ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำมั่น

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำมั่น-, *คำมั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำมั่น[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำมั่นสัญญา[N] promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้, Count unit: ข้อ, ประการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำมั่นน. การแสดงเจตนาที่บุคคลหนึ่งให้ไว้กับอีกบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือให้ไว้กับบุคคลอื่นเป็นการทั่วไปว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำมั่นจะซื้อหรือขาย คำมั่นว่าจะให้รางวัล.
คำมั่นว่าจะให้รางวัลน. คำมั่นที่บุคคลออกโฆษณาว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดสำเร็จดังที่บ่งไว้ในคำมั่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusory promiseคำมั่นที่กำกวม, คำมั่นที่ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
implied promiseคำมั่นโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม The Great Dictator (1940)
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ... The Ugly American (1963)
And to that I hold.เเละนั่นคือคำมั่น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I promised Gandalf that I would.ข้าให้คำมั่นกับแกนดัลฟ์แล้ว ว่าข้าจะช่วยเหลือดูแลท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Help them commit themselves to the training... and send them a letter of friendshipขอให้เขาช่วยให้คำมั่นต่อพวกเธอ เพื่อจะได้จบหลักสูตรนี้ให้ได้ และให้ส่งจดหมาย มาเป็นแรงใจอย่างต่อเนื่อง Spygirl (2004)
I hope you two can keep this promise.ปู่หวังว่าหลานทั้งสอง จะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ My Little Bride (2004)
It's not the rules that are important... but one's pledge to keep them.มันไม่ใช่กฏ สิ่งนั้นมีความสำคัญ... ทว่ามันคือคำมั่นสัญญาในปกป้องพวกเขาไว้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
She kept every promise she ever made.เธอรักษาคำมั่นสัญญาทุกอย่างที่เธอได้ให้สัญญาเอาไว้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Vowing to return.และให้คำมั่นว่า จะกลับมาฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน The Great Raid (2005)
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม... V for Vendetta (2005)
Being a citizen there promises eternal peace, and the army with mysterious powers promises the victory for the final war.มีพลเมืองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่อย่างสันติตลอดกาล และมีกองทัพที่สาบานจะนำความรุ่งโรจน์มามอบให้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
But when I think of spending the rest of my life with Lily, committing forever, no other women, doesn't scare me at all.แต่พอฉันคิดว่าจะได้อยู่กับลิลลี่ชั่วชีวิต... ให้คำมั่น ชั่วนิรันดร์ ไม่มีหญิงอื่น... ทำให้ฉันหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยว่ะ Pilot (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight[N] คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
guarantee(vt) รับประกัน,รับรอง,ค้ำประกัน,ยืนยัน,ให้คำมั่น
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
pledge(vt) ให้สัญญา,ให้คำมั่น,ดื่มอวยพร,วางมัดจำ
plight(vt) สัญญา,ให้คำมั่น,รับรอง,ยืนยัน,หมั้น
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top