ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talent-, *talent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talent(n) ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent(n) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented(adj) ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talent scout(n) ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ, กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity, power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์, มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talent(n) ปัญญา, ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา, มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
talent(n) a person who possesses unusual innate ability in some field or activity
talented(adj) endowed with talent or talents, Syn. gifted, Ant. untalented
talentlessness(n) a lack of talent
endowment(n) natural abilities or qualities, Syn. talent, natural endowment, gift

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Talent

n. [ F., fr. L. talentum a talent (in sense 1), Gr. ta`lanton a balance, anything weighed, a definite weight, a talent; akin to tlh^nai to bear, endure, tolma^n, L. tolerare, tollere, to lift up, sustain, endure. See Thole, v. t., Tolerate. ] 1. Among the ancient Greeks, a weight and a denomination of money equal to 60 minae or 6, 000 drachmae. The Attic talent, as a weight, was about 57 lbs. avoirdupois; as a denomination of silver money, its value was £243 15s. sterling, or about $1, 180 (using 1900 values). [ 1913 Webster ]

Rowing vessel whose burden does not exceed five hundred talents. Jowett (Thucid.). [ 1913 Webster ]

2. Among the Hebrews, a weight and denomination of money. For silver it was equivalent to 3, 000 shekels, and in weight was equal to about 933/4 lbs. avoirdupois; as a denomination of silver, it has been variously estimated at from £340 to £396 sterling, or about $1, 645 to $1, 916 (ca. 1900). For gold it was equal to 10, 000 gold shekels. [ 1913 Webster ]

3. Inclination; will; disposition; desire. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

They rather counseled you to your talent than to your profit. Chaucer. [ 1913 Webster ]

4. Intellectual ability, natural or acquired; mental endowment or capacity; skill in accomplishing; a special gift, particularly in business, art, or the like; faculty; a use of the word probably originating in the Scripture parable of the talents (Matt. xxv. 14-30). [ 1913 Webster ]

He is chiefly to be considered in his three different talents, as a critic, a satirist, and a writer of odes. Dryden. [ 1913 Webster ]

His talents, his accomplishments, his graceful manners, made him generally popular. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Ability; faculty; gift; endowment. See Genius. [ 1913 Webster ]

Talented

a. Furnished with talents; possessing skill or talent; mentally gifted. Abp. Abbot (1663). [ 1913 Webster ]

☞ This word has been strongly objected to by Coleridge and some other critics, but, as it would seem, upon not very good grounds, as the use of talent or talents to signify mental ability, although at first merely metaphorical, is now fully established, and talented, as a formative, is just as analogical and legitimate as gifted, bigoted, moneyed, landed, lilied, honeyed, and numerous other adjectives having a participal form, but derived directly from nouns and not from verbs. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She might be a talented writer.เธออาจจะเป็นนักเขียนที่มีพรสวรรค์ Basic Instinct (1992)
- Yeah. Too bad. You had talent.น่าเสียดาย คุณมีฝีมือ The Bodyguard (1992)
Talk about talented!..มาคุยเรื่องการแข่ง.. The Lawnmower Man (1992)
I sure hope so. It'd be a real shame to waste all that talent.ผมก็หวังว่าอย่างนั้น ไม่งั้นขายหน้าแย่ Cool Runnings (1993)
It's like you can't stop this natural talent.มันเหมือนกับว่าเราหยุด ความสามารถธรรมชาติของเธอไม่ได้เลย The Joy Luck Club (1993)
Here we come Walking down the street After the talent show fiasco, หลังจากการแสดงที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง The Joy Luck Club (1993)
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล The Nightmare Before Christmas (1993)
I hope so, because he's got a talent for sniffing' out a lie.ฉันก็หวังอย่างงั้น เพราะว่าเขามีพรสวรรค์ในการจับโกหก Léon: The Professional (1994)
And it's important for you to use your talents.เป็นโอกาสดีที่โยมจะได้แสดงฝีมือด้วย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- talented pianist, good dentist, too.นักเปียโนที่มีความสามารถทันต แพทย์ที่ดีด้วย กวีหมัด Yellow Submarine (1968)
Oh, baby, you are so talented.ไอ้น้องเอ๊ย นายช่างหัวใส Blazing Saddles (1974)
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil, เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย, Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentAfter all, it is talent that counts in music.
talentAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
talentAm I talented?
talentBlessed are those who have no talent!
talentCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentDoes a child's musical talent depend on heredity?
talentDon't be discouraged because you are not very talented.
talentDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
talentDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
talentEarly in life he showed a talent for painting.
talentFinally her true talent revealed itself in that painting.
talentGauss had an innate talent for mathematical problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสามารถพิเศษ(n) talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Count Unit: อย่าง
พรสวรรค์(n) gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai Definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
ทักษะ(n) skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ลวดลาย(n) trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai Definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
ความสามารถ[khwāmsāmāt] (n) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity  FR: capacité [ f ] ; aptitude [ f ] ; compétence [ f ]
ความสามารถพิเศษ[khwāmsāmāt phisēt] (n, exp) EN: talent ; gift ; specific competencies  FR: talent [ m ] ; don [ m ]
ลวดลาย[lūatlāi] (n) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning
พรสวรรค์[phønsawan] (n) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; don de Dieu [ m ]
ปรีชา[prīchā] (n) EN: ability ; capability ; faculty  FR: talent [ m ] ; habileté [ f ]
ทักษะ[thaksa] (n) EN: skill ; talent ; ability ; capability  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; capacité [ f ] ; habileté [ f ] ; aptitude [ f ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
talent
talents
talented

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talent
talents
talented

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ,  ] talent; ability; capacity #608 [Add to Longdo]
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ,  ] talent; gift; genius; talented; gifted #6,536 [Add to Longdo]
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] talent and learning; scholarship #33,113 [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] talented and good-looking (成语 saw) #76,583 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] talented; urgent #86,761 [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄨˇ,    ] talent in both military and civil field (成语 saw) #310,894 [Add to Longdo]
才艺技能[cái yì jì néng, ㄘㄞˊ ㄧˋ ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ,     /    ] talent [Add to Longdo]
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ,     /    ] talent show; talent competition [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisationstalent { n }talent for improvisation [Add to Longdo]
Talent { n }; Anlage { f }; Begabung { f } | Talente { pl }; Anlagen { pl }; Begabungen { pl } | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent { n }; Riecher { m } [ ugs. ] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche { f }search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher { m } | Talentsucher { pl }talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
talentlos; unbegabt { adj } | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
タレント[tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) #1,700 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf, n, adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf, ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) #3,255 [Add to Longdo]
[のう, nou] (n, n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) #3,688 [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n, vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) #4,493 [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n, suf) (1) (See 材木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の材) man of talent; (3) (See 材料) (raw) material; ingredients #5,028 [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) { ling } (also written as 活) conjugation; inflection; (P) #5,810 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top