ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inept

IH2 N EH1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inept-, *inept*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inept(adj) ซึ่งขาดความสามารถ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ, Syn. unfit, inappropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inept(อินเนพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ชำนาญ, โง่, พิกล., See also: ineptitude n. ineptly adv. ineptness n., Syn. unfitted, unfit

English-Thai: Nontri Dictionary
inept(adj) โง่เขลา, เซ่อ, ทึ่ม, ไม่ถูกที่, ไม่สมควร, ไม่เหมาะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are all of us going to do what we were too inept to do the last time.พวกเรา... ทั้งหมดกำลังจะเก็บกวาด ในสิ่งที่เราเคยพลาดไปในครั้งก่อนๆ The Bourne Supremacy (2004)
Wipe it right now. No, I can't wipe it. I'm completely inept with computers.ผมลบไม่เป็นหรอก ไม่ค่อยเก่งคอมพ์ The Constant Gardener (2005)
Yeah, he thought I was either unwilling or too inept to handle my assignment.ครับ เขาคิดว่าผมอาจไม่เต็มใจ หรือไม่เหมาะสม ที่จะทำภารกิจนี้ King's Castle (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INEPT IH2 N EH1 P T
INEPTLY IH2 N EH1 P T L IY0
INEPTNESS IH2 N EH1 P T N IH0 S
INEPTITUDE IH2 N EH1 P T IH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inept (j) ˈɪnˈɛpt (i1 n e1 p t)
ineptly (a) ˈɪnˈɛptliː (i1 n e1 p t l ii)
ineptitude (n) ˈɪnˈɛptɪtjuːd (i1 n e1 p t i t y uu d)
ineptitudes (n) ˈɪnˈɛptɪtjuːdz (i1 n e1 p t i t y uu d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械音痴[きかいおんち, kikaionchi] (n) mechanical ineptitude; being hopeless with machines [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
不手際[ふてぎわ, futegiwa] (adj-na, n) clumsiness; awkwardness; ineptitude [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]
役者馬鹿[やくしゃばか, yakushabaka] (n) good actor who is inept in all other matters; demon for acting who is utterly indifferent to all other concerns; skilled actor who knows little of life; person who excels in one occupation (profession) but lacks simple common sense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inept \In*ept"\, a. [L. ineptus; prefix. in- not + aptus apt,
   fit: cf. F. inepte. Cf. {Inapt}.]
   [1913 Webster]
   1. Not apt or fit; unfit; unsuitable; improper; unbecoming.
    [1913 Webster]
 
       The Aristotelian philosophy is inept for new
       discoveries.             --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Silly; useless; nonsensical; absurd; foolish.
    [1913 Webster]
 
       To view attention as a special act of intelligence,
       and to distinguish it from consciousness, is utterly
       inept.                --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inept
   adj 1: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
       style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing
       style"; "if the rumor is true, can anything be more inept
       than to repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy},
       {cumbersome}, {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]
   2: generally incompetent and ineffectual; "feckless attempts to
     repair the plumbing"; "inept handling of the account" [syn:
     {feckless}, {inept}]
   3: revealing lack of perceptiveness or judgment or finesse; "an
     inept remark"; "it was tactless to bring up those
     disagreeable" [syn: {inept}, {tactless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top