvˈɛɪʃən (o2 b z @ v ei1 sh @ n)
observations (n) ˌɒbzəvˈɛɪʃənz (o2 b z @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 [Add to Longdo]
肉眼观察[ròu yǎn guān chá, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ, / ] observation by naked eye [Add to Longdo]
观测卫星[guān cè wèi xīng, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] observation satellite [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussichtsplattform {f}observation platform [Add to Longdo]
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower [Add to Longdo]
Bemerkung {f}; Überlegung {f} | Überlegungen anstellen (zu)observation | to make observations (about; on) [Add to Longdo]
Beobachtung {f} | Beobachtungen {pl}observation | observations [Add to Longdo]
Beobachtungsposten {m}observation post [Add to Longdo]
Beobachtungsstation {f}observation ward [Add to Longdo]
Sehschlitz {m}observation slit [Add to Longdo]
Observation {f} [med.]observation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation) [Add to Longdo]
価格監視[かかくかんし, kakakukanshi] (n) price monitoring; price observation [Add to Longdo]
海洋観測[かいようかんそく, kaiyoukansoku] (n) oceanographic observation [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
監視所[かんしじょ, kanshijo] (n) lookout post; observation point [Add to Longdo]
監視哨[かんししょう, kanshishou] (n) {mil} observation post [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
観察[かんさつ, kansatsu] (n,vs) observation; survey; (P) [Add to Longdo]
観察的研究[かんさつてきけんきゅう, kansatsutekikenkyuu] (n) observational study [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
観測[かんそく, kansoku] observation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observation \Ob`ser*va"tion\, n. [L. observatio: cf. F.
   observation.]
   1. The act or the faculty of observing or taking notice; the
    act of seeing, or of fixing the mind upon, anything.
    [1913 Webster]
 
       My observation, which very seldom lies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of an act, or of acts, of observing; view;
    reflection; conclusion; judgment.
    [1913 Webster]
 
       In matters of human prudence, we shall find the
       greatest advantage in making wise observations on
       our conduct.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: An expression of an opinion or judgment upon what
    one has observed; a remark. "That's a foolish
    observation." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To observations which ourselves we make
       We grow more partial for the observer's sake.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Performance of what is prescribed; adherence in practice;
    observance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We are to procure dispensation or leave to omit the
       observation of it in such circumstances. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Science)
    (a) The act of recognizing and noting some fact or
      occurrence in nature, as an aurora, a corona, or the
      structure of an animal.
    (b) Specifically, the act of measuring, with suitable
      instruments, some magnitude, as the time of an
      occultation, with a clock; the right ascension of a
      star, with a transit instrument and clock; the sun's
      altitude, or the distance of the moon from a star,
      with a sextant; the temperature, with a thermometer,
      etc.
    (c) The information so acquired; as, to record one's
      observations carefully.
      [1913 Webster]
 
   Note: When a phenomenon is scrutinized as it occurs in
      nature, the act is termed an observation. When the
      conditions under which the phenomenon occurs are
      artificial, or arranged beforehand by the observer, the
      process is called an experiment. Experiment includes
      observation.
      [1913 Webster]
 
   {To take an observation} (Naut.), to ascertain the altitude
    of a heavenly body, with a view to fixing a vessel's
    position at sea.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Observance; notice; attention; remark; comment; note.
     See {Observance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observation
   n 1: the act of making and recording a measurement
   2: the act of observing; taking a patient look [syn:
     {observation}, {observance}, {watching}]
   3: a remark expressing careful consideration [syn:
     {observation}, {reflection}, {reflexion}]
   4: facts learned by observing; "he reported his observations to
     the mayor"
   5: the act of noticing or paying attention; "he escaped the
     notice of the police" [syn: {notice}, {observation},
     {observance}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 observation /ɔpsɛʀvasjɔ̃/ 
  admonition; exhortation; notice; observation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top