ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guarantee

G EH2 R AH0 N T IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guarantee-, *guarantee*
Possible hiragana form: ぐあらんてえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guarantee(n) ใบรับประกัน, See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง, Syn. assurance, warrant
guarantee(n) ผู้ค้ำประกัน, See also: ผู้ให้หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน, See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง, Syn. certify, warrant
guarantee for(phrv) รับประกันเป็นเวลา
guarantee fund(n) เงินทุนค้ำประกัน
guarantee against(phrv) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน, หลักประกัน, เครื่องประกัน, คำรับรอง, ผู้รับรอง, คนรับรอง vt. รับรอง, ประกัน, ค้ำประกัน, ให้คำมั่น, สัญญา, Syn. warranty, certify, affirm
guarantee fundเงินทุนค้ำประกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
guarantee(n) การรับประกัน, การรับรอง, การประกัน, การค้ำประกัน, หลักประกัน
guarantee(vt) รับประกัน, รับรอง, ค้ำประกัน, ยืนยัน, ให้คำมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee depositเงินวางประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee fundกองทุนค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantee insuranceการประกันภัยค้ำจุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed annual wagesค่าจ้างรายปีที่ได้รับประกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guaranteed annuityเงินรายปีรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed bonusเงินปันผลรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed dividendเงินปันผลรับรอง มีความหมายเหมือนกับ guaranteed bonus [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed dividend policiesกรมธรรม์รับรองเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteed insurabilityการรับรองรับประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guarantee Priceราคาประกัน, Example: ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Guaranteed bondหุ้นกู้ที่มีประกัน [การบัญชี]
Guaranteed fundกองทุนรวมมีประกัน, Example: กองทุนรวมมีประกัน คือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีบุคคลอื่นประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า The Godfather (1972)
-The Tattaglias would guarantee our...- Tattaglias จะรับประกันของเรา ... The Godfather (1972)
What guarantees can I give you?สิ่งที่รับประกันฉันจะให้คุณ? The Godfather (1972)
Get us the hall, and I guarantee we'll pack them in for miles around.คุณได้ฮอล พวกเราจะเติมให้มัน The Blues Brothers (1980)
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.ผมรับร้องได้ว่ามันจะต้องถูกยกเลิก Gandhi (1982)
we are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน Spies Like Us (1985)
to guarantee the American way of life... I'm willing to take that risk.เพื่อประกันวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน... Spies Like Us (1985)
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย... Mannequin (1987)
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน The Joy Luck Club (1993)
I think I can guarantee you you'll both be in...คราวนี้รับรองว่า... Schindler's List (1993)
I want a guarantee that I can still be myself.ฉันอยากได้คำยืนยันว่า หลังจากนั้นฉันยังเป็นคนเดิม Ghost in the Shell (1995)
- Don't tell me about the Constitution. - This guarantees my liberty. "Liberty," in case you've forgotten, is a soul's right to breathe.เสรีภาพที่คุณลืมก็คือ จิตใจมีสิทธิ์มีชีวิต Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guaranteeA 6% yield is guaranteed on the investment.
guaranteeA firewall will guarantee Internet security.
guaranteeEquality is guaranteed by the Constitution.
guaranteeFreedom of thought is guaranteed by the constitution.
guaranteeHe guaranteed his slaves' freedom.
guaranteeHe guarantee my debt.
guaranteeHonesty is no guarantee of success.
guaranteeHowever, the guarantee is not effective at all outside the fixed form.
guaranteeI give you a guarantee that the train will arrive on time.
guaranteeI guarantee a huge audience for tonight's premiere.
guaranteeI guarantee that this information is correct.
guaranteeI guarantee the success of the show.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การันตี(v) guarantee, Syn. ประกัน, รับรอง, รับประกัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกโรงการันตีความบริสุทธิ์ของพี่สาวตนเอง, Notes: (อังกฤษ)
หลักประกัน(n) guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai Definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
ค้ำประกัน(v) guarantee, See also: ensure, assure, warrant, attest, insure, certify, Syn. รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, Example: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, Example: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า, Thai Definition: รับรองค่าเสียหาย
รับประกัน(v) assure, See also: guarantee, certify, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป
ประกัน(v) guarantee, See also: insure, assure, warrant, ensure, Syn. รับรอง, ยืนยัน, Example: หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา, Thai Definition: รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ
การรับประกัน(n) guarantee, See also: assurance, insurance, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน, Thai Definition: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย
คำรับรอง(n) guarantee, See also: pledge, Example: ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา, Thai Definition: ถ้อยคำรับประกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวัล[āwan] (n, exp) EN: recourse guarantee ; aval
ใบประกัน[bai prakan] (n, exp) EN: guarantee  FR: bon de garantie [ m ] ; certificat de garantie [ m ]
ใบรับประกัน[bai rapprakan] (n, exp) EN: guarantee ; guarantee certificate
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]
ช่วงรับประกัน[chūang rapprakan] (n, exp) EN: period of guarantee  FR: période de garantie [ f ]
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[kān khamprakan khwām seūsat] (n, exp) EN: fidelity guarantee insurance
การประกัน[kān prakan] (n) EN: insurance ; guarantee  FR: assurance [ f ] ; garantie [ m ] ; couverture [ f ]
การรับประกัน[kān rapprakan] (n) EN: guarantee  FR: garantie [ f ]
การันตี[kārantī] (n) EN: guarantee  FR: garantie [ f ]
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [ f ] ; voeu [ m ] ; engagement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUARANTEE G EH2 R AH0 N T IY1
GUARANTEED G EH2 R AH0 N T IY1 D
GUARANTEES G EH2 R AH0 N T IY1 Z
GUARANTEE'S G EH2 R AH0 N T IY1 Z
GUARANTEEING G EH2 R AH0 N T IY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guarantee (v) gˌærəntˈiː (g a2 r @ n t ii1)
guaranteed (v) gˌærəntˈiːd (g a2 r @ n t ii1 d)
guarantees (v) gˌærəntˈiːz (g a2 r @ n t ii1 z)
guaranteeing (v) gˌærəntˈiːɪŋ (g a2 r @ n t ii1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ,   /  ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge #727 [Add to Longdo]
担保[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ,   /  ] guarantee; vouch for #3,789 [Add to Longdo]
保修[bǎo xiū, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ,  ] guarantee to keep in good repair #15,699 [Add to Longdo]
保单[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ,   /  ] guarantee slip #16,296 [Add to Longdo]
包票[bāo piào, ㄅㄠ ㄆㄧㄠˋ,  ] guarantee certificate #116,837 [Add to Longdo]
包赔[bāo péi, ㄅㄠ ㄆㄟˊ,   /  ] guarantee to pay compensations #119,725 [Add to Longdo]
包治百病[bāo zhì bǎi bìng, ㄅㄠ ㄓˋ ㄅㄞˇ ㄅㄧㄥˋ,    ] guarantee to cure all diseases [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garantie { f }; Garantievertrag { m } | Garantien { pl }; Garantieleistung { f }guarantee | guarantees [Add to Longdo]
Garantieschein { f }guarantee (card) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保険[ほけん, hoken] (n, adj-no) insurance; guarantee; (P) #2,047 [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n, vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) #2,931 [Add to Longdo]
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n, vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) #5,491 [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n, adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) #13,115 [Add to Longdo]
オールギャランティー[o-rugyarantei-] (n) all guarantee [Add to Longdo]
ギャラ[gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
ギャラティー[gyaratei-] (n) guarantee [Add to Longdo]
ギャランティー[gyarantei-] (n) guaranty; guarantee [Add to Longdo]
ギャランティ型[ギャランティかた, gyarantei kata] (n) { comp } guarantee type [Add to Longdo]
クリック保証[クリックほしょう, kurikku hoshou] (n) { comp } click guaranteed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] bandwidth guarantee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guarantee \Guar`an*tee"\, n.; pl. {Guarantees}. [For guaranty,
   prob. influenced by words like assignee, lessee, etc. See
   {Guaranty}, and cf. {Warrantee}.]
   1. In law and common usage: A promise to answer for the
    payment of some debt, or the performance of some duty, in
    case of the failure of another person, who is, in the
    first instance, liable to such payment or performance; an
    engagement which secures or insures another against a
    contingency; a warranty; a security. Same as {Guaranty}.
    [1913 Webster]
 
