ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avowal

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avowal-, *avowal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)

English-Thai: Nontri Dictionary
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avowal (n) ˈəvˈouəl (@1 v ou1 @ l)
avowals (n) ˈəvˈouəlz (@1 v ou1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse {pl}avowal | avowals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avowal \A*vow"al\, n.
   An open declaration; frank acknowledgment; as, an avowal of
   such principles. --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avowal
   n 1: a statement asserting the existence or the truth of
      something [syn: {avowal}, {avouchment}, {affirmation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top