ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noticeable

N OW1 T AH0 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noticeable-, *noticeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noticeable(adj) โดดเด่น, See also: สะดุดตา, ซี่งเห็นได้ชัด, Syn. eminent, manifest, prominent, Ant. unnoticeable, unclear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noticeable(โน'ทิสซะเบิล) adj. น่าสังเกต, See also: noticeably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
noticeable(adj) น่าสนใจ, น่าดึงดูดใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was something so fucking noticeable about you.คุณมีบางอย่างดึงดูดใจเป็นบ้าเลย ให้ตายสิ! Numb (2007)
As people get older, the most noticeable thing is that the face elongates...เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ส่วนที่เด่นมากๆ บนใบหน้าก็จะขยายขึ้น... Episode #1.5 (2009)
There are noticeable shiftsมีการเปลี่ยนแปลง ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน The Eyes Have It (2009)
I was distracted by Marley's unfortunate and very noticeable weight gain.ฉันไม่ค่อยเชื่อ Glease (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noticeableOne of the early noticeable symptoms is trouble with urination, but often there are no clear symptoms.
noticeableThere are noticeable differences between the two.
noticeableThe taste of sugar is too noticeable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสังเกต(adj) noticeable, See also: spectacular, doubtful, Example: ปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตคือ ฝนดาวตกมักไม่เกิดก่อนการกลับมาของดาวหาง, Thai Definition: เป็นที่น่าสะดุดใจหรือน่ากังขา
ออกนอกหน้า(adj) open, See also: noticeable, undisguised, Example: เขาแสดงพฤติกรรมออกนอกหน้าในการโจมตีรัฐบาล, Thai Definition: ที่ทำเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเกต[nāsangkēt] (adj) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful  FR: marquant ; remarquable ; notable
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
สะดุดตา[saduttā] (v) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching  FR: sauter aux yeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NOTICEABLE N OW1 T AH0 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noticeable (j) nˈoutɪsəbl (n ou1 t i s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] noticeable; large; clear; distinct, #46,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る可き成果[みるべきせいか, mirubekiseika] (n) noticeable (remarkable) result [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noticeable \No"tice*a*ble\, a.
   Capable of being observed; worthy of notice; likely to
   attract observation; conspicuous.
   [1913 Webster]
 
      A noticeable man, with large gray eyes. --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noticeable
   adj 1: capable or worthy of being perceived; "noticeable shadows
       under her eyes"; "noticeable for its vivid historical
       background"; "a noticeable lack of friendliness" [ant:
       {unnoticeable}]
   2: capable of being detected; "after a noticeable pause the
     lecturer continued" [syn: {detectable}, {noticeable}]
   3: undesirably noticeable; "the obtrusive behavior of a spoiled
     child"; "equally obtrusive was the graffiti" [syn:
     {obtrusive}, {noticeable}] [ant: {unnoticeable},
     {unobtrusive}]
   4: readily noticed; "a noticeable resemblance"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top