Search result for

ความถนัด

(29 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความถนัด-, *ความถนัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถนัด[N] skill, See also: ability, proficiency, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, ทักษะ, Example: นักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดและความชอบแตกต่างกันออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dextralityความถนัดขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinistralityความถนัดซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aptitudeความถนัด, ความถนัดตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Aptitude Testsความถนัด, การทดสอบ [การแพทย์]
Aptitudeความถนัด
ศักยภาพเฉพาะด้านของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เป็นไปได้เต็มตาม ความสามารถของบุคคลนั้น และยังเป็นความสามารถทางการรู้คิดใด ๆ ที่อาจทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคต เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิต [สุขภาพจิต]
Lateralityความถนัดข้าง, ด้านข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ooh, combinations of lists are my life's work and forte, oh, tall and smart one.อู้... การรวบรวมรายชื่อ คืองานและความถนัดของฉัน ตาโย่งแสนฉลาดว่ามา Sense Memory (2011)
Public humiliation's really more my forte.การสร้างความอับอายต่อหน้าธารกำนัล เป็นความถนัดของฉันมากกว่า Gone Maybe Gone (2012)
You to talk to Wilson, do your shrinky thing.คุณไปคุยกับวิลสัน ใช้ความถนัดของคุณ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Caleb's latest national aptitude test score is exactly 50%.คะแนนสอบความถนัดแห่งชาติ ครั้งล่าสุดของเคเล็บ ได้ 50 % พอดี 2 Pi R (2013)
Beckman just broke into Caleb's account, Detective.จัดสอบความถนัด ทางอาชญากรให้เลยดีกว่า เบคแมนแฮ็คเข้าบัญชีผู้ใช้ของเคเล็บ 2 Pi R (2013)
Could indicate a strong technical aptitude.นี่มันบ่งบอกถึงความถนัดด้านช่างเครื่องนะ The Fury of Firestorm (2015)
Nutjobs, I can handle. My specialty.ฉันรับมือกับคนบ้าได้ เป็นความถนัดของฉัน Elle (2016)
We're gonna start with an aptitude test.เราจะเริ่มด้วยการทดสอบความถนัด Snowden (2016)
Numbers and working parts, that's my specialty.ตัวเลขกับอะไหล่คือความถนัดของผม This Beautiful Fantastic (2016)
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน GTO (1999)
Uh... you know, that's really masuka's area. He's definitely your man.นั่นเป็นความถนัดของมาซูกะเลย เขาช่วยคุณได้แน่ See-Through (2007)
- Double-Locked... and a bit beyond my expertise.ลันดี้เก่งแฮะ ล็อคสองชั้น และมันก็ค่อนข้างเกินความถนัดของผม Dex, Lies, and Videotape (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความถนัด[n.] (khwām thanat) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude   FR: aptitude [f] ; capacité [f]
ความถนัด[n.] (khwām thanat) EN: skill ; aptitude   

English-Thai: Longdo Dictionary
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambidexterity[N] ความถนัดทั้งสองมือ, See also: ความชำนาญในการใช้มือทั้งของข้างได้ดีเท่ากัน
aptitude[N] ความถนัด, Syn. talent, gift, capacity
forte[N] จุดแข็ง, See also: ความถนัด, Syn. aptitude, flair, knack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด, Syn. endowment, ability)
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
aptitude(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพริบ,ปฏิภาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top