ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravura

B R AH0 V Y UH1 R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravura-, *bravura*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravura(n) ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bravura performance.ทำได้น่าสดุดีนี่ It Hurts Me Too (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRAVURA B R AH0 V Y UH1 R AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bravourstück { n }bravura piece; bravura passage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravura \Bra*vu"ra\, n. [It., (properly) bravery, spirit, from
   bravo. See {Brave}.] (Mus.)
   A florid, brilliant style of music, written for effect, to
   show the range and flexibility of a singer's voice, or the
   technical force and skill of a performer; virtuoso music.
   [1913 Webster]
 
   {Aria di bravura}[It.], a florid air demanding brilliant
    execution.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravura
   n 1: brilliant and showy technical skill; "in a final bravura
      the ballerina appeared to be floating in water"; "the music
      ends with a display of bravura"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top