ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practiced

P R AE1 K T IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practiced-, *practiced*, practic, practice
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practiced(adj) ชำนาญ, See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced, Ant. inexperienced, unadept, clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practiced(แพรค'ทิสทฺ) adj. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, มีสมรรถภาพ., Syn. practised, experienced
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ, ไม่ได้ฝึก, ไม่ชำนาญ, ไม่ได้ความ, ไม่ได้ผล, ไม่มีประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้, ไม่ได้ฝึกหัด, ไม่ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not always practiced but it's something we Hindus could learn a lot from.มันใช้ไม่ได้ทุกครั้ง แต่คนฮินดูอย่างเราเรียนรู้จากมันได้มาก Gandhi (1982)
Nearby, the Tibetan army practiced its maneuvers.ไม่ไกลนัก กองทัพทิเบต กำลังซ้อมรบ Seven Years in Tibet (1997)
I didn't know you practiced boxingฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านายมีประสบการณ์เรื่องมวยด้วย GTO (1999)
I even practiced a pose.ฉันต้องฝึกเลียนแบบคนอื่นบ้าง My Tutor Friend (2003)
Um, no, I just practiced as a kid...ไม่หรอก ฉันพึ่งหัดเล่นเอง... Swing Girls (2004)
I ordered the sax and the book together 3 years ago, and practiced for a week, but I never got anywhereผมซื้อแซ็คมาพร้อมกันกับ หนังสือนั่น 3 ปีแล้วครับ แล้วก็ฝึกเป็นอาทิตย์ แต่ก็ไม่ไปถึงไหนเลย Swing Girls (2004)
So you bastards remember that play we practiced in the mud?พวกแกจำได้มั้ยวันที่เราฝึกในโคลนน่ะ The Longest Yard (2005)
So I practiced hard everyday to be as good as you.ฉันถึงได้ฝึกอย่างหนักทุกวัน ให้เก่งเหมือนคุณ Innocent Steps (2005)
You would wait for me when I practiced singing.เธอจะคอยฉัน เมื่อฉันฝึกร้องเพลง Voice (2005)
During that time I practiced a lot.ที่ผ่านมาฉันพยายามสุดๆ ไปเลย Episode #1.3 (2006)
13hrs a day. Practiced every single day for a year.13 ชั่วโมงต่อวัน ฝึกอย่างโดดเดี่ยวทุกวันเป็นปี Episode #1.3 (2006)
Must be practiced in the ways of the world...จะต้องฝึกฝน ตามกระแสโลก... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicedAndy must have practiced very hard.
practicedCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
practicedHave you practiced any today?
practicedHe practiced every day at home.
practicedHe practiced the piece many times before the concert.
practicedI have practiced piano every day for fifteen years.
practicedI practiced my English on him
practicedNo matter how hard I practiced, I wasn't able to do the backstroke.
practicedNot a day passed but I practiced playing the piano.
practicedRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
practicedShe practiced at typing everyday.
practicedShe practiced her English pronunciation yesterday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจน[jēn] (v) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful  FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจนจัด[jēnjat] (v) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of  FR: être expérimenté ; être spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRACTICED P R AE1 K T IH0 S T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful #8,124 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India) [Add to Longdo]
慣れた[なれた, nareta] (adj-f) experienced; practiced; practised; familiar [Add to Longdo]
古神道[こしんとう, koshintou] (n) ancient Shinto (as practiced prior to the Introduction of Confucianism and Buddhism to Japan) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
南方仏教[なんぽうぶっきょう, nanpoubukkyou] (n) (See 北方仏教) Southern Buddhism (as practiced in Sri Lanka and Southeast Asia) [Add to Longdo]
北方仏教[ほっぽうぶっきょう, hoppoubukkyou] (n) (See 南方仏教) Northern Buddhism (as practiced in East Asia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practice \Prac"tice\, v. t. [imp. & p. p. {Practiced}; p. pr. &
   vb. n. {Practicing}.] [Often written practise, practised,
   practising.]
   1. To do or perform frequently, customarily, or habitually;
    to make a practice of; as, to practice gaming. "Incline
    not my heart . . . practice wicked works." --Ps. cxli. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise, or follow, as a profession, trade, art, etc.,
    as, to practice law or medicine.
    [1913 Webster]
 
   2. To exercise one's self in, for instruction or improvement,
    or to acquire discipline or dexterity; as, to practice
    gunnery; to practice music.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into practice; to carry out; to act upon; to
    commit; to execute; to do. "Aught but Talbot's shadow
    whereon to practice your severity." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As this advice ye practice or neglect. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To make use of; to employ. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In malice to this good knight's wife, I practiced
       Ubaldo and Ricardo to corrupt her.  --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To teach or accustom by practice; to train.
    [1913 Webster]
 
       In church they are taught to love God; after church
       they are practiced to love their neighbor. --Landor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practiced \Prac"ticed\, a. [Often written practised.]
   1. Experienced; expert; skilled; as, a practiced marksman. "A
    practiced picklock." --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. Used habitually; learned by practice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practiced
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   2: skillful after much practice [syn: {practiced}, {practised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top