ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hallow

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallow-, *hallow*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, Syn. consecrate, sanctify, Ant. desecrate, profane
hallowed(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, Syn. sacred, sacrosanct
Halloween(n) ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, สักการบูชา, ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์, เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
allhallows(ออลแฮล' โลซฺ) All Saints' Day
allhallows eve(-อิฟว) Halloween, Syn. Allhallows Evening
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น, ตื้น ๆ , ไม่ลึก, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน. n. ที่ตื้น, หาดตื้น, น้ำตื้น. vt., vi. ทำให้ตื้น, กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight, shoal

English-Thai: Nontri Dictionary
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, สักการะบูชา, บูชา
shallow(adj) ผิวเผิน, ตื้น, ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น, ที่ตื้น
unhallowed(adj) ชั่วช้า, ต่ำช้า, ไม่ศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Halloweenorexia(n, slang) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน, See also: halloween

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน Hocus Pocus (1993)
It just so happens that Halloween is based... on the ancient feast called All Hallows Eve.มันก็แค่เป็นเหตุการณ์ โดยพื้นฐานฮาโลวีนแล้ว... .. จะเป็นงานเลี้ยงฉลองที่เก่าแก่ ที่เรียกว่า ฮาโลว์อีฟ Hocus Pocus (1993)
It's hallowed ground.มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์. Hocus Pocus (1993)
The magic that brought us back... only works tonight, on All Hallows Eve.เวทมนต์นั่น พวกเราต้องนำกลับมา... ได้ผลเฉพาะคืนนี้เท่านั้น. Hocus Pocus (1993)
So for three centuries I've guarded the house on All Hallows Night, when I knew some airhead virgin might light that candle.ดังนั้น 300 ปีที่ผ่านมา ฉันต้องมาเฝ้าที่บ้านหลังนี้ทุกคืนฮาโลวีน, เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ไปจุดที่เทียนนั่น. Hocus Pocus (1993)
- All Hallows Eve has become a night of frolic... - Oh.- วันฮาโลวีนอีฟกลายเป็นคืนที่สนุกสนานไปแล้ว... Hocus Pocus (1993)
Hallowed ground!พื้นศักดิ์สิทธิ์! Hocus Pocus (1993)
Hallowed ground!พื้นศักดิ์สิทธิ์! Hocus Pocus (1993)
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า The Old Man and the Sea (1958)
It must be done on hallowed ground. In the grounds of a church.มันจะต้องเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ ในที่ของโบสถ์ The Omen (2006)
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.หลวงพ่อ, ใครคือพระผู้เป็นเจ้า ชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ The Omen (2006)
Hallowed be thy name...ขอพระนามพระองค์เป็นที่สักการะ Open Water 2: Adrift (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hallowChildren walk around from door to door on Halloween night.
hallowHappy Halloween.
hallowWishing you a Halloween filled with fun.
hallowYou have Halloween and Thanksgiving Day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [ f ] ; bac [ m ] ; baquet [ m ] ; cuve [ f ] ; bassinet [ m ] ; auge [ f ] ; bassin [ m ] ; cuvette [ f ]
การเข้าใจตื้น ๆ[kān khaojai teūn-teūn] (n, exp) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding
เขิน[khoēn] (v) EN: be shallow ; be high and dry
น้ำตื้น[nām teūn] (n, exp) EN: shallow water
เผิน[phoēn] (adj) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory
ศักดิ์สิทธิ์[saksit] (adj) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous  FR: sacré ; saint
ตื้น[teūn] (adj) EN: shallow ; superficial  FR: peu profond ; superficiel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hallow
hallows
halloway
hallowed
halloween
hallowell
hallowe'en
halloween's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hallow
hallows
hallowed
hallowing
Hallowe'en
Hallowe'ens

WordNet (3.0)
Halloween(n) the evening before All Saints' Day; often devoted to pranks played by young people, Syn. Allhallows Eve, Hallowe'en
consecrate(v) render holy by means of religious rites, Syn. hallow, bless, sanctify, Ant. desecrate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hallow

v. t. [ imp. & p. p. Hallowed p. pr. & vb. n. Hallowing. ] [ OE. halowen, halwien, halgien, AS. hālgian, fr. hālig holy. See Holy. ] To make holy; to set apart for holy or religious use; to consecrate; to treat or keep as sacred; to reverence. “Hallowed be thy name.” Matt. vi. 9. [ 1913 Webster ]

Hallow the Sabbath day, to do no work therein. Jer. xvii. 24. [ 1913 Webster ]

His secret altar touched with hallowed fire. Milton. [ 1913 Webster ]

In a larger sense . . . we can not hallow this ground [ Gettysburg ]. A. Lincoln. [ 1913 Webster ]

hallowed

adj. belonging to or derived from or associated with a divine power; made holy. Opposite of unholy. [ Narrower terms: beatified, blessed ; blessed ; consecrated, sacred, sanctified ] Also See: consecrated, consecrate, sacred.
Syn. -- holy. [ WordNet 1.5 ]

Halloween

n. The evening preceding Allhallows or All Saints' Day (November 1); also the entire day, October 31. It is often marked by parties or celebrations, and sometimes by pranks played by young people. [ Scot. ] Burns.
Syn. -- Hallowe'en, Allhallows Eve. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

Hallowmas

n. [ See Mass the eucharist. ] The feast of All Saints, or Allhallows. [ 1913 Webster ]

To speak puling, like a beggar at Hallowmas. Shak. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halloween { n }; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
heilig; geheiligt { adj } | heiligerhallow | hallower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばん, ban] (n, n-suf) (1) disk; disc; record; clock face; (2) tray; shallow bowl; (3) grid; board (e.g. in shogi); (P) #972 [Add to Longdo]
高瀬[たかせ, takase] (n) shallows; (P) #9,496 [Add to Longdo]
浅見(P);淺見[せんけん, senken] (n) shallow view; superficial idea; (P) #10,840 [Add to Longdo]
浅い[あさい, asai] (adj-i) shallow; superficial; (P) #14,095 [Add to Longdo]
川瀬[かわせ, kawase] (n) rapids; shallows of a river #16,889 [Add to Longdo]
盛り[もり, mori] (n) (1) serving (of food); helping; (2) (abbr) soba served in a shallow steaming basket #19,350 [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P) [Add to Longdo]
マール[ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top