ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัญญา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัญญา-, *สัญญา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัญญาจ้างบริการService Employment Contract

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
灯标[dēng biāo, ㄉㄥ ㄅㄧㄠ, ] (n) สัญญาณไฟ,สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญา(n) contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ
สัญญา(v) promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
สัญญา(n) signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count Unit: สัญญาณ
สัญญาณไฟ(n) light signal, Example: สถานที่นี้มืดมากจะต้องติดสัญญาณไฟตามจุดต่างๆ เพิ่มอีก, Count Unit: สัญญาณ, Thai Definition: ไฟที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้แม้อยู่ในระยะไกล
สัญญาณไฟ(n) traffic signal, See also: traffic light, Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร, Example: พวกซิ่งมักไม่ค่อยใส่ใจกับสัญญาณไฟ จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สัญญาณไฟสีเขียว แดง เหลือง เพื่อให้ยวดยานที่เห็นหยุดหรือเคลื่อนตัวไปได้
สัญญาณไฟ(n) flame signal, Syn. สัญญาณไฟจราจร, Example: ตอนกลางคืนจะเกิดอุบัติมากเพราะสัญญาณไฟจะเปิดแบบอัตโนมัติ, Thai Definition: เครื่องหมายแสดงการควบคุมทางจราจร
สัญญาจ้าง(n) contract, Syn. สัญญาว่าจ้าง
สัญญาณภัย(n) alarm, Syn. สัญญาณเตือนภัย, Example: ในโรงงานควรติดตั้งสัญญาณภัยไว้เพื่อความปลอดภัย, Thai Definition: เครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้น เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย
สัญญาณภาพ(n) image signal, Example: เครื่องรับได้แต่สัญญาณภาพ ส่วนสัญญาณเสียงไม่ได้ยินเลย, Count Unit: สัญญาณ, Thai Definition: ภาพที่แสดงให้เห็นในการสื่อสาร
สัญญาบัตร(n) royal letter of appointment, Example: ในหลวงพระราชทานสัญญาบัตรแก่นายทหารชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ใบตั้งยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัญญาน. ข้อตกลงระหว่างบุคคล ๒ ฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้น
สัญญาข้อตกลงกัน, คำมั่น, เช่น เขาให้สัญญาว่าจะมาหาพรุ่งนี้
สัญญาความจำ เป็นขันธ์ ๑ ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
สัญญาก. ให้คำมั่น, รับปาก, ทำความตกลงกัน, เช่น แม่สัญญากับลูกว่าถ้าสอบได้ที่ ๑ จะให้รางวัล.
สัญญาน. เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือให้ได้ยินเป็นต้นแม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตรายหรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้ เช่น สัญญาณไฟจราจร สัญญาณธง ตีระฆังเป็นสัญญาณให้พระลงโบสถ์.
สัญญาณจราจรน. สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใดสำหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น.
สัญญาต่างตอบแทนน. สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตอบแทนกัน เช่น สัญญาซื้อขาย.
สัญญาทางปกครองน. สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ.
สัญญาบัตรน. ใบตั้งยศ บรรดาศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง เช่น นายทหารสัญญาบัตร พระราชาคณะสัญญาบัตร พระครูสัญญาบัตร, ถ้าเป็นใบที่เจ้ากระทรวงตั้ง เรียกว่า ใบประทวน.
สัญญาวิปลาสว. มีสติฟั่นเฟือนคล้ายคนบ้า, สติวิปลาส ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ante nuptial agreementสัญญาก่อนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
international supply contractสัญญาขายของข้ามประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance coverสัญญาคุ้มครองการเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyship, contract ofสัญญาค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of suretyshipสัญญาค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Contractสัญญา [เศรษฐศาสตร์]
Defence contractสัญญาเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Noiseสัญญาณรบกวน [คอมพิวเตอร์]
Stock index futuresสัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า, Example: สัญญาซื้อขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นโดยกำหนดให้ส่งมอบกันในอนาคต ใน Stock Index Futures จะต้องระบุดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าของ 1 สัญญาซื้อขาย (หมายถึงตัวคูณที่แปลงค่า 1 หน่วยดัชนี เป็นจำนวนเงิน เช่น ตัวคูณของ S&P 500 Futures เท่ากับ $500 เป็นต้น) เดือนกำหนดส่งมอบ (มักกำหนดเป็นเดือนมี.ค., มิ.ย., ก.ย., และ ธ.ค.) และวิธีการส่งมอบ ซึ่งจะกำหนดให้ส่งมอบกันด้วยเงินสด ตามผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อกับที่ขาย (ถ้าเป็นกรณี รอถึงกำหนดส่งมอบจะคิดจากผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อ (หรือที่ขาย) กับระดับดัชนีที่ใช้อ้างอิง ณ วันส่งมอบ) Stock Index Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ทั้งบุคคลธรรมดาและสถาบัน) และผู้ทำธุรกิจหลักทรัพย์ใช้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่อง ทางลงทุนเพิ่มขึ้น และช่วยให้กลไกราคาในตลาดหลักทรัพย์สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการที่สามารถกระทำ Arbitrage จากผลต่างที่ผิดปกติระหว่างระดับดัชนีในตลาดหลักทรัพย์กับระดับดัชนีในการซื้อขาย Stock Index Futures ซึ่งการทำ Arbitrage จะผลักดันให้ราคาที่ผิดปกติกลับสู่ระดับตามปัจจัยพื้นฐานได้เร็วขึ้น [ตลาดทุน]
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, Example: สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, Example: สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Adhision contractsสัญญาจำยอมตาม [TU Subject Heading]
Antenuptial contractsสัญญาก่อนสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise.สัญญา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I swear.ผมสัญญา A Little Night Music (2010)
Pinky promise.สัญญาย่ะ Thanksgiving (2012)
Promise not to tell?สัญญาว่าจะไม่บอก? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-That's a bad sign.นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Hey, Spook, treaty.เฮ้ ไอ้เปรต สนธิสัญญา The Great Dictator (1940)
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน The Great Dictator (1940)
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ The Great Dictator (1940)
- Precisely. I sign after.-ได้ หลังจากที่ผมเซ็นสัญญา The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัญญา[sanyā] (n) EN: contract ; agreement ; booking  FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สัญญา[sanyā] (v) EN: promise ; vow ; contract ; pledge  FR: promettre ; s'engager (à faire qqch)
สัญญาขาย[sanyā khāi] (n, exp) EN: sales contract  FR: contrat de vente [m]
สัญญาค้ำประกัน[sanyā khamprakan] (n, exp) EN: contract of suretyship
สัญญาจ้าง[sanyā jāng] (n, exp) EN: contract  FR: contrat d'embauche [m]
สัญญาจ้างงาน[sanyā jāng-ngān] (n, exp) EN: employment contract ; contract of employment  FR: contrat de travail [m] ; contrat d'embauche [m]
สัญญาซื้อ[sanyā seū] (n, exp) EN: purchase contract  FR: contrat d'achat [m]
สัญญาซื้อขาย[sanyā seū-khāi] (n, exp) EN: contract of sale  FR: contrat de vente [m]
สัญญา[sanyān] (n) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign  FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณกันขโมย[sanyān kan khamōi] (n, exp) EN: burglar alarm

