ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proficient

P R AA0 F IH1 SH AH0 N T   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proficient-, *proficient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proficient[ADJ] ช่ำชอง, See also: เจนจัด, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, Syn. skilled, expert
proficiently[ADV] อย่างชำนาญ, See also: อย่างเจนจัด, Syn. competently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Proficient enough to go in on the prowl.เก่งพอจะพกไปกับตัว Heat (1995)
When you are proficient enough, you'll be among the first to fly it.เมื่อใดที่คุณเชี่ยวชาญพอตัว คุณจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้บินเครื่องนี้ Flyboys (2006)
He seems to be very proficient in his chosen profession.ดูเหมือนว่าเขาจะช่ำชอง ในเรื่องนี้มาก Chuck Versus the DeLorean (2008)
The road to becoming a proficient teacher is very long, isn't it?หนทางที่จะเป็นครูที่ดียังอีกยาวไกลเลยนะคะ Ohitori sama (2009)
Let's just say he's become a very proficient digger.เขากลายเป็นสุดยอดนักสืบขั้นโปร Blood Brothers (2010)
Proficient in the rumba, waltz and cha-cha.ถนัดด้านรุมบา วอลซ์ แล้วก็ชะชะช่า The Agreement Dissection (2011)
The work of a highly proficient chemist, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นผลงาน ของนักเคมีที่มีความชำนาญอย่างมาก Concentrate and Ask Again (2011)
Your work's the same as it's always been, technically proficient but totally boring.คุณเอาแต่วาดอะไรเดิมๆ เรื่องเทคนิคดีก็จริง แต่มันน่าเบื่อ ไม่เคยทำให้ผมประหลาดใจเลย Always in Control (2011)
As a warrior of Joseon, shouldn't you be proficient at Joseon's martial arts?ในฐานะนักรบของโชซอน เจ้าควรเก่งในศิลปะการต่อสู้\ ของโชซอนไม่ใช่เหรอ Warrior Baek Dong-soo (2011)
You had a paper route and you're "proficient in martial arts", though not proficient in spelling it.เธอมีบันทึกจากการส่งหนังสือพิมพ์ และเธอยังเป็น "ผู้ช่ำชองในศิลปะการต่อสู้" แต่เธอไม่ได้เป็นผู้ช่ำชองในด้านการสะกดคำนะ She Needs Me (2012)
I've found that those who understand something as detailed as that are also proficient in sign language.ฉันพบว่าสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ อย่างละเอียดขนาดนี้ เขาจะเก่งเรื่องภาษามือด้วย The Silencer (2012)
Proficient with firearms.ใช้ปืนคล่องเหมือนเคย Year's End (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proficientHe got very proficient in English in a few years.
proficientHe is a proficient pianist.
proficientHe is known as a proficient artist in his field.
proficientHe is proficient in both Spanish and Italian.
proficientHe is proficient in English.
proficientIf he is proficient in English, I'll employ him.
proficientIf he is proficient in English, I would employ him.
proficientProficient in English, he is looked on as a good teacher.
proficientShe is proficient in both Spanish and Italian.
proficientShe is proficient in French.
proficientThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
proficientWe are looking for someone who is proficient in French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่ำชอง[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
แกร่งกล้า[V] proficient, See also: adept, able, Syn. เก่ง, Example: ฝีมือของเขายังไม่แกร่งกล้าพอที่จะสู้คู่ต่อสู้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[v.] (keng) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful   FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFICIENT P R AA0 F IH1 SH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proficient (j) prˈəfˈɪʃənt (p r @1 f i1 sh @ n t)
proficiently (a) prˈəfˈɪʃəntliː (p r @1 f i1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精通[jīng tōng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥ, ] proficient, #12,312 [Add to Longdo]
通晓[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, / ] proficient (in sth); to understand sth through and through, #39,799 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompetent; bewandert; erfahren; geschickt {adj} (in)proficient (at; in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P) [Add to Longdo]
兼備[けんび, kenbi] (n,vs) being proficient in both; combine both [Add to Longdo]
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed [Add to Longdo]
熟練した[じゅくれんした, jukurenshita] (adj-f) experienced; skilled; proficient [Add to Longdo]
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na,n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P) [Add to Longdo]
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proficient \Pro*fi"cient\, a.
   Well advanced in any branch of knowledge or skill; possessed
   of considerable acquirements; well-skilled; versed; adept,
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proficient \Pro*fi"cient\, n. [L. proficiens, -entis, p. pr. of
   proficere to go forward, make progress; pro forward + facere
   to make. See {Fact}, and cf. {Profit}, (?)]
   One who has made considerable advances in any business, art,
   science, or branch of learning; an expert; an adept; as,
   proficient in a trade; a proficient in mathematics, music,
   etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proficient
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   2: of or relating to technique or proficiency in a practical
     skill; "his technical innovation was his brushwork"; "the
     technical dazzle of her dancing" [syn: {technical},
     {proficient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top