Search result for

คำมั่นสัญญา

(28 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำมั่นสัญญา-, *คำมั่นสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำมั่นสัญญา[N] promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้, Count unit: ข้อ, ประการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I promised her faithfully that I'll take care of you so I'm not going to abandon you now!ฉันให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ของเธอไว้ ว่าฉันจะดูแลเธอ.. ดังนั้นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ The Secret of Moonacre (2008)
Not yours, Mia. Yours shows real promise.ไม่ใช่ของเธอจ๊ะมีอา ของเธอแสดงถึงคำมั่นสัญญา The Story of Lucy and Jessie (2009)
But as we get older, we take vows, we make promises, we get burdened by commitments.แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราให้คำปฎิญาณ เราให้คำมั่นสัญญา เรารับภาระต่อการให้สัญญานั้น Tainted Obligation (2009)
I've been sold a bill of goods my whole life... taught how to be comfortable being a second-class citizen.ผมขายคำมั่นสัญญา มาตลอดชั่วชีวิต... สอนผู้คนให้รู้สึกสบายใจ ในการเป็นพลเมืองชั้นสอง Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
And for keeping your promises.และรักษาคำมั่นสัญญา The Haunting in Connecticut (2009)
They're about keeping promises to your family.มันเกี่ยวกับคำมั่นสัญญา ต่อครอบครัวของลูกด้วย Turas (2010)
KURT: ♪ To the promised land ♪# ในดินแดนแห่งคำมั่นสัญญาDuets (2010)
I was supposed to give a ring to Hye-in.จริงๆแล้ว... นี่ควรจะเป็นแหวนแห่งคำมั่นสัญญาของเราสองคน... Episode #1.7 (2010)
I'm not ready to commit to you.ฉันยังไม่พร้อมให้คำมั่นสัญญากับคุณ And When I Die (2011)
Think back eight years, when we stood in this spot and we pledged our love to each other.คิดย้อนไปเมื่อแปดปีก่อน ตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกัน Searching (2011)
No leaving the premises and no experiencing joy of any kind.อย่าให้คำมั่นสัญญา อย่ามาทดลองสิ่งที่ไม่ควรทดลอง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Disappointment to be tempered with promise of future visit.ความผิดหวังที่จะมีอารมณ์ ด้วยคำมั่นสัญญาของการเข้าชมในอนาคต หือ Fugitivus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight[N] คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
votive(โว'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับคำปฎิญาณ,เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา., See also: votively adv.
welsh(เวลช,เวลชฺ) vi. โกงหนี้,ไม่ใช้หนี้,ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา, Syn. welch, See also: welsher n. คนโกงหนี้,เจ้ามือรับแทงม้าที่โกง
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
pledge(n) คำมั่นสัญญา,การดื่มอวยพร,หลักประกัน,การวางมัดจำ
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
troth(n) ความซื่อสัตย์,คำมั่นสัญญา,ความจริง,การหมั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top