ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clever

K L EH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clever-, *clever*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clever(adj) เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
clever-clogs(sl) คนที่มีความรู้มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชำนาญ, สร้างสรรค์, ริเริ่มเก่ง, ประณีต, เหมาะ, น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด, หลักแหลม, ปราดเปรื่อง, เก่ง, ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, ความเก่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clever lad. Something strange is happening.สิ่งที่แปลกที่เกิดขึ้น Yellow Submarine (1968)
He's a clever lad, isn't he?เขาคือเด็กหนุ่มที่ฉลาดเขาไม่ได้? Yellow Submarine (1968)
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For what you apparently thought was a very clever stunt.สิ่งที่คุณคิดนั้นเป็นอะไรที่อัจฉริยะมาก Oh, God! (1977)
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.เป็นการโต้แย้งที่ฉลาด แต่คงไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ Gandhi (1982)
Now, a clever man would put the poison into his own goblet because he would know that only a great fool would reach for what he was given.คนฉลาดจะใส่ยาพิษไว้... ในถ้วยของตัวเอง... เพราะเขาจะรู้ว่าคนโง่เท่านั้น... The Princess Bride (1987)
Two, the lightning sand, but you were clever enough to discover what that looks like, so in the future, we can avoid that, too.อย่างที่สอง , ทรายดูด แต่ท่านก็ฉลาดพอจะดูออกว่ามันหน้าตาเป็นไง ต่อไป พวกเราก็เลี่ยงมันได้ The Princess Bride (1987)
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)
You're too clever for me. I can't keep up.คุณฉลาดเกินไป ผมตามไม่ทัน The Bodyguard (1992)
- What a clever little white witch.- อะไรจะฉลาดขนาดนี้แม่มดน้อย. Hocus Pocus (1993)
Who else is clever enough to make my Sandy Claws outfit?ใครกันที่จะเก่งพอที่จะทำชุดแซนดี้ คลอว์สให้ฉัน The Nightmare Before Christmas (1993)
"a good doctor, a forgiving priest... and a clever accountant. "หมอเก่งๆ... พระที่เมตตา... กับนักบัญชีที่ฉลาด Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleverA clever student can answer such a question easily.
cleverA clever student would not do such a thing.
cleverA dog is a clever animal.
cleverAlthough he may be clever, he is not wise.
cleverAny clever boy can do it.
cleverBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
cleverBill is the clever of the two brothers.
cleverBoth the boy and the girl are clever.
cleverBut Tony was not a clever boy.
cleverClever as he is, he still cannot solve this math problem.
cleverEven the cleverest students can make silly mistakes.
cleverFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม(adj) sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
แยบยล(adj) clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล(adv) cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
พิทูร(adj) clever, See also: well versed, erudite, wise, Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
โพธ(n) cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เปรื่อง(v) smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
วิสารท(adj) clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
แสนรู้(adj) intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai Definition: มีปัญญาช่างรู้
เจ้าปัญญา(adj) wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
เฉลียวฉลาด(adj) clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[hūalaēm] (adj) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd
แคล่ว[khlaēo] (adv) EN: skillful ; adroitly ; cleverly
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLEVER K L EH1 V ER0
CLEVERLY K L EH1 V ER0 L IY0
CLEVERNESS K L EH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clever (j) klˈɛvər (k l e1 v @ r)
cleverer (j) klˈɛvərər (k l e1 v @ r @ r)
cleverly (a) klˈɛvəliː (k l e1 v @ l ii)
cleverest (j) klˈɛvərɪst (k l e1 v @ r i s t)
cleverness (n) klˈɛvənəs (k l e1 v @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miào, ㄇㄧㄠˋ, ] clever; wonderful #5,577 [Add to Longdo]
[yǐng, ㄧㄥˇ, / ] clever; gifted #11,320 [Add to Longdo]
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ,   /  ] clever; quick-witted #24,775 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever #28,700 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] clever #33,868 [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ,  ] clever; witty; intelligent #41,019 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] clever; pretty #42,451 [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ,    齿 /    ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab #55,451 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] clever; pigmies #77,088 [Add to Longdo]
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ,   /  ] clever wife; ingenious housewife #102,070 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend { adj }smart [Add to Longdo]
clever; gerissen; gewieft { adj }fly [Add to Longdo]
gescheit { adj } | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever [Add to Longdo]
klug; geschickt; clever { adj } | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest [Add to Longdo]
Der gescheite HansClever Hans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
利根[りこん, rikon] (adj-na, n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude #13,688 [Add to Longdo]
巧み[たくみ, takumi] (adj-na, n) skill; cleverness; (P) #14,978 [Add to Longdo]
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
にかけては[nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clever \Clev"er\, a. [Origin uncertain. Cf. OE. cliver eager,
   AS. clyfer (in comp.) cloven; or clifer a claw, perh.
   connected with E. cleave to divide, split, the meaning of E.
   clever perh. coming from the idea of grasping, seizing (with
   the mind).]
   1. Possessing quickness of intellect, skill, dexterity,
    talent, or adroitness; expert.
    [1913 Webster]
 
       Though there were many clever men in England during
       the latter half of the seventeenth century, there
       were only two great creative minds.  --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Be good, sweet maid, and let who will be clever.
                          --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. Showing skill or adroitness in the doer or former; as, a
    clever speech; a clever trick. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. Having fitness, propriety, or suitableness.
    [1913 Webster]
 
       'T would sound more clever
       To me and to my heirs forever.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. Well-shaped; handsome. "The girl was a tight, clever wench
    as any was." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. Good-natured; obliging. [U. S.]
 
   Syn: See {Smart}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clever
   adj 1: showing self-interest and shrewdness in dealing with
       others; "a cagey lawyer"; "too clever to be sound" [syn:
       {cagey}, {cagy}, {canny}, {clever}]
   2: mentally quick and resourceful; "an apt pupil"; "you are a
     clever man...you reason well and your wit is bold"-Bram
     Stoker [syn: {apt}, {clever}]
   3: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
     cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
     solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
     {ingenious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top