ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menial-, *menial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
menial(adj) เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย, See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ, Syn. unskilled, Ant. skilled
menial(adj) เกี่ยวกับคนรับใช้, See also: เกี่ยวกับคนระดับล่างของสังคม, Syn. subordinate, Ant. superior
menially(adv) อย่างต่ำต้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้, เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย. n. คนใช้, ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile

English-Thai: Nontri Dictionary
menial(adj) เหมือนทาส, เป็นขี้ข้า, เหมือนคนใช้
menial(n) บ่าว, คนรับใช้, ทาส, บริวาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told virginia P.D., They're lookg for a white male in his 20s who owns an american-made truck, works a menial job.ฉันบอกทางกรมตำรวจเวอร์จีเนีย/Nเรากำลังตามหา ชายผิวขาว อายุช่วง 20 ปี/Nเขามีรถสัญชาติอเมริกัน ทำงานต้อยต่ำ Compulsion (2005)
Works a menial job.ทำงานระดับล่าง Extreme Aggressor (2005)
Why would I want to learn a menial skill?ทำไมฉันต้องเรียนรู้ทักษะงานช่าง? The Bond in the Boot (2009)
I gotta tell you, there's a lot of menial tasks--ฉันจะบอกเธอให้ เรามีงานที่ไม่ต้องใช้ ทักษะมากนักอยู่หลายงาน-- The Gift (2009)
Is it because she's uneducated, trapped in a menial service position?หรือเพราะว่าเธอไร้การศึกษา และทำงานให้บริการระดับล่าง The Maternal Congruence (2009)
I'm going to find a similarly menial job where my basal ganglia are occupied with a routine task freeing my prefrontal cortex to work quietly in the background.ระดับล่างเดียวกัน ซึ่งใช้แค่สมองที่ควบคุม การเคลื่อนไหวทำงานจำเจ ทำให้สมองที่ควบคุุมความคิด The Einstein Approximation (2010)
A menial job.งานระดับล่าง The Einstein Approximation (2010)
I'm menial employee of the month.ฉันเป็นพนง.ระดับล่างดีเด่น ประจำเดือน The Einstein Approximation (2010)
He's highly intelligent, but he holds a menial or low-level job.เขาเฉลียวฉลาดมาก แต่เขาทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
The unsub could still hold a menial or low-level job.อันซับน่าจะทำงาน ที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรืองานที่ต่ำต้อย True Genius (2012)
Why would a woman like Laura Cambridge, a highly educated professor, suddenly quit everything and just drop out of her life for a series of menial jobs culminating in the wonderful world of phone sex?ทำไมผู้หญิงอย่าง ลอร่า เคมบริดจ์ ผู้มีการศึกษาสูงขนาดศาสตราจารย์ ถึงได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่าง แค่ดร็อปชีวิตของเธอ Dial M for Mayor (2012)
Because of his ability to plan and flawlessly execute his crimes, we're looking for someone capable of holding down a job, even though it's probably menial and unfulfilling.เพราะความสามารถในการวางแผน และการจัดการที่เกิดเหตุของเขา เรากำลังตามหาคนที่สามารถรักษางานไว้ได้นาน ถึงแม้งานจะต่ำต้อย หรือไม่ประสบความสำเร็จนัก Divining Rod (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายแถว(n) underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [ m ] ; esclave [ m, f ] ; valet [ m ] ; laquais [ m ] ; domestique [ m, f ] ; serf [ m ] ; subalterne [ m ] ; bonne [ f ] ; boniche [ f ] (pop.) ; servante [ f ] (anc.) ; larbin [ m ] (fam.) ; soufre-douleur [ m ]
ขี้ข้า[khīkā] (n) EN: slave ; servant ; menial
ขี้ครอก[khīkhrøk] (n) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial
ปลายแถว[plāi thaēo] (x) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
menial

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menial
menials
menially

Japanese-English: EDICT Dictionary
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial #1,568 [Add to Longdo]
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man [Add to Longdo]
下種;下衆;下司[げす, gesu] (adj-na, n, adj-no) (1) low-life; sleazebag; boor; (2) person of humble rank; humble person; peasant; menial; churl; petty official [Add to Longdo]
下人[げにん, genin] (n) low-rank person; menial [Add to Longdo]
下郎[げろう, gerou] (n) servant; valet; menial [Add to Longdo]
召し使い;召使い;召使[めしつかい, meshitsukai] (n) servant; menial [Add to Longdo]
小走り[こばしり, kobashiri] (n, adv, vs) (1) trot; half run; jog; (2) girl in charge of menial tasks in a samurai family [Add to Longdo]
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na, n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menial \Men"ial\, n.
   1. A domestic servant or retainer, esp. one of humble rank;
    one employed in low or servile offices.
    [1913 Webster]
 
   2. A person of a servile character or disposition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menial \Men"ial\, a. [OE. meneal, fr. meine, maine, household,
   OF. maisni['e]e, maisnie, LL. mansionaticum. See {Mansion},
   and cf. {Meine}, n., {Meiny}.]
   [1913 Webster]
   1. Belonging to a retinue or train of servants; performing
    servile office; serving.
    [1913 Webster]
 
       Two menial dogs before their master pressed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to servants, esp. domestic servants; servile;
    low; mean; as, menial tasks. " Menial offices." --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 menial
   adj 1: used of unskilled work (especially domestic work) [syn:
       {humble}, {menial}, {lowly}]
   n 1: a domestic servant

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top