ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warrant

W AO1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrant-, *warrant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrant(n) สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
warrant(n) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร, See also: หนังสือรับรอง, Syn. certificate, diploma, guarantee
warrant(n) เหตุผลอันสมควร
warrant(vt) ให้เหตุผล
warrant(vt) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. assure, guarantee, insure
warrant(vt) อนุญาตให้กระทำ, See also: ให้อำนาจกระทำการ
warranty(n) การรับประกัน, See also: การรับรอง, Syn. guarantee
warrantee(n) ผู้ถูกรับรอง, See also: ผู้ได้รับการรับรอง, ผู้ได้รับการค้ำประกัน
warranter(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง
warrantor(n) ผู้รับรอง, See also: ผู้ค้ำประกัน, ผู้ที่ให้การรับรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน, หลักฐาน, การยืนยัน, การมอบอำนาจ, การรับรอง, การอนุญาต, ใบอนุญาต, หมาย, คำมอบหมาย, หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน, หนังสือรับรองการซื้อหุ้น, เหตุผล vt. อนุญาต, อนุมัติ, ให้เหตุผล, มอบอำนาจ, รับประกัน, ยืนยัน, รับรอง, ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warrant of arrestn. หมายจับ
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้, ประกันได้, อนุญาตให้ได้, ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง, ผู้ได้รับการประกัน
warranter(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง, ผู้ค้ำประกัน, ผู้อนุญาต
warrantor(วอร์'เรินเทอะ) n. ผู้รับรอง, ผู้ค้ำประกัน, ผู้อนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
warrant(n) ใบมอบอำนาจ, การรับรอง, การประกัน, การอนุญาต, หมาย
warrant(vt) ประกัน, รับรอง, มอบอำนาจให้, อนุญาต, ออกหมาย
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
SEARCH search warrant(n) หมายค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant๑. หมาย, หมายอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. ประทวนสินค้า (ก. พาณิชย์)๓. ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อ (หุ้นหรือหน่วยลงทุน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant backed for bailหมายปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of arrestหมายจับ [ ดู capias ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of detentionหมายขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of imprisonmentหมายจำคุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of releaseหมายปล่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of search; warrant, searchหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, arrest with and withoutจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, criminalหมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์, Example: หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Warrantsตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น [การบัญชี]
Warrants (Law)หมายค้น [TU Subject Heading]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We have a warrant for your arrest. Open up. (Banging on door)- เรามีหมายจับคุณ เปิดขึ้น (การต่อสู้บนประตู) The Shawshank Redemption (1994)
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา Heat (1995)
Now, there are enough of the right kind to warrant a new measuring stick.Now, there are enough of the right kind of people to warrant a new measuring stick. Gattaca (1997)
I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis.I hardly think ten days' rain warrants the call to battle, Louis. Anna and the King (1999)
You need a warrant to look in the trunk.ไหนล่ะหมายค้น ถ้าจะดูน่ะ. 11:14 (2003)
They're going to be issuing a warrant for your arrest in a few hours.พวกเขากำลังทำเรื่อง ขอออกหมายจับเธอ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง The O.C. (2003)
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด The Bourne Supremacy (2004)
There's a warrant in there.มีหมายจับในนั้น Crash (2004)
Think we have enough for a warrant now?คิดว่าเราพอมีหลักฐานพอที่จะขอหมายค้นมั๊ย Saw (2004)
We have an arrest warrant for Paul Harley.เราได้ออกหมายจับ พอล ฮาร์เลย์ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I have a warrant here.ผมมีหมายศาลมาที่นี่ด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
A warrant here for your arrest for the premeditated murder of Larysa Zeryeva.เป็นหมายศาลขอจับกุมคุณ ข้อหาฆาตกรรมลาริสซา เซอร์เยว่า Mr. Monk Gets Fired (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warrantHer work in school warranted her good grades.
