ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tact

T AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tact-, *tact*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tact(n) ประสาทสัมผัส, Syn. perception, sense, discernment
tactic(n) ยุทธวิธี, See also: หนทาง, นโยบาย, กลยุทธ์
tactful(adj) ซึ่งมีไหวพริบดี, See also: ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด, Syn. diplomatic, considerate, perceptive
tactics(n) การทหาร, See also: กลยุทธ์ที่ใช้ในการรบหรือทำสงคราม
tactics(n) ชั้นเชิง, See also: กลยุทธ์, กลวิธี, Syn. strategy, maneuvering, generalship, stratagem
tactile(adj) ซึ่งรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส, Syn. physical, palpable, tactual, sensory
tactual(adj) เกี่ยวกับประสาทสัมผัส, See also: เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส, Syn. sensory, tactile, touchable
tactical(adj) เกี่ยวกับยุทธวิธี, See also: เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด
tactless(adj) ซึ่งไม่มีไหวพริบ, See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ, Syn. undiplomatic, unthoughtful
tactician(n) นักกลยุทธ์, See also: นักวางยุทธวิธี, ผู้มีกลยุทธ์, Syn. strategist, planner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tact(แทคทฺ) n. ประสานสัมผัส, การที่ไหวพริบหรือปฎิภาณดี, การมีประสบการณ์ในชีวิตมาก
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี, มีปฎิภาณดี, ฉลาด, เชี่ยวชาญ.
tactic(แทค'ทิค) n. = tactics (ดู) , ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ, เป็นระเบียบ, เป็นลำดับ
tactical(แทค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับยุทธวิธี, เกี่ยวกับยุทธวิธีที่เชี่ยวชาญหรือฉลาด., Syn. astute, discreet
tactician(แทคทิช'เชิน) n. นักกลยุทธ, นักการทหาร, นักวางยุทธวิธี
tactics(แทค'ทิคซฺ) n. ยุทธวิธี, กลยุทธ, การทหาร, Syn. maneuvers, strategy
tactile(แทค'ไทลฺ) adj. สัมผัส, สัมผัสได้, แตะได้., See also: tactility n.
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักกาลเทศะ, ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต, ไม่ฉลาด, ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic, rude
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส, เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส.
asyntactic(อะซินแทค'ทิค) n. ซึ่งไม่ถูกหลักไวยากรณ์, เกี่ยวกับสำนวนที่ไม่ถูกหลักไวยากรณ

English-Thai: Nontri Dictionary
tact(n) ไหวพริบ, การรู้จักกาลเทศะ
tactful(adj) มีไหวพริบ, รู้จักกาลเทศะ, ฉลาด, เชี่ยวชาญ
tactical(adj) เกี่ยวกับยุทธวิธี, เกี่ยวกับกลยุทธ์, ฉลาด
tactics(n) ยุทธวิธี, กลยุทธ์, การทหาร
contact(n) การติดต่อ, การพบปะ, การคบหาสมาคม, การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ, พบปะ, คบหาสมาคม, สัมผัส
intact(adj) ไม่ถูกแตะต้อง, ไม่บุบสลาย, ไม่เป็นอันตราย, ครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tactic-จัดระเบียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactical levelระดับกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tacticsกลวิธี, ยุทธวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactileกายสัมผัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tactile agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile sense; touchการรับรู้แตะต้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tactile valuesคุณค่าเชิงผัสสะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tactile; sensitiveไวสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tactile; tactilogical; tactual-รู้สัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tacticsยุทธวิธี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the one area where a bridesmaid's tact is most required involves the dress...แต่อะไรก็ไม่สำคัญ กับเพื่อนเจ้าสาวไปมากกว่าชุด It Takes Two (2006)
It's about tact and sensitivity.มันเป็นเรื่องวิธีการและความละเอียดอ่อน Our Father (2008)
I'm certain, more tact and sensitivity than you have ever displayed in all the time that I've known you.ฉันแน่ใจ มากกว่าประสาทสัมผัส และไหวพริบ ที่เธอเคยโชว์ให้เห็น มาตลอดตั้งแต่รู้จักกันซะอีก Good Mourning (2009)
You've done well, John, but you're a man who lacks tact and interpersonal skill.นายทำได้ดีมาก จอห์น สำหรับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ และไม่มีทักษะการพูดกับคนอื่นเลย Chuck Versus the Living Dead (2010)
I wish she'd have the tact to not sneak out like a prostitute.แม่หวังว่าจะรู้กาลเทศะ ไม่ทำลับๆล่อๆเหมือนโสเภณีนะ The Hybrid (2011)
Do you have any tact whatsoever?มีเรื่องอื่นที่จะพูดมั๊ยหะ? Break on Through (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tactHe made his suggestion very tactfully.
tactHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.
tactI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
tactMy first impression was that he was a tactful politician.
tactNobody failed in the tactics.
tactShe struck me as a tactful girl.
tactThe aide suggested to him a change in tactics.
tactThe trial lawyers couldn't get past the Mafia leader's stonewalling tactics.
tactThey moved the troops back in a sudden change of tactics.
tactWe should adopt flexible tactics for the moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเล่น(n) tactics, See also: artifice, tact, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง, กลเม็ด, Example: นักพูดเก่งๆ มีลีลาการพูดที่มีลูกเล่นทำให้คนฟังชื่นชอบ, Thai Definition: วิธีการหรือชั้นเชิงที่แปลกออกไปกว่าเดิม
แต้ม(n) strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ชั้นเชิง(n) artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี, Example: เขาเป็นพนักงานขายที่มีชั้นเชิงในการพูดมาก
ยุทธวิธี(n) artifice, See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, Example: พงศาวดารฉบับคองบองของพม่ากล่าวว่า ที่จริงพระเจ้าเอกทัศน์ตอนนั้นไม่ได้อ่อนแอ ทหารกรุงศรีฯ ทำการรบอย่างเข้มแข็ง แต่สู้ยุทธวิธีของพม่าไม่ได้, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีและอุบายในการรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
จอสัมผัส[jø samphat] (n, exp) EN: touch screen  FR: écran tactile [ m ]
จด[jot] (v) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with  FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดสัมผัส[jut samphat] (n, exp) EN: point of contact  FR: point de contact [ m ]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
แก้วตา[kaēotā] (n) EN: lens  FR: lentille cornéenne [ f ] ; verre de contact [ m ]
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [ f ] ; contact [ m ]
การติดต่อโดยตรง[kān tittø dōitrong] (n, exp) EN: direct contact
การติดต่อทางโทรศัพท์[kān tittø thāng thōrasap] (n, exp) EN: telephone contact  FR: contact téléphonique [ m ]
การวางแผนยุทธวิธี[kān wāngphaēn yuthhawithī] (n, exp) EN: tactical planning

