ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protuberant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protuberant-, *protuberant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protuberant(adj) ที่เห็นเด่นชัด, Syn. projecting, prominent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา, เป็นนูนออกมา, เป็นปุ่ม, เป็นโหนก.

English-Thai: Nontri Dictionary
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก, ซึ่งบวมออก, ซึ่งเป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protuberantia mentalis; mental process; mental protuberance; protuberance of chinกระโดงคาง, ปลายคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหนก(adj) protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai Definition: นูนยื่นออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหนก[nōk] (adj) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
โปน[pōn] (adj) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out  FR: protubérant
ตาโปน[tā pōn] (n, exp) EN: protruding eyes  FR: yeux protubérants [ mpl ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protuberant (j) prˈətjˈuːbərənt (p r @1 t y uu1 b @ r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] protuberant eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
便々;便便[べんべん, benben] (adj-t, adv-to) (1) protuberant; paunchy; (adv-to) (2) idly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protuberant \Pro*tu"ber*ant\, a. [L. protuberans, -antis, p. pr.
   of protuberare. See {Protuberate}.]
   Prominent, or excessively prominent; bulging beyond the
   surrounding or adjacent surface; swelling; as, a protuberant
   joint; a protuberant eye. -- {Pro*tu"ber*ant*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protuberant
   adj 1: curving outward [syn: {bellied}, {bellying}, {bulbous},
       {bulging}, {bulgy}, {protuberant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top