ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嵘-, *嵘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嵘, róng, ㄖㄨㄥˊ] high, lofty, steep, towering
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  荣 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,746

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
岁月峥[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]
头角峥[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts, #238,787 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In case you decide to do something stupid like tip them off.[CN] 蓓 颓 配 扪咽 释许彦ã Buried (2006)
Our origins are different... but our hearts act as one.[CN] 一百八人 人无同面 面面峥 一百八人 人合一心 心心皎洁 The Warlords (2007)
Uh... I can't.[CN] 崆 磴咪漤 轻犴 Buried (2006)
Not tonight.[CN] 轻犴 Buried (2006)
In case you want to tip the valet when you're at the Ritz.[CN] 蓓 颓 配 醚鲜 炮厍? 绒皂? 後吻香 惹彷湎Þ Buried (2006)
My brother's probably yakking with Boyko About the good old days.[CN] 我哥或许是在跟Boyko回忆峥岁月 Fite Nite (2010)
# And all the craggy mountains yield[CN] * 还有连绵的峭壁峥 * Richard III (1995)
- Thursday night, 6:00.[CN] 犴 轻毋碛 蓓 轻忧嫌É Buried (2006)
...and whose dedication to our mission, make him uniquely qualified really to talk with us about how far we've come and also how far we still have to go.[CN] ...对理想的奉献 让他成为唯一一位有资格站在这里 历数过去的峥岁月 The Top Hat Job (2009)
Slowly they traversed its appalling surface, until finally, they reached the ice plateau.[CN] 他们慢慢地穿过其峥的表面 直到最后到达冰雪高原之上 The Epic Journey (2011)
Shadows from the past, soon to fade from memory.[CN] 昨日峥 不日将沉淀成土,消散于风 Missio (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top