ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมรรถภาพ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมรรถภาพ-, *สมรรถภาพ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมรรถภาพ(n) efficiency, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, พละกำลัง
สมรรถภาพ(n) efficiency, See also: capability, effectiveness, Example: คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ แต่สมรรถภาพของมันกลับสูงขึ้น, Thai Definition: คุณลักษณะที่ทำให้ทำงานได้ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมรรถภาพทางกาย(n) physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai Definition: ความสามารถทางร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมรรถภาพ(สะมัดถะ-, สะหฺมัดถะ-) น. ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูงสมควรได้เลื่อนตำแหน่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, maximal tubular excretoryสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory capacityสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, respiratoryสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second strike capabilityสมรรถภาพที่จะตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capability, second strikeสมรรถภาพที่จะตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capability, first strikeสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
first strike capabilityสมรรถภาพที่จะโจมตีก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capacity, maximal breathingสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performanceสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Physical fitnessสมรรถภาพของร่างกาย [TU Subject Heading]
Concentration Abilityสมรรถภาพของไตในการทำปัสสาวะให้เข้มข้น [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Muscles, Fitness of theสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
What's a pod-born pencil-neck like you doing volunteering for my Corps?คนไร้สมรรถภาพอย่างนาย มาอาสาทำอะไรในกองร้อยของฉัน The Matrix Revolutions (2003)
I know you've done it, and I can only assume that you don't have... cancer or male impotence.ฉันรู้ว่านายเคยทำมาแล้ว และฉันก็ได้เดาเอาเองว่านายคงไม่... เป็นมะเร็งหรือเสื่อมสมรรถภาพ Primer (2004)
An impotent man's futile love.ความรักเล็กๆของผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพทางเพศ Lonesome Jim (2005)
But rape without penetration is a form of piquerism, and that tells us he's sexually inadequate.แต่เป็นการข่มขืนโดยปราศจากการสอดใส่ เป็นรูปแบบหนึ่งของกามวิปริต และนั่นบอกเราว่า เขาเป็นพวกเสื่อมสมรรถภาพ Extreme Aggressor (2005)
We don't need a cure!การเยียวยาให้กับพวกบกพร่องทั้งหลาย พวกไร้สมรรถภาพ X-Men: The Last Stand (2006)
Sorry? Yeah, you're a sorry little bitch who can't even fuck!ขอโทษเหรอ เธอมันไร้สมรรถภาพ Alpha Dog (2006)
Jedediah's impotent rage. His guns don't fire. Take me away.เจดี ไดอาร์ ซึ่งไรสมรรถภาพ ปืนชั้นไม่มีกระสุน พาชั้นกลับที Night at the Museum (2006)
"loss of sexual desire"."เสื่อมสมรรถภาพ" Now You Know (2007)
I don't see why we have to do physical training in the swimming pool.ไม่รู้จะให้พวกเราฝึกสมรรถภาพ ในน้ำหาพระแสงอะไร Sex Is Zero 2 (2007)
Improves their sex life.เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ Strange Love (2008)
Yeah, lefty's real potent.ได้สิ ไข่ข้างซ้ายสมรรถภาพสูง Patch Over (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมรรถภาพ[sāmatthaphāp] (n) EN: efficiency ; capability ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; efficience [ f ]
สมรรถภาพทางกาย[sāmatthaphāp thāng kāi] (n, exp) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency

English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitness(n) สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
potence(n) อำนาจ, See also: สมรรถภาพ, Syn. potency
potential(n) ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aptitude(แอพ'ทิทิวดฺ) n. ความสามารถ, สมรรถภาพ, ความถนัด, Syn. endowment, ability
capability(เคพะบิล'ลิที) n. ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ, ความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฎิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่, รับเต็มที่, Syn. size, power, position
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ขาดกำลังวังชา, เป็นหมัน, ไร้สมรรถภาพ, ล้าสมัย, ไม่สามารถทำให้เกิดผล.
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค, ทุนทรัพย์ที่บริจาค, สมรรถภาพ, ความสามารถ, สติปัญญา.
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
inefficiency(อินอิฟิช'เชินซี) n. การไม่มีประสิทธิภาพ, การไร้สมรรถภาพ
inefficient(อินอิฟิช'เชินทฺ) adj. ไม่มีประสิทธิภาพ, ไร้สมรรถภาพ.
multitasking systemระบบหลายภารกิจหมายถึง สมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานสองโปรแกรมขึ้นไปได้เวลาเดียวกัน เช่น ในระหว่างปฏิบัติการของโปรแกรมการพิมพ์ ก็สามารถที่จะปฏิบัติการในโปรแกรมอื่นได้อีก โดยไม่ต้องรอให้การพิมพ์แล้วเสร็จเสียก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
capacity(n) ปริมาตร, ฐานะ, ความจุ, ความสามารถ, สมรรถภาพ, อัตรา, หน้าที่
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไร้สมรรถภาพ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์
efficacy(n) ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ
impotent(adj) ไร้อำนาจ, หมดกำลัง, ไร้สมรรถภาพ
inefficiency(n) ความไม่มีประสิทธิภาพ, ความไร้สมรรถภาพ
inefficient(adj) ไร้สมรรถภาพ, ไม่มีประสิทธิภาพ
potency(n) อำนาจ, กำลัง, พลัง, สมรรถภาพ, ความเข้มแข็ง
power(n) กำลัง, อำนาจ, ความสามารถ, อานุภาพ, สมรรถภาพ, ประเทศมหาอำนาจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
性能[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top