ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assurance

AH0 SH UH1 R AH0 N S   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assurance-, *assurance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assurance[N] การรับประกัน, See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น, Syn. guaranty, insurance
assurance[N] ความเชื่อมั่น, Syn. self-confidence, self-reliance
assurance[N] ความแน่นอน, Syn. sureness, certainty
assurance[N] คำสัญญา, Syn. promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)

English-Thai: Nontri Dictionary
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assuranceการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuranceการประกันภัย [ดู insurance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assurance statisticsสถิติประกันภัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must have strict assurance from Corleone.I must have strict assurance from Corleone. The Godfather (1972)
You blighter! You gave me every assurance that the Bank of England was impenetrable!ไหนว่าธนาคารมี รปภ.แน่นหนาที่สุด Around the World in 80 Days (2004)
I don't need an assurance of my life.ฉันไม่ต้องการการรับรองความปลอดภัยของชีวิตของฉัน Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Is this assurance enough for you?นั่นทำให้เจ้ามั่นใจพอหรือยัง? The Other Boleyn Girl (2008)
But what assurances do we haveแต่มีอะไรประกันได้ว่า WarGames: The Dead Code (2008)
Despite assurances by President Taylor in her national address that the threat has passed, Hey, honey.แม้ว่า ปธน. จะยืนยันว่า เหตุการณ์เหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
What assurance can you give Senator Ta you will not try to assume power?ท่านรับประกันกับท่านวุฒิฯ ทาได้หรือไม่ว่า ท่านจะไม่พยายามที่จะยึดอำนาจ? Liberty on Ryloth (2009)
Surprising that you still need more assurance that you've come to the end of the line.น่าแปลกที่นายยังต้องการ ความเชื่อมั่นอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันจบ Killing Your Number (2009)
I need an assurance that any charges related to the murder will be dropped.ผมต้องการให้ยกเลิกข้อกล่าวหา ทุกข้อที่เกี่ยวกับฆาตกรรม The Scarlet Letter (2009)
If there are injuries, we'd like assurances that our people will be treated by our own medical staff.คนของเราๆ จะขอรักษา ด้วยวิธีการทางแพทย์ ของเราเอง A Bright New Day (2009)
There are assurances in place.เป็นสถานที่ปลอดภัย Bainne (2010)
What assurances do Jeffrey and I have that such civilized behavior is gonna continue when we and this monster are alone together?แล้วผมกันเจฟฟรี่จะนอนใจได้ไงล่ะ? ว่าพฤติกรรมแบบคนเจริญแล้วนี่ จะยังอยู่ต่อไป เวลาที่เรากับ... Chuck Versus the Final Exam (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuranceOK. I'm just next door so if you can get that assurance let me know.
assuranceShe answered all the questions with assurance.
assuranceShe had something of the assurance of a famous actress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรับประกัน[N] guarantee, See also: assurance, insurance, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน, Thai definition: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]
บริษัทประกัน[n. exp.] (børisat prakan) FR: compagnie d'assurance [f]
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat prakan chīwit) EN: life assurance company ; life insurance company   
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee   FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan akkhīphai) EN: fire insurance   FR: assurance incendie [f]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanphai rotyon) EN: car insurance   FR: assurance automobile [f]
การประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า[n. exp.] (kān prakanphai tam kwā mūnlakhā) EN: underinsurance   FR: sous-assurance [f]
การประกันสินเชื่อ[n. exp.] (kān prakan sincheūa) EN: credit insurance   FR: assurance crédit [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSURANCE AH0 SH UH1 R AH0 N S
ASSURANCES AH0 SH UH1 R AH0 N S IH0 Z
ASSURANCES AH0 SH UH1 R AH0 N T S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assurance (n) ˈəʃˈuəʳrəns (@1 sh u@1 r @ n s)
assurances (n) ˈəʃˈuəʳrənsɪz (@1 sh u@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensversicherungsgesellschaft {f}assurance company [Add to Longdo]
Todesfallversicherung {f}assurance payable at death [Add to Longdo]
Versicherung {f}; Beteuerung {f}; Zusicherung {f} | Versicherungen {pl}assurance | assurances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシュアランス[, ashuaransu] (n) assurance [Add to Longdo]
授記;受記[じゅき, juki] (n) {Buddh} vyakarana (assurance of future enlightenment) [Add to Longdo]
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement) [Add to Longdo]
性能保証[せいのうほしょう, seinouhoshou] (n) performance guarantee; performance assurance [Add to Longdo]
請け合い;請合い[うけあい, ukeai] (n) (See 請け合う) assurance; guarantee [Add to Longdo]
念には念を入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure [Add to Longdo]
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P) [Add to Longdo]
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) quality assurance; QA [Add to Longdo]
品保[ひんぽ, hinpo] (n) (abbr) (See 品質保証) quality assurance; QA [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
品質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assurance \As*sur"ance\, n. [OE. assuraunce, F. assurance, fr.
   assurer. See {Assure}.]
   1. The act of assuring; a declaration tending to inspire full
    confidence; that which is designed to give confidence.
    [1913 Webster]
 
       Whereof he hath given assurance unto all men, in
       that he hath raised him from the dead. --Acts xvii.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       Assurances of support came pouring in daily.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being assured; firm persuasion; full
    confidence or trust; freedom from doubt; certainty.
    [1913 Webster]
 
       Let us draw with a true heart in full assurance of
       faith, having our hearts sprinkled from an evil
       conscience.              --Heb. x. 22.
    [1913 Webster]
 
   3. Firmness of mind; undoubting, steadiness; intrepidity;
    courage; confidence; self-reliance.
    [1913 Webster]
 
       Brave men meet danger with assurance. --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Conversation with the world will give them knowledge
       and assurance.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Excess of boldness; impudence; audacity; as, his assurance
    is intolerable.
    [1913 Webster]
 
   5. Betrothal; affiance. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   6. Insurance; a contract for the payment of a sum on occasion
    of a certain event, as loss or death.
    [1913 Webster]
 
   Note: Recently, assurance has been used, in England, in
      relation to life contingencies, and insurance in
      relation to other contingencies. It is called temporary
      assurance, in the time within which the contingent
      event must happen is limited. See {Insurance}.
      [1913 Webster]
 
   7. (Law) Any written or other legal evidence of the
    conveyance of property; a conveyance; a deed.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, the legal evidences of the conveyance of
      property are called the common assurances of the
      kingdom. --Blackstone.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assurance
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]
   2: a binding commitment to do or give or refrain from something;
     "an assurance of help when needed"; "signed a pledge never to
     reveal the secret" [syn: {assurance}, {pledge}]
   3: a statement intended to inspire confidence; "the President's
     assurances were not respected"
   4: a British term for some kinds of insurance

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 assurance /asyʀɑ̃s/ 
  insurance; certainty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top