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
CCD(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), See also: camera, CMOS sensor
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), Syn. The First Book of Moses
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affiance(vt) สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. betroth, pledge
agreement(n) คำสัญญา, See also: สัญญา, หนังสือสัญญา
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal
assembly(n) สัญญาณรวมพล
bargain(n) ข้อตกลงทางการค้า, See also: สัญญาซื้อขาย
betroth(vt) หมั้น, See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. engage
blinker(n) สัญญาณบอกเหตุ
betroth to(phrv) สัญญาที่จะแต่งงานกับ, See also: หมั้นไว้กับ, Syn. engage to, promise to
bind over(phrv) ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตาม (ทางกฎหมาย), See also: สัญญาที่จะปฏิบัติตาม
call(n) สัญญาณ, Syn. signal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert, Ant. allay
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allies(แอล' ไลซ, อะไลซ') n. พหูพจน์ของ ally, พันธมิตร -Allies ชาติพันธมิตร,สมาชิกสนธิสัญญานาโต้ (NATO)
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
argot(อาร์'กอท) n. ศัพท์ลับ, ภาษาลับ, สัญญาณลับ -argotic adj. (idiomatic vocabulary)

English-Thai: Nontri Dictionary
affiance(n) คำมั่น,คำสัญญา,การหมั้น
affiance(vt) สัญญา,หมั้น
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beck(n) การให้สัญญาณ,การเรียก,การกวักมือ,การผงกศีรษะ
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญา
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
assignment(n) สัญญาโอนสิทธิ (มักใช้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) การโอนสิทธิ
click wrap agreementสัญญาหรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ที่โดยมีการคลิกตกลงโดยชัดเจน
Creative Common(n) สัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นนำสำเนาผลงานของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ หรือผู้สร้างไปเผยแพร่ผลงานต่อ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ โดยผู้สร้างสามารถเลือกได้ว่าจะให้อนุญาตแบบไหน ซึ่งได้แก่ "ยอมรับสิทธิของผู้สร้าง" (Attribution) "ไม่ใช้เพื่อการค้า" (Noncommercial) "ไม่แก้ไขต้นฉบับ" (No Derivative Works) และ "ใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกัน" (Share Alike), Syn. copyleft
Shrink Wrap Licenseสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาตัวอย่าง (Model Contract) เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวใช้เป็นแบบในการทำสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
契約[けいやく, keiyaku] สัญญา, พันธะสัญญา
約束[やくそく, yakusoku] สัญญา
止まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ
為替予約[かわせよやく, kawaseyoyaku] (n) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
unterschreiben(vt) |unterschrieb, hat unterschrieben| เซ็นต์ชื่อ, ลงชื่อ เช่น einen Vertrag unterschreiben เซ็นต์ชื่อในสัญญา, Syn. unterzeichnen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| สัญญาณไฟแดง
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
zerreißen(vt) |zerriss, hat zerrissen, etw.(A)/jmdn.| ฉีก, ทำให้เป็นชิ้นๆ เช่น Der Vermieter hat unseren Mietvertrag zerrissen. เจ้าของบ้านเช่าฉีกสัญญาเช่าของเราขาดเป็นชิ้นๆ, See also: Related: zerstören
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา
Vereinbarung(n) |die, pl. Vereinbarungen| ข้อตกลง, ข้อกำหนด, การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, Syn. Abmachung

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top