warrantWe agreed that his actions were warranted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมาย(n) warrant, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ, Example: ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
หมายขัง(n) warrant of detention, See also: detention warrant, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอหมายขัง, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หมายอาญาที่ศาลสั่งให้ขังผู้ต้องหา หรือจำเลยไว้ระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา, Notes: (กฎหมาย)
หมายจับ(n) warrant of arrest, See also: arrest warrant, Example: ตำรวจสั่งออกหมายจับนายสัญชัย เกษมศรี ตั้งค่าหัว 50, 000 บาท, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [ m ] ; certificat [ m ] ; permis [ m ]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [ m ]
ใบรับประกันสินค้า[bai rapprakan sinkhā] (n, exp) EN: warranty
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [ f ] ; voeu [ m ] ; engagement [ m ]
ค้ำประกัน[khamprakan] (v) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety  FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[kham raprøng] (n) EN: confirmation ; warranty
คำสัตย์[khamsat] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant
หมาย[māi] (n) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document  FR: mandat [ m ]
หมายจำคุก[māi jamkhuk] (n, exp) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison
หมายจับ[māi jap] (n) EN: warrant of arrest ; arrest warrant  FR: mandat d'arrêt [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WARRANT W AO1 R AH0 N T
WARRANTS W AO1 R AH0 N T S
WARRANTY W AO1 R AH0 N T IY0
WARRANTED W AO1 R AH0 N T IH0 D
WARRANTIES W AO1 R AH0 N T IY0 Z
WARRANTLESS W AO1 R AH0 N T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warrant (v) wˈɒrənt (w o1 r @ n t)
warrants (v) wˈɒrənts (w o1 r @ n t s)
warranty (n) wˈɒrəntiː (w o1 r @ n t ii)
warranted (v) wˈɒrəntɪd (w o1 r @ n t i d)
warrantee (n) wˌɒrəntˈiː (w o2 r @ n t ii1)
warrantor (n) wˈɒrəntɔːr (w o1 r @ n t oo r)
warrantees (n) wˌɒrəntˈiːz (w o2 r @ n t ii1 z)
warranties (n) wˈɒrəntɪz (w o1 r @ n t i z)
warranting (v) wˈɒrəntɪŋ (w o1 r @ n t i ng)
warrantors (n) wˈɒrəntɔːz (w o1 r @ n t oo z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权证[quán zhèng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ,   /  ] warrant (finance) #4,579 [Add to Longdo]
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ,   ] warranty period; still under guarantee #33,204 [Add to Longdo]
拘票[jū piào, ㄐㄩ ㄆㄧㄠˋ,  ] warrant (for arrest) #184,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftbefehl { m } | Haftbefehle { pl }warrant of arrest | warrants of arrest [Add to Longdo]
Steckbrief { m } | Steckbriefe { pl }warrant of apprehension | warrants of apprehension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n, vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) #5,491 [Add to Longdo]
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P) [Add to Longdo]
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) { comp } extended warranty [Add to Longdo]
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) { comp } limited warranties [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, n. [OE. warant, OF. warant a warrant, a
   defender, protector, F. garant, originally a p. pr. pf German
   origin, fr. OHG. wer[=e]n to grant, warrant, G. gew[aum]hren;
   akin to OFries. wera. Cf. {Guarantee}.]
   [1913 Webster]
   1. That which warrants or authorizes; a commission giving
    authority, or justifying the doing of anything; an act,
    instrument, or obligation, by which one person authorizes
    another to do something which he has not otherwise a right
    to do; an act or instrument investing one with a right or
    authority, and thus securing him from loss or damage;
    commission; authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A writing which authorizes a person to receive money
      or other thing.
      [1913 Webster]
    (b) (Law) A precept issued by a magistrate authorizing an
      officer to make an arrest, a seizure, or a search, or
      do other acts incident to the administration of
      justice.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil. & Nav.) An official certificate of appointment
      issued to an officer of lower rank than a commissioned
      officer. See {Warrant officer}, below.
      [1913 Webster]
 