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TACT T AE1 K T
TACTIC T AE1 K T IH0 K
TACTILE T AE1 K T IH0 L
TACTICS T AE1 K T IH0 K S
TACTILE T AE1 K T AY2 L
TACTFUL T AE1 K T F AH0 L
TACTICAL T AE1 K T IH0 K AH0 L
TACTLESS T AE1 K T L AH0 S
TACTICIAN T AE0 K T IH1 SH AH0 N
TACTFULLY T AE1 K T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tact (n) tˈækt (t a1 k t)
tactic (n) tˈæktɪk (t a1 k t i k)
tactful (j) tˈæktful (t a1 k t f u l)
tactics (n) tˈæktɪks (t a1 k t i k s)
tactile (j) tˈæktaɪl (t a1 k t ai l)
tactual (j) tˈæktʃuəʳl (t a1 k ch u@ l)
tactical (j) tˈæktɪkl (t a1 k t i k l)
tactless (j) tˈæktləs (t a1 k t l @ s)
tactfully (a) tˈæktfəliː (t a1 k t f @ l ii)
tactician (n) tˈæktˈɪʃən (t a1 k t i1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战术[zhàn shù, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] tactics, #4,082 [Add to Longdo]
委婉[wěi wǎn, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ, ] tactful; euphemistic, #20,880 [Add to Longdo]
战术导弹[zhàn shù dǎo dàn, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] tactical missile [Add to Longdo]
战术核武器[zhàn shù hé wǔ qì, ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] tactical nuclear weapons [Add to Longdo]
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[karari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がさつ[gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n, vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
べた焼き[べたやき, betayaki] (n) contact print [Add to Longdo]
ぺたぺた[petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
ぺたん[petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface [Add to Longdo]
アイコンタクト[aikontakuto] (n) eye contact [Add to Longdo]
アイソタクチックポリオレフィン[aisotakuchikkuporiorefin] (n) isotactic polyolefin [Add to Longdo]
アイソタクチックポリプロピレン[aisotakuchikkuporipuropiren] (n) isotactic polypropylene [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンタクト[こんたくと, kontakuto] contact [Add to Longdo]
構文エラー[こうぶんエラー, koubun era-] syntactic error [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
接する[せっする, sessuru] to contact [Add to Longdo]
接触[せっしょく, sesshoku] contact (vs) [Add to Longdo]
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection) [Add to Longdo]
接点[せってん, setten] contact [Add to Longdo]
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce [Add to Longdo]
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tact \Tact\, n. [L. tactus a touching, touch, fr. tangere,
   tactum, to touch: cf. F. tact. See {Tangent}.]
   1. The sense of touch; feeling.
    [1913 Webster]
 
       Did you suppose that I could not make myself
       sensible to tact as well as sight?  --Southey.
    [1913 Webster]
 
       Now, sight is a very refined tact.  --J. Le Conte.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The stroke in beating time.
    [1913 Webster]
 
   3. Sensitive mental touch; peculiar skill or faculty; nice
    perception or discernment; ready power of appreciating and
    doing what is required by circumstances.
    [1913 Webster]
 
       He had formed plans not inferior in grandeur and
       boldness to those of Richelieu, and had carried them
       into effect with a tact and wariness worthy of
       Mazarin.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       A tact which surpassed the tact of her sex as much
       as the tact of her sex surpassed the tact of ours.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tact
   n 1: consideration in dealing with others and avoiding giving
      offense [syn: {tact}, {tactfulness}] [ant: {tactlessness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tact /takt/ 
  musical time; tact

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tact /tɑkt/
  musicaltime; tact

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top