Search result for

deny

(65 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deny-, *deny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deny    [VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, Ant. admit, accept, affirm
deny    [VT] ระงับ, See also: ยับยั้ง, อดกลั้น, Syn. refuse, contradict, forswear
deny to    [PHRV] ปฏิเสธกับ
deny to    [PHRV] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
deny oneself    [PHRV] มีชีวิตอย่างสมถะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Do you deny writing it?- คุณจะปฏิเสธว่าเขียนมันรึเปล่า Gandhi (1982)
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Anybody else wish to deny it?มีท่านอื่นจะปฏิเสธอีกไหม? Clue (1985)
Don't deny it.อย่าปฏิเสธมัน Clue (1985)
What do you mean don't deny it?คุณหมายความว่าไงอย่าปฏิเสธมัน Clue (1985)
I'm not denying anything.ผมไม่ได้ปฏิเสธอะไรซักหน่อย Clue (1985)
Which nobody can denyที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลย Clue (1985)
you can't deny what happened between us.คุณไม่อาจปฏิเสธความรักของเรา Spies Like Us (1985)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
Are you denying that such an organization known as The Foot exists?คุณปฏิเสธว่าองค์กรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเป็นเท้าที่มีอยู่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm not denying anything.ผมไม่ได้ปฏิเสธอะไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denyThere is no denying that English is the most widely spoken language in the world.
denyShe is denying herself sweets because of her diet.
denyThere's no denying his ability as a pitcher, but he is rather injury-prone.
denyYou can't deny the fact that she had a hand in it.
denyThere is no denying the fact.
denyNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
denyThere is no denying that he is clever.
denyI deny his request.
denyI do not deny but that it is true.
denyShe hastened to deny the story.
denyIt is no use your trying to deny it.
denyThe main point of Dennett's book, in short, is to deny the existence of inner mental states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ    [V] cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
ตัดสิทธิ์    [V] deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ไม่ยอม [V] refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
ปฏิเสธ    [V] deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
ให้การปฏิเสธ[v. exp.] (hai kān patisēt) EN: deny   
ห้ามประกันตัว[v. exp.] (hām prakantūa) EN: deny bail   
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no   FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khāoleū) EN: decline rumours ; deny rumours   FR: démentir un bruit

CMU English Pronouncing Dictionary
DENY    D AH0 N AY1
DENYS    D EH1 N IH2 S
DENYSE    D EH1 N AY0 S
DENYING    D AH0 N AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deny    (v) (d i1 n ai1)
denying    (v) (d i1 n ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
アデニル酸[アデニルさん, adeniru san] (n) adenylic acid [Add to Longdo]
アデニル酸シクラーゼ[アデニルさんシクラーゼ, adeniru san shikura-ze] (n) adenylate cyclase; adenyl cyclase [Add to Longdo]
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny [Add to Longdo]
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone [Add to Longdo]
御田屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor [Add to Longdo]
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity [Add to Longdo]
宣伝屋[せんでんや, sendenya] (n) one skilled at obtaining publicity [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deny \De*ny"\, v. t. [imp. & p. p. {Denied}; p. pr. & vb. n.
   {Denying}.] [OE. denien, denaien, OF. denier, deneer, F.
   d['e]nier, fr. L. denegare; de- + negare to say no, deny. See
   {Negation}.]
   1. To declare not to be true; to gainsay; to contradict; --
    opposed to affirm, allow, or admit.
    [1913 Webster]
 
   Note: We deny what another says, or we deny the truth of an
      assertion, the force of it, or the assertion itself.
      [1913 Webster]
 
   2. To refuse (to do something or to accept something); to
    reject; to decline; to renounce. [Obs.] "If you deny to
    dance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to grant; to withhold; to refuse to gratify or
    yield to; as, to deny a request.
    [1913 Webster]
 
       Who finds not Providence all good and wise,
       Alike in what it gives, and what denies? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To some men, it is more agreeable to deny a vicious
       inclination, than to gratify it.   --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclaim connection with, responsibility for, and the
    like; to refuse to acknowledge; to disown; to abjure; to
    disavow.
    [1913 Webster]
 
       The falsehood of denying his opinion. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Thou thrice denied, yet thrice beloved. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {To deny one's self}, to decline the gratification of
    appetites or desires; to practice self-denial.
    [1913 Webster]
 
       Let him deny himself, and take up his cross. --Matt.
                          xvi. 24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deny \De*ny"\, v. i.
   To answer in ??? negative; to declare an assertion not to be
   true.
   [1913 Webster]
 
      Then Sarah denied, saying, I laughed not; for she was
      afraid.                 --Gen. xviii.
                          15.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deny
   v 1: declare untrue; contradict; "He denied the allegations";
      "She denied that she had taken money" [ant: {acknowledge},
      {admit}]
   2: refuse to accept or believe; "He denied his fatal illness"
   3: refuse to grant, as of a petition or request; "The dean
     denied the students' request for more physics courses"; "the
     prisoners were denied the right to exercise for more than 2
     hours a day"
   4: refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he
     denies her her weekly allowance" [syn: {deny}, {refuse}]
     [ant: {allow}, {grant}]
   5: deny oneself (something); restrain, especially from indulging
     in some pleasure; "She denied herself wine and spirits" [syn:
     {deny}, {abnegate}]
   6: deny formally (an allegation of fact by the opposing party)
     in a legal suit [syn: {traverse}, {deny}]
   7: refuse to recognize or acknowledge; "Peter denied Jesus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top