ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adroit

AH0 D R OY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adroit-, *adroit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adroit(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
adroitness(n) ความคล่องแคล่ว, See also: ความชำนิชำนาญ, Syn. skill, deftness, dexterity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
maladroit(แมล'อะดรอยทฺ') adj.ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องตัว, อุ้ยอ้าย, Syn. unskillful

English-Thai: Nontri Dictionary
adroit(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They "are adroit manipulators oftentimes playing people off one another to get what they want."พวกเค้าจะเก่งในหลายๆด้าน ส่วนใหญ่จะยุให้คนอื่นทะเลาะกัน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ Orphan (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคล่วคล่อง(adv) skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai Definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
เคอะ[khe] (x) FR: maladroit ; gauche
แคล่ว[khlaēo] (adv) EN: skillful ; adroitly ; cleverly
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[khoekhoēn] (adj) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease  FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
มือดี[meūdī] (adj) EN: skillful ; skilled ; deft  FR: adroit ; précis
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adj) EN: slow ; clumsy ; awkward  FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adv) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully  FR: maladroitement
เร่อร่า[roērā] (adj) EN: awkward ; clumsy  FR: maladroit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADROIT AH0 D R OY1 T
ADROITLY AH0 D R OY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adroit (j) ˈədrˈɔɪt (@1 d r oi1 t)
adroitly (a) ˈədrˈɔɪtliː (@1 d r oi1 t l ii)
adroitness (n) ˈədrˈɔɪtnəs (@1 d r oi1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp, v5s) to turn aside adroitly; to dodge [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit [Add to Longdo]
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adroit \A*droit"\, a. [F. adroit; [`a] (L. ad) = droit straight,
   right, fr. L. directus, p. p. of dirigere. See {Direct}.]
   Dexterous in the use of the hands or in the exercise of the
   mental faculties; exhibiting skill and readiness in avoiding
   danger or escaping difficulty; ready in invention or
   execution; -- applied to persons and to acts; as, an adroit
   mechanic, an adroit reply. "Adroit in the application of the
   telescope and quadrant." --Horsley. "He was adroit in
   intrigue." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Dexterous; skillful; expert; ready; clever; deft;
     ingenious; cunning; ready-witted.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adroit
   adj 1: quick or skillful or adept in action or thought; "an
       exceptionally adroit pianist"; "an adroit technician";
       "his adroit replies to hecklers won him many followers";
       "an adroit negotiator" [ant: {maladroit}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adroit /adʀwa/ 
  adroit; clever; dexterous; skillful

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top