ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืนยัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืนยัน-, *ยืนยัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืนยัน(v) assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai Definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืนยันก. พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับว่ารู้เห็นหรือทำเป็นต้นโดยแน่นอน, เช่น เขายืนยันว่าเขาเห็นขโมยแน่, ยํ้าหรือแจ้งความจำนงโดยไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เขายืนยันการเดินทางในเที่ยวหน้า, ใช้ว่า ยัน คำเดียวก็มี.
ยัน ๑ยืนยัน เช่น เขายันว่าเขาไม่ได้ทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน, การส่งเสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if you insist.ก็ถ้าคุณยืนยัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, tut-tut-tut-tut, I insist.โอ้จุ๊จุ๊--จุ๊จุ๊-ฉันยืนยัน Pinocchio (1940)
I'll repeat what I said.ผมขอยืนยันคําพูด Rebecca (1940)
Oh, I'm not gonna bother you with the contents now.ฉันคงจะไม่สาธยายเนื้อหาให้ฟังหรอก เเต่ฉันขอยืนยันได้เลยว่า... Rebecca (1940)
To confirm the fact that she was going to have a child.เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าหล่อนกําลังจะมีเด็ก Rebecca (1940)
- Yes. - To confirm the verdict of suicide.- ใช่ เพื่อยืนยันคำตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
If I knew that my last hour had come I swear in my place in your place I would do the same thing....ยืนยันเลยว่าถ้าเป็นนาย ฉันก็จะทำแบบเดียวกัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที The Godfather (1972)
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร The Godfather (1972)
And you'll stand by that? I'll stand by that.- เเล้วคุณจะยืนยันเหรอ Jaws (1975)
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืนยัน[yeūnyan] (v) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest  FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester
ยืนยันว่าจริง[yeūnyan wā jing] (v, exp) FR: confirmer ; affirmer

English-Thai: Longdo Dictionary
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm(vi) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
allege(vi) ยืนยัน
allege(vt) ยืนยัน
assert(vt) ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
aver(vt) ยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. affirm, insist
avow(vt) ยืนยัน, Syn. affirm, verify, assert
attest to(phrv) ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
bear out(phrv) รับรอง, See also: ยืนยัน
confirm(vt) ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. assertion
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง, ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
approve(อะพรูฟว') vt., vi. เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ. -approver n.
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน, ถือ (สิทธิ์) , อ้าง, แสดงสิทธิ์, วินิจฉัย, พิทักษ์, รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)

English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi, vt) รับว่าจริง, ยืนยัน, รับรอง, เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง
assert(vt) ยืนยัน, ถือสิทธิ์, แสดงสิทธิ์, อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน, การอ้างสิทธิ์, การถือสิทธิ์, การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่, ซึ่งยืนยัน
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
aver(vt) ยืนยัน, รับรองว่าจริง
claim(vt) อ้างสิทธิ, เรียกร้องสิทธิ์, ยืนยัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hard wordยืนยัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
確認[かくにん, kakunin] (vt) ยืนยัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
がんばる[がんばる, ganbaru] TH: ยืนยัน  EN: to persist
頑張る[がんばる, ganbaru] TH: ยืนยัน  EN: to insist on

German-Thai: Longdo Dictionary
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top