ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unskillfully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unskillfully-, *unskillfully*, unskillful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
มืออ่อน[meū-øn] (adj) EN: unskillful
อ่อนหัด[ønhat] (adj) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert  FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unskillful(adj) ซึ่งไม่ชำนาญ, Syn. inept, clumsy, inexpert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ, งุ่มง่าม, ไม่คล่อง, เก้งก้าง., See also: unskillfully, unskilfully adv. unskillfulness, unskilfulness n., Syn. clumsy, awkward, Ant. skillful

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งุ่มง่าม(adv) slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai Definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว
มืออ่อน(adj) unskillful, See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced, Syn. ไม่ชำนาญ, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ, Thai Definition: มีความสามารถน้อย
อ่อนหัด(adj) inexperienced, See also: unskillful, inexpert, Ant. ช่ำชอง, Thai Definition: หัดมาน้อย, ไม่ชำนาญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下手[へた, heta] TH: ไม่ชำนาญในด้าน ไม่มีฝีมือในด้าน  EN: unskillful (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeschicktunskillful [Add to Longdo]
ungeschickt { adv }unskillfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手[へた, heta] (adj-na, n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) #11,812 [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n, adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
拙劣[せつれつ, setsuretsu] (adj-na, n) clumsy; unskillful; (P) [Add to Longdo]
稚拙[ちせつ, chisetsu] (adj-na, n) unskillful; childish; (P) [Add to Longdo]
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness [Add to Longdo]
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na, n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P) [Add to Longdo]
不熟練[ふじゅくれん, fujukuren] (n) unskillfulness [Add to Longdo]
不得手[ふえて, fuete] (adj-na, n) weak point; unskillfulness [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unskillful \Un*skill"ful\, a. [Spelt also unskilful.]
   [1913 Webster]
   1. Not skillful; inexperienced; awkward; bungling; as, an
    unskillful surgeon or mechanic; an unskillful logician.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking discernment; injudicious; ignorant.
    [1913 Webster]
 
       Though it make the unskillful laugh, can not but
       make the judicious grieve.      --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*skill"ful*ly}, adv. --
    {Un*skill"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top