Search result for

promi

(137 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promi-, *promi*
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise[VI] สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promise[VT] สัญญา, See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promisee[N] ผู้รับสัญญา
promisor[N] ผู้ทำสัญญา, See also: ผู้ให้สัญญา
prominent[ADJ] ที่ยื่นออกมา, Syn. protuberant, jutting, Ant. hallow, sunken
prominent[ADJ] สะดุดตา, See also: เตะตา, เด่นชัด
prominent[ADJ] มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. noticeable, natable, famous
promising[ADJ] ที่มีความหวัง, Syn. assuring, encouraging, hopeful
prominence[N] คุณสมบัติเด่น, Syn. influence, distinction, renown

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์,สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
promissory(พรอม'มิโซรี,-ซอรี) adj. เกี่ยวกับสัญญา,เกี่ยวกับคำมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
prominence(n) ความสำคัญ,
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า
promising(adj) มีหวัง
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence; promontorium; promontory; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promisory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Promissory notesตั๋วสัญญาใช้เงิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promise to pay (n jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land (n) ดินแดนแห่งความหวัง
promising (adj) ที่สดใส
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj ) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promise.สัญญา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Pinky promise.สัญญาย่ะ Thanksgiving (2012)
I won't let you down. I promise. I know you won't.หนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง หนูสัญญา/ พ่อรู้จ๊ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, I can't promise anything,อืมม ฉันยังสัญญาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอะ New Haven Can Wait (2008)
Endorse our bid, and we promise to return this placeยอมรับการประมูลของเรา และผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนที่นี่ Chuck in Real Life (2008)
Bar. But you promised to seduce vanessaแต่คุณสัญญาแล้วหนิว่าจะทำลายเวเนสซ่า Chuck in Real Life (2008)
I'll make you a believer, I promise. What I believeผมจะทำให้พ่อเชื่อให้ดู ผมสัญญาเลย / สิ่งที่ชั้นเชื่อ Chuck in Real Life (2008)
Have to go through with what you promised.ทำตามที่พูดเอาไว้ Chuck in Real Life (2008)
No, eleanor promised that I could be in the meetingsไม่ เอลานอร์สัญญาว่าจะให้ฉันเข้าร่วมประชุม Pret-a-Poor-J (2008)
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
Business. Dan, I promise I'll tell dad everything tomorrowพี่แดน ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกพ่อทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ There Might be Blood (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promiAbide by your promise.
promiAlbert is the last person to break a promise.
promiAlways come by the time of the promise.
promiA man who breaks his promises cannot be trusted.
promiAn evening glow often promises good weather.
promiAnyone who has made a promise should keep it.
promiA promise given under a threat is worthless.
promiA promise is a promise.
promiA promise made is a debt unpaid.
promiAs is often the case with her, she broke her promise.
promiBut, he didn't keep his promise.
promiBut Susan promised that she would call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับคำ[V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ความสำส่อน[N] promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า
สัญญา[V] promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
สัตย์[N] promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
ตกปากรับคำ[V] promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับปาก[V] give one's word, See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำมั่น, Example: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย, Thai definition: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
คำสัตย์[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence   FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
จมูกโด่ง[n. exp.] (jamūk dong) EN: prominent nose ; aquiline nose   FR: nez aquilin [m]
จุดเด่น[n. exp.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISE    P R AA1 M AH0 S
PROMISES    P R AA1 M AH0 S AH0 Z
PROMISED    P R AA1 M AH0 S T
PROMISING    P R AA1 M AH0 S IH0 NG
PROMINENT    P R AA1 M AH0 N AH0 N T
PROMISSORY    P R AA1 M AH0 S AO2 R IY0
PROMINENCE    P R AA1 M AH0 N AH0 N S
PROMISCUOUS    P R OW1 M AH0 S K W AH0 S
PROMINENTLY    P R AA1 M AH0 N AH0 N T L IY0
PROMINENCES    P R AA1 M AH0 N AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promise    (v) (p r o1 m i s)
promised    (v) (p r o1 m i s t)
promises    (v) (p r o1 m i s i z)
prominent    (j) (p r o1 m i n @ n t)
promising    (v) (p r o1 m i s i ng)
prominence    (n) (p r o1 m i n @ n s)
promissory    (j) (p r o1 m i s @ r ii)
prominences    (n) (p r o1 m i n @ n s i z)
prominently    (a) (p r o1 m i n @ n t l ii)
promiscuity    (n) (p r o2 m i s k y uu1 i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm) [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten {pl}well-known people [Add to Longdo]
Prominenz {f}notables [Add to Longdo]
Promiskuität {f}; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit {f}promiscuity [Add to Longdo]
prominent {adj} | prominenter | am prominentestenprominent | more prominent | most prominent [Add to Longdo]
prominent {adv}prominently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
コンプロミー[, konpuromi-] (n) compromis [Add to Longdo]
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.) [Add to Longdo]
プロミスキャスモード[, puromisukyasumo-do] (n) {comp} promiscuous mode [Add to Longdo]
プロミックス[, puromikkusu] (n) promix [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] promising; to show promise [Add to Longdo]
期票[qī piào, ㄑㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] promissory note; IOU [Add to Longdo]
淫乱[yín luàn, ˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] promiscuous [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] prominent eyes [Add to Longdo]
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project [Add to Longdo]
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, / ] promise; one's word; pledge; abbreviation [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge [Add to Longdo]
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] promises must be kept [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent [Add to Longdo]
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top