ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licentious

L AY0 S EH1 N CH AH0 S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licentious-, *licentious*, licentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licentious[ADJ] มักมากในกาม, See also: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, เต็มไปด้วยราคะ, Syn. libertine, lustful, wanton
licentious[ADJ] ไร้ศีลธรรม, See also: ปราศจากศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful

English-Thai: Nontri Dictionary
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
licentiousness(n) ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม,ความผิดศีลธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition must be naturally bad.แล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ Episode #1.5 (1995)
First, licentiousness between us is not permitted.ข้อแรกไม่อนุญาต ให้ล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน Full House (2004)
As licentious as Tiberius.ไร้ศีลธรรมอย่างไทบีเรียส The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's terrific,exactly what "The Nation" likes... literate but a little licentious.มันยอดเยี่ยมมาก, เป็นสิ่งที่ "The Nation" ชอบ มีการศึกษา แต่ ไร้ศีลธรรมเล็กๆ มันจะกระทบกระเทือนUpper East Side High Infidelity (2012)
You must be present for the betterment of our people, not just off jet-setting around the globe to sate your vulgar, licentious appetites.ไม่ใช่เที่ยวเร่ รอบโลก เพื่อโชว์ความร่าน สนองความคัน เอาเลย ! Fearful Pranks Ensue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licentiousHe was converted from his licentious living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
แพศยา[ADJ] wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
เจ้าชู้[ADJ] gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai definition: ใฝ่ในการชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าชู้[adj.] (jaochū) EN: gallant ; licentious ; amorous   FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
ปล่อยกาย[v. exp.] (plǿi kāi) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENTIOUS    L AY0 S EH1 N CH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licentious    (j) lˈaɪsˈɛnʃəs (l ai1 s e1 n sh @ s)
licentiously    (a) lˈaɪsˈɛnʃəsliː (l ai1 s e1 n sh @ s l ii)
licentiousness    (n) lˈaɪsˈɛnʃəsnəs (l ai1 s e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猥亵[wěi xiè, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #26,977 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] licentious, #64,968 [Add to Longdo]
荒淫[huāng yín, ㄏㄨㄤ ㄧㄣˊ, ] licentious, #71,304 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] licentious, libertine, dissipate, #458,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n,adj-no) evil nature; licentiousness; lewdness [Add to Longdo]
淫;婬[いん, in] (n,adj-na) licentiousness [Add to Longdo]
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
不身持ち[ふみもち, fumimochi] (adj-na) misconduct; profligacy; licentiousness [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
放恣;放肆[ほうし, houshi] (adj-na) licentious; self-indulgent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licentious \Li*cen"tious\ (-sh[u^]s), a. [L. licentiosus: cf. F.
   licencieux. See {License}.]
   1. Characterized by license; passing due bounds; excessive;
    abusive of freedom; wantonly offensive; as, a licentious
    press.
    [1913 Webster]
 
       A wit that no licentious pertness knows. --Savage.
    [1913 Webster]
 
   2. Unrestrained by law or morality; lawless; immoral;
    dissolute; lewd; lascivious; as, a licentious man; a
    licentious life. "Licentious wickedness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unrestrained; uncurbed; uncontrolled; unruly; riotous;
     ungovernable; wanton; profligate; dissolute; lax; loose;
     sensual; impure; unchaste; lascivious; immoral.
     [1913 Webster] -- {Li*cen"tious*ly}, adv. --
     {Li*cen"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licentious
   adj 1: lacking moral discipline; especially sexually
       unrestrained; "coarse and licentious men"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top