หรือคุณหมายถึง crudeneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crudeness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crudeness-, *crudeness*, crudenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crudeness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crudeness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crudeness    (n) krˈuːdnɪs (k r uu1 d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohheit {f}; Roheit {f} [alt]crudeness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crudeness \Crude"ness\, n.
   A crude, undigested, or unprepared state; rawness;
   unripeness; immatureness; unfitness for a destined use or
   purpose; as, the crudeness of iron ore; crudeness of theories
   or plans.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crudeness
   n 1: a wild or unrefined state [syn: {crudeness}, {crudity},
      {primitiveness}, {primitivism}, {rudeness}]
   2: an impolite manner that is vulgar and lacking tact or
     refinement; "the whole town was famous for its crudeness"
     [syn: {crudeness}, {crudity}, {gaucheness}]
   3: an unpolished unrefined quality; "the crudeness of frontier
     dwellings depressed her" [syn: {crudeness}, {roughness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top