ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpert

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpert-, *inexpert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpert(adj) ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, amateurish, unqualified, Ant. professional

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่ช่ำชอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือใหม่[meūmai] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[ønhat] (v) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green
อ่อนหัด[ønhat] (adj) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert  FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpert
inexpertly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ,   ] inexpert; a botcher #135,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
素人目[しろうとめ, shiroutome] (n) inexpert or untrained eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexpert \In`ex*pert"\, a. [L. inexpertus inexperienced: cf. F.
   inexpert. See {In-} not, and {Expert}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of experience or of much experience. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not expert; not skilled; destitute of knowledge or
    dexterity derived from practice. --Akenside.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpert
   adj 1: lacking professional skill or expertise; "a very
       amateurish job"; "inexpert but conscientious efforts";
       "an unskilled painting" [syn: {amateurish}, {amateur},
       {inexpert}, {unskilled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top