Search result for

promising

(53 entries)
(0.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promising-, *promising*, promis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promising[ADJ] ที่มีความหวัง, Syn. assuring, encouraging, hopeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
promising(adj) มีหวัง
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promising (adj) ที่สดใส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ ! The Secret of Moonacre (2008)
That don't sound too promising.โอเค พวกนาย ฉันว่าเราต้องการหมอนะ -เราเปิดรับสมัครอยู่นะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Welcome to our promising country.-ยินดีต้อนรับสู่ประเทศของเรา Body of Lies (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Didn't sound promising.ไม่มีใครรับปาก Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We've found an exposed area of ice that looks promising.เราพบบริเวณที่น้ำเเข็งแตกออก ที่มีลักษณะตูม Water (2009)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
There is nothing that I can promise her. Promising her that I'd always make her laugh...มันไม่มีอะไรหรอก เป็นแค่เพียงคำสัญญาที่ฉันรับปากกับเธอไว้ ว่าฉันจะทำให้เธอหัวเราะอยู่เสมอ Episode #1.24 (2009)
We're redirecting funds to the most promising leads, and we're dropping investigations which are not producing results.เรากำลังโอนย้ายงบประมาณ ไปยังองค์กรชั้นนำ และเรากำลังลดระดับ การสืบสวนสอบสวนลงไป ในส่วนที่ไม่ได้สนอง ความคืบหน้าใดๆ Gimme Some Truth (2009)
Well, this looks promising.อืม ดูเหมือนจะเป็น คำสัญญา Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
No, no; it's a very promising area.เปล่าครับ มันเป็นแขนง ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ดีมาก The Pirate Solution (2009)
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promisingHe is a promising young businessman.
promisingHe is a promising young man.
promisingHe is a promising youth.
promisingI haven't read both his novels, but judge from the one I have read, he seems to be a promising writer.
promisingI think of him as a promising journalist.
promisingIt seems that he is a promising youth.
promisingJeff lost yesterday's match, but I'm sure he is a promising tennis player.
promisingKeep track of everything that looks promising.
promisingMars is a promising place where we may be able to live.
promisingNow he is recognized as one of the most promising writers.
promisingThe prospects for his career at the company are not quite promising.
promisingThe researcher suggested promising directions for treating the cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวว[N] promising, See also: foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร
แวว[N] promising, See also: foreshowing, foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpranøm) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent   FR: inflexible
ประนีประนอม[X] (pranīpranøm) EN: compromising   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISING    P R AA1 M AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promising    (v) (p r o1 m i s i ng)
promisingly    (a) (p r o1 m i s i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
好望[こうぼう, koubou] (n) promising future [Add to Longdo]
硬骨[こうこつ, koukotsu] (n) (1) (See 軟骨) bone; (adj-no,adj-na,n) (2) firm; uncompromising [Add to Longdo]
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
春秋に富む[しゅんじゅうにとむ, shunjuunitomu] (exp,v5m) to be young; to be young and have a promising future [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] promising; to show promise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, v. t. [imp. & p. p. {Promised}; p. pr. & vb.
   n. {Promising}.]
   [1913 Webster]
   1. To engage to do, give, make, or to refrain from doing,
    giving, or making, or the like; to covenant; to engage;
    as, to promise a visit; to promise a cessation of
    hostilities; to promise the payment of money. "To promise
    aid." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford reason to expect; to cause hope or assurance of;
    as, the clouds promise rain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make declaration of or give assurance of, as some
    benefit to be conferred; to pledge or engage to bestow;
    as, the proprietors promised large tracts of land; the
    city promised a reward.
    [1913 Webster]
 
   {Promised land}. See {Land of promise}, under {Land}.
 
   {To promise one's self}.
    (a) To resolve; to determine; to vow.
    (b) To be assured; to have strong confidence.
      [1913 Webster]
 
         I dare promise myself you will attest the truth
         of all I have advanced.      --Rambler.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promising \Prom"is*ing\, a.
   Making a promise or promises; affording hope or assurance;
   as, promising person; a promising day. -- {Prom"is*ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promising
   adj 1: showing possibility of achievement or excellence; "a
       promising young man"
   2: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top