ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unskilled

AH0 N S K IH1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unskilled-, *unskilled*, unskill, unskille
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unskilled(adj) ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. untrained, uneducated, amateur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced

English-Thai: Nontri Dictionary
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unskilled workerคนทำงานไม่ใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unskilled laborแรงงานไม่มีฝีมือ [TU Subject Heading]
Unskilled Workingคนทำงานไร้ฝีมือ, Example: ประเภทของกลุ่มย่อยของการแบ่งกลุ่มผู้ทำงานตาม ทักษะ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The standard SS rate for Jewish skilled labor is seven marks a day, five for unskilled and women.ค่าแรงขั้นสูงของยิววันละ 7 มาร์ค 5 สำหรับพวกไร้ฝีมือกับผู้หญิง Schindler's List (1993)
Terrified, unskilled people should not be handling weapons.คนที่หวาดกลัว และไม่ได้รับการฝึกฝน ไม่ควรจะถืออาวุธ Gurgle (2009)
You realize, Penny, that the technology that went into this arm will one day make unskilled food servers such as yourself obsolete.ตระหนักไว้ด้วยนะเพนนี ว่าเทคโนโลยี ที่อยู่ในแขนกลนี้ สักวันวันหนึ่ง จะำปแทนที่เด็กเสริฟที่ไร้ทักษะอย่างเธอ The Robotic Manipulation (2010)
Well, something tells me you two aren't here looking to pick up some unskilled labor.เอ่อ, บางอย่างบอกผมว่า คุณ2คนไม่ได้มาที่นี่ เพือมองหางานแบบไร้ทักษะทำ The Tiger in the Tale (2012)
Suddenly he's competing for minimum wage, unskilled jobs.ทำให้เขาต้องมาแย่งชิง งานไร้ฝีมือ, ได้ค่าแรงขั้นต่ำทำ The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือร้อน(adj) unskilled hand at planting, See also: unfit to planting, Syn. คนมือร้อน, Ant. มือเย็น, Example: เขาเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็ตายหมด, Thai Definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน
กรรมกร(n) unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [ m ] ; ouvrière [ f ] ; travailleur [ m ] ; travailleuse [ f ] ; aide [ m ] ; coolie [ m ] ; travailleur manuel [ m ] ; travailleuse manuelle [ f ] ; manoeuvre [ m ]
ไม่มีความรู้[mai mī khwāmrū] (xp) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated  FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
มือร้อน[meūrøn] (adj) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting
แรงงานไร้ฝีมือ[raēng-ngān rai fīmeū] (n, exp) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.)  FR: main-d'oeuvre non qualifiée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNSKILLED AH0 N S K IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unskilled (j) ˌʌnskˈɪld (uh2 n s k i1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsarbeiter { m } | Hilfsarbeiter { pl }unskilled worker | unskilled workers [Add to Longdo]
ungelernter Arbeiterunskilled worker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na, n, adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) #15,450 [Add to Longdo]
職業訓練[しょくぎょうくんれん, shokugyoukunren] (n) job (work) training (for the unskilled) [Add to Longdo]
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job [Add to Longdo]
腕が無い;腕がない[うでがない, udeganai] (exp, adj-i) unskilled; not very good at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unskilled \Unskilled\
   See {skilled}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unskilled
   adj 1: not having or showing or requiring special skill or
       proficiency; "unskilled in the art of rhetoric"; "an
       enthusiastic but unskillful mountain climber"; "unskilled
       labor"; "workers in unskilled occupations are finding
       fewer and fewer job opportunities"; "unskilled
       workmanship" [ant: {skilled}]
   2: lacking professional skill or expertise; "a very amateurish
     job"; "inexpert but conscientious efforts"; "an unskilled
     painting" [syn: {amateurish}, {amateur}, {inexpert},
     {unskilled}]
   3: not doing a good job; "incompetent at chess" [syn:
     {incompetent}, {unskilled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top