   2. That which vouches or insures for anything; guaranty;
    security.
    [1913 Webster]
 
       I give thee warrant of thy place.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His worth is warrant for his welcome hither. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which attests or proves; a voucher.
    [1913 Webster]
 
   4. Right; legality; allowance. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bench warrant}. (Law) See in the Vocabulary.
 
   {Dock warrant} (Com.), a customhouse license or authority.
 
   {General warrant}. (Law) See under {General}.
 
   {Land warrant}. See under {Land}.
 
   {Search warrant}. (Law) See under {Search}, n.
 
   {Warrant of attorney} (Law), written authority given by one
    person to another empowering him to transact business for
    him; specifically, written authority given by a client to
    his attorney to appear for him in court, and to suffer
    judgment to pass against him by confession in favor of
    some specified person. --Bouvier.
 
   {Warrant officer}, a noncommissioned officer, as a sergeant,
    corporal, bandmaster, etc., in the army, or a
    quartermaster, gunner, boatswain, etc., in the navy.
 
   {Warrant to sue and defend}.
    (a) (O. Eng. Law) A special warrant from the crown,
      authorizing a party to appoint an attorney to sue or
      defend for him.
    (b) A special authority given by a party to his attorney
      to commence a suit, or to appear and defend a suit in
      his behalf. This warrant is now disused. --Burrill.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrant \War"rant\, v. t. [imp. & p. p. {Warranted}; p. pr. &
   vb. n. {Warranting}.] [OE. waranten, OF. warantir, garantir,
   guarantir, garentir, garandir, F. garantir to warrant, fr.
   OF. warant, garant, guarant, a warrant, a protector, a
   defender, F. garant. [root]142. See {Warrant}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To make secure; to give assurance against harm; to
    guarantee safety to; to give authority or power to do, or
    forbear to do, anything by which the person authorized is
    secured, or saved harmless, from any loss or damage by his
    action.
    [1913 Webster]
 
       That show I first my body to warrant. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I'll warrant him from drowning.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In a place
       Less warranted than this, or less secure,
       I can not be.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To support by authority or proof; to justify; to maintain;
    to sanction; as, reason warrants it.
    [1913 Webster]
 
       True fortitude is seen in great exploits,
       That justice warrants, and that wisdom guides.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       How little while it is since he went forth out of
       his study, -- chewing a Hebrew text of Scripture in
       his mouth, I warrant.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a warrant or warranty to; to assure as if by
    giving a warrant to.
    [1913 Webster]
 
       [My neck is] as smooth as silk, I warrant ye. --L'
                          Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law)
    (a) To secure to, as a grantee, an estate granted; to
      assure.
    (b) To secure to, as a purchaser of goods, the title to
      the same; to indemnify against loss.
    (c) To secure to, as a purchaser, the quality or quantity
      of the goods sold, as represented. See {Warranty}, n.,
      2.
    (d) To assure, as a thing sold, to the purchaser; that is,
      to engage that the thing is what it appears, or is
      represented, to be, which implies a covenant to make
      good any defect or loss incurred by it.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, n.; pl. {Attorneys}. [OE. aturneye, OF.
   atorn['e], p. p. of atorner: cf. LL. atturnatus, attornatus,
   fr. attornare. See {Attorn}.]
   1. A substitute; a proxy; an agent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And will have no attorney but myself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) One who is legally appointed by another to transact
      any business for him; an attorney in fact.
    (b) A legal agent qualified to act for suitors and
      defendants in legal proceedings; an attorney at law.
      [1913 Webster]
 
   Note: An attorney is either public or private. A private
      attorney, or an attorney in fact, is a person appointed
      by another, by a letter or power of attorney, to
      transact any business for him out of court; but in a
      more extended sense, this class includes any agent
      employed in any business, or to do any act in pais, for
      another. A public attorney, or attorney at law, is a
      practitioner in a court of law, legally qualified to
      prosecute and defend actions in such court, on the
      retainer of clients. --Bouvier. -- The attorney at law
      answers to the procurator of the civilians, to the
      solicitor in chancery, and to the proctor in the
      ecclesiastical and admiralty courts, and all of these
      are comprehended under the more general term lawyer. In
      Great Britain and in some states of the United States,
      attorneys are distinguished from counselors in that the
      business of the former is to carry on the practical and
      formal parts of the suit. In many states of the United
      States however, no such distinction exists. In England,
      since 1873, attorneys at law are by statute called
      solicitors.
      [1913 Webster]
 
   {A power}, {letter}, or {warrant}, {of attorney}, a written
    authority from one person empowering another to transact
    business for him.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warrant
   n 1: a writ from a court commanding police to perform specified
      acts
   2: a type of security issued by a corporation (usually together
     with a bond or preferred stock) that gives the holder the
     right to purchase a certain amount of common stock at a
     stated price; "as a sweetener they offered warrants along
     with the fixed-income securities" [syn: {warrant}, {stock
     warrant}, {stock-purchase warrant}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a written assurance that some product or service will be
     provided or will meet certain specifications [syn:
     {guarantee}, {warrant}, {warrantee}, {warranty}]
   v 1: show to be reasonable or provide adequate ground for; "The
      emergency does not warrant all of us buying guns"; "The end
      justifies the means" [syn: {justify}, {warrant}]
   2: stand behind and guarantee the quality, accuracy, or
     condition of; "The dealer warrants all the cars he sells"; "I
     warrant this information" [syn: {guarantee}, {warrant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top