ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplicity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplicity-, *duplicity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplicity(n) การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ, Syn. falseness, infedelity, treachery, Ant. fidelity, faithfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า, การหลอกลวง, ความไม่ซื่อตรง, การมีลักษณะคู่, การซ้ำกัน, See also: dealing, Syn. double

English-Thai: Nontri Dictionary
duplicity(n) การตีสองหน้า, การหลอกลวง, ความไม่ซื่อตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplicityการฟ้องซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"We're here today because we find ourselves in a world where duplicity and theft"เรามาที่นี้วันนี้เพราะพบว่าตัวเอง อยู่ในโลกที่ความหลอกลวงและการปล้นชิง Duplicity (2009)
No, in order to be a team, we need to focus our duplicity on others.ไม่ เป็นคำสั่่งให้เป็นทีม เราต้องมุ่งไปที่การหลอกลวงคนอื่น How to Succeed in Bassness (2009)
Your duplicity amazes me.ตีสองหน้าเก่งเหลือเชื่อ Chuck Versus the Role Models (2010)
Prentiss read your doubt as duplicity and so did we.เพรนติสเห็นว่าคุณน่าสงสัยเหมือนกับเรา Lauren (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
duplicity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplicity

Japanese-English: EDICT Dictionary
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat [Add to Longdo]
二枚舌[にまいじた, nimaijita] (n, adj-no) double-dealing; duplicity; equivocation; double-tongued; (P) [Add to Longdo]
弐心;二心[にしん;ふたごころ, nishin ; futagokoro] (n) duplicity; treachery; double-dealing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 duplicity \du*plic"i*ty\, n.; pl. {duplicities}. [F.
   duplicit['e], L. duplicitas, fr. duplex double. See
   {Duplex}.]
   1. Doubleness; a twofold state. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Do not affect duplicities nor triplicities, nor any
       certain number of parts in your division of things.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Doubleness of heart or speech; insincerity; a sustained
    form of deception which consists in entertaining or
    pretending to entertain one set of feelings, and acting as
    if influenced by another; bad faith.
    [1913 Webster]
 
       Far from the duplicity wickedly charged on him, he
       acted his part with alacrity and resolution.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) The use of two or more distinct allegations or
      answers, where one is sufficient. --Blackstone.
    (b) In indictments, the union of two incompatible
      offenses. --Wharton.
 
   Syn: Double dealing; dissimulation; deceit; guile; deception;
     falsehood.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duplicity
   n 1: a fraudulent or duplicitous representation [syn:
      {fraudulence}, {duplicity}]
   2: acting in bad faith; deception by pretending to entertain one
     set of intentions while acting under the influence of another
     [syn: {duplicity}, {double-dealing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top