ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promising

P R AA1 M AH0 S IH0 NG   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promising-, *promising*, promis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promising[ADJ] ที่มีความหวัง, Syn. assuring, encouraging, hopeful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
unpromising(อันพรอม'มิสซิง) adj. ไม่มีแวว,ไม่มีท่าว่าจะดี,ไม่มีความหวังที่ดี,มีหวังไม่สำเร็จ., See also: unpromisingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
promising(adj) มีหวัง
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promising (adj) ที่สดใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
She left a note with all her gold, promising more if babies brought to their father in Chungking.เธอทิ้งจดหมายไว้กับทองทั้งหมดของเธอ สัญญาว่าจะให้มากกว่านี้ ถ้ามีคนพาพวกเขาไปหาพ่อที่ชางกิงได้ The Joy Luck Club (1993)
You're too promising a scientist to waste your gifts on this nonsense.คุณกำลังเกินไปนัก วิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มที่จะ Contact (1997)
They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.พวกเขาสัญญาว่าจะให้ปกครองตนเอง และมีอิสรภาพทางศาสนา ถ้าทิเบตยอมให้จีน เป็นผู้นำทางการเมือง Seven Years in Tibet (1997)
Over here, if you'd like to take a look... are the less promising entries, some of them are pretty bad.อยู่ตรงนี้ ถ้าคุณอยากจะดูนะ เป็นพวกที่สภาพไม่ดีเท่าไหร่ บางตัวก็แย่มากเลย The Red Violin (1998)
Junuh hit a promising opening drive, and I was sure he was on his way.จูเนอไดรฟ์ออกไปดี จนผมคิดว่ามีสิทธิ์ชนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
A promising young director.ผู้กำกับหนุ่มอนาคตไกล. Millennium Actress (2001)
They're time bombs in the body. I remember this young, promising basso profundo in london.ในระหว่างกลางของ โอเทลโล... Yankee White (2003)
But in a marriage, you're promising to care about everything - the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things,แต่ในการแต่งงาน คุณทำสัญญา ว่าจะห่วงใยทุกๆอย่าง เรื่องดี เรื่องไม่ดี เรื่องเลวร้าย เรื่องธรรมดา Shall We Dance (2004)
By promising to clean up their septic tanksแค่สัญญาว่าจะ ล้างส้วมให้พวกชาวบ้านก็เท่านั้นเอง Love So Divine (2004)
We aren't seeing any rain yet, but thick storm clouds are moving in from the west promising a torrent to comeเรายังไม่เห็นฝนเลย แต่เมฆพายุหนากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากทางตะวันตก ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promisingHe is a promising young businessman.
promisingHe is a promising young man.
promisingHe is a promising youth.
promisingI haven't read both his novels, but judge from the one I have read, he seems to be a promising writer.
promisingI think of him as a promising journalist.
promisingIt seems that he is a promising youth.
promisingJeff lost yesterday's match, but I'm sure he is a promising tennis player.
promisingKeep track of everything that looks promising.
promisingMars is a promising place where we may be able to live.
promisingNow he is recognized as one of the most promising writers.
promisingThe prospects for his career at the company are not quite promising.
promisingThe researcher suggested promising directions for treating the cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวว[N] promising, See also: foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร
แวว[N] promising, See also: foreshowing, foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpranøm) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent   FR: inflexible
ประนีประนอม[X] (pranīpranøm) EN: compromising   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISING P R AA1 M AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promising (v) prˈɒmɪsɪŋ (p r o1 m i s i ng)
promisingly (a) prˈɒmɪsɪŋliː (p r o1 m i s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] promising; to show promise, #18,703 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
瓜田に履を納れず[かでんにくつをいれず, kadennikutsuwoirezu] (exp) (obs) Avoid compromising situations [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
好望[こうぼう, koubou] (n) promising future [Add to Longdo]
硬骨[こうこつ, koukotsu] (n) (1) (See 軟骨) bone; (adj-no,adj-na,n) (2) firm; uncompromising [Add to Longdo]
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
春秋に富む[しゅんじゅうにとむ, shunjuunitomu] (exp,v5m) to be young; to be young and have a promising future [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, v. t. [imp. & p. p. {Promised}; p. pr. & vb.
   n. {Promising}.]
   [1913 Webster]
   1. To engage to do, give, make, or to refrain from doing,
    giving, or making, or the like; to covenant; to engage;
    as, to promise a visit; to promise a cessation of
    hostilities; to promise the payment of money. "To promise
    aid." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford reason to expect; to cause hope or assurance of;
    as, the clouds promise rain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make declaration of or give assurance of, as some
    benefit to be conferred; to pledge or engage to bestow;
    as, the proprietors promised large tracts of land; the
    city promised a reward.
    [1913 Webster]
 
   {Promised land}. See {Land of promise}, under {Land}.
 
   {To promise one's self}.
    (a) To resolve; to determine; to vow.
    (b) To be assured; to have strong confidence.
      [1913 Webster]
 
         I dare promise myself you will attest the truth
         of all I have advanced.      --Rambler.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promising \Prom"is*ing\, a.
   Making a promise or promises; affording hope or assurance;
   as, promising person; a promising day. -- {Prom"is*ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promising
   adj 1: showing possibility of achievement or excellence; "a
       promising young man"
   2: full or promise; "had a bright future in publishing"; "the
     scandal threatened an abrupt end to a promising political
     career"; "a hopeful new singer on Broadway" [syn: {bright},
     {hopeful}, {promising}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top