       His interest seemed to be a guarantee for his zeal.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who binds himself to see an undertaking of another
    performed; a guarantor. --South.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guarantor is the correct form in this sense.
      [1913 Webster]
 
   3. (Law) The person to whom a guaranty is made; -- the
    correlative of guarantor.
 
   Syn: {Guarantee}, {Warranty.}
 
   Usage: A guarantee is an engagement that a certain act will
      be done or not done in future. A warranty is an
      engagement as to the qualities or title of a thing at
      the time of the engagement.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guarantee \Guar"an*tee`\, v. t. [imp. & p. p. {guaranteed}; p,
   pr. & vb. n. {Guaranteeing}.] [From {Guarantee}, n.]
   In law and common usage: to undertake or engage for the
   payment of (a debt) or the performance of (a duty) by another
   person; to undertake to secure (a possession, right, claim,
   etc.) to another against a specified contingency, or in all
   events; to give a guarantee concerning; to engage, assure, or
   secure as a thing that may be depended on; to warrant; as, to
   guarantee the execution of a treaty.
   [1913 Webster]
 
      The United States shall guarantee to every State in
      this Union a republican form of government.
                          --Constitution
                          of the U. S.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guarantee
   n 1: a written assurance that some product or service will be
      provided or will meet certain specifications [syn:
      {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]
   2: an unconditional commitment that something will happen or
     that something is true; "there is no guarantee that they are
     not lying"
   3: a collateral agreement to answer for the debt of another in
     case that person defaults [syn: {guarantee}, {guaranty}]
   v 1: give surety or assume responsibility; "I vouch for the
      quality of my products" [syn: {guarantee}, {vouch}]
   2: make certain of; "This nest egg will ensure a nice retirement
     for us"; "Preparation will guarantee success!" [syn:
     {guarantee}, {ensure}, {insure}, {assure}, {secure}]
   3: promise to do or accomplish; "guarantee to free the
     prisoners" [syn: {undertake}, {guarantee}]
   4: stand behind and guarantee the quality, accuracy, or
     condition of; "The dealer warrants all the cars he sells"; "I
     warrant this information" [syn: {guarantee}, {warrant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top