ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skillfully

S K IH1 L F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skillfully-, *skillfully*, skillful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He skillfully takes care of the class leader's duties everyday. Kantou Sharp Fang:มิกกี้ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะไม่ปล่อยแกไว้แน่ ไอ้บ้าเอ้ย My Boss, My Hero (2006)
right now our daughters are upstairs making a decision they think is their own, but really, it was an idea that was skillfully implanted by me.ตอนนี้ลูกเราทั้งสองอยู่ข้างบน และกำลังหาทางเลือกให้กับตัวของพวกเขาเอง แต่จริงๆแล้ว มันเป็นความคิดของฉันต่างหาก ที่ปลูกฝังความคิดนี้เขาไปโดยฉัน Phil on Wire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skillfullyHe handled the tool skillfully.
skillfullyHe skillfully turned the trouble to his advantage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะมัดทะแมง(adv) earnestly, See also: skillfully, energetically, Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: คนในเรือโดดลงมาปักหลักผูกเรืออย่างทะมัดทะแมง
ยวดยง(adv) skillfully, See also: expertly, Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
ฉุย(adv) fluently, See also: skillfully, Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, Example: หลังจากเรียนรำไทยไม่นานหล่อนก็รำฉุยแล้วตอนนี้
ช่ำชอง(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
คล่อง(adv) skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[khlǿng] (adv) EN: skillfully ; expertly ; proficiently  FR: facilement ; habilement ; couramment
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
พูดเก่ง[phūt keng] (v, exp) EN: speak skillfully  FR: parler avec éloquence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKILLFULLY S K IH1 L F AH0 L IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music [Add to Longdo]
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s, vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P) [Add to Longdo]
上手に扱う[じょうずにあつかう, jouzuniatsukau] (exp, v5u) to handle skillfully [Add to Longdo]
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp, v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully [Add to Longdo]
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skillful \Skill"ful\, a. [Written also skilful.]
   1. Discerning; reasonable; judicious; cunning. [Obs.] "Of
    skillful judgment." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessed of, or displaying, skill; knowing and ready;
    expert; well-versed; able in management; as, a skillful
    mechanic; -- often followed by at, in, or of; as, skillful
    at the organ; skillful in drawing.
    [1913 Webster]
 
       And they shall call the husbandman to mourning, and
       such as are skillful of lamentations to wailing.
                          --Amos v. 16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Expert; skilled; dexterous; adept; masterly; adroit;
     clever; cunning.
     [1913 Webster] -- {Skill"ful*ly}, adv. --
     {Skill"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skillfully
   adv 1: with skill; "fragments of a nearly complete jug,
       skillfully restored at the institute of archaeology"
       [syn: {skillfully}, {skilfully}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top