ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunken

S AH1 NG K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunken-, *sunken*
Possible hiragana form: すんけん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunken(adj) จมอยู่ใต้น้ำ, Syn. capsized, immersed, submerged
sunken(adj) โบ๋, See also: โหว่, จมลง, ตอบ, ซูบ, Syn. drawn, haggard, hollow
sunken(adj) อยู่ใต้ระดับ, See also: อยู่ต่ำกว่าระดับ, Syn. depressed, down, lowered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunken(ซัง'เคิน) vi., vt.. กริยาช่อง 3 องsink. adj. จมลง, อยู่ใต้น้ำ, โบ๋, อยู่ใต้ระดับ, เป็นแอ่ง, ต่ำกว่าพื้นดิน., Syn. under, lower, down

English-Thai: Nontri Dictionary
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ, จม, เป็นแอ่ง, โบ๋

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has to be from the sunken lands, doesn't it? Doesn't it?มันมาจากแผ่นดินที่จมทะเลใช่มั้ยใช่มั้ย Rapa Nui (1994)
The coast guard found a manifest on the sunken Chinese ship.ยามชายฝั่งเจอ รายการสินค้า ของเรือรับส่งสินค้า ซันเคนไชนีส Snakehead (2009)
I know, but every penny we have is sunken in the business.ผมรู้แต่... เราต้องใช้ทุกสตางค์เพื่อธุรกิจ แล้วเราก็ไม่ได้วางแผนไว้งี้ ไม่มีใครวางแผนให้มีลูกป่วยเป็นโรคมะเร็งหรอก The Haunting in Connecticut (2009)
Well, yes, but I found it in the box, and the laws of maritime salvage clearly state that the finder of a sunken treasure is the owner of the treasure.ก็ใช่ แต่ว่าฉัน เป็นคนเจอมันในกล่องนั่น กฎการกู้ซากระบุ เอาไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่พบสมบัติ ที่จมอยู่นั้น The Precious Fragmentation (2010)
♪ take these sunken eyes and learn to see. ♪# เรียนรู้ที่จะมองเห็น ด้วยตาคู่ที่เจ็บปวด # Original Song (2011)
He's looking for a sunken u-boat off the New York coast.เขามองหาบางสิ่งจากซากเรือดำน้ำที่จม นอกชายฝั่งนิวยอร์ค On Guard (2011)
Looks like it could have been in our sunken ambulance.คงจะมาจากรถพยาบาลที่จมทะเล Mea Makamae (2011)
To one of the greatest sunken treasures in all history.หนึ่งในสถามที่ที่สมบัติจมอยู่ที่ใหญ่ที่สุด .. ในประวัติศาสตร์.. The Adventures of Tintin (2011)
Yeah, that's the fellow who found that sunken confederate ship ten years ago.ใช่ ชายคนที่พบ เรือคอนฟิเดอเรทที่จมไป เมื่อ 10 ปีที่แล้ว The Blue Butterfly (2012)
Look, there must have been a sunken pedestal here.จะต้องมีแท่นฝังอยู่ตรงนี้ The Best Offer (2013)
But he did listen to Grand Maester Pycelle, that grey, sunken cunt.แต่ดันเชื่อแกรนด์เมสเตอร์ ไพเซล ไอ้หน้าตัวเมียหงำเหงือกนั่น Kissed by Fire (2013)
Deep into the sunken palace where the chthonic monster waits."ลึกลงไปสู่ปราสาทจมน้ำ ที่ซึ่ง ปีศาจใต้พิภพรออยู่" Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunkenThe ship was wrecked on a sunken reef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
ตอบ(adj) sunken, See also: thin, lean, gaunt, emaciated, Syn. ซูบ, Example: ผู้ชายคนนั้นมีแก้มตอบมาก, Thai Definition: แก้มที่มีลักษณะยุบลึกเข้าไป
แก้มตอบ(v) sunken cheeks, Example: หล่อนลดน้ำหนักจนแก้มตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบ๋[bō] (adj) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken  FR: creux ; enfoncé
บุ๋ม[bum] (adj) EN: dimpled ; dented ; pitted ; caved ; sunken
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [ f ]
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed
ตาโหล[tā lō] (n, exp) EN: sunken eyes ; hollowed eyes
ตอบ[tøp] (adj) EN: sunken ; hollow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUNKEN S AH1 NG K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunken (v) sˈʌŋkən (s uh1 ng k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sunken cord (used in bookbinding) [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] sunken eyes; deep; abstruse [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingelassen { adj } (Badewanne)sunken (bath) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんけん[tsunken] (adv, vs) crabbily; unsociably [Add to Longdo]
暗礁[あんしょう, anshou] (n) reef; sunken rock; (P) [Add to Longdo]
囲炉裏;居炉裏;囲炉裡[いろり, irori] (n) sunken hearth; sunken fireplace [Add to Longdo]
[おう, ou] (pref) (See 凹レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]
凹目[くぼめ, kubome] (n) sunken (deep-set) eyes [Add to Longdo]
金壺眼[かなつぼまなこ, kanatsubomanako] (n) goggle-eyes; round, sunken eyes; greedy look [Add to Longdo]
切通(io);切り通し[きりどおし, kiridooshi] (n) (railway) cutting; excavation; sunken road; opencut [Add to Longdo]
地火炉[じかろ;ちかろ;じひろ, jikaro ; chikaro ; jihiro] (n) (See 地炉, いろり) sunken hearth or fireplace [Add to Longdo]
沈没船[ちんぼつせん, chinbotsusen] (n) sunken ship [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or
   ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, -- now
   used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS.
   sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel.
   s["o]kkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably
   to E. silt. Cf. {Silt}.]
   1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend
    lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a
    stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks
    in the west.
    [1913 Webster]
 
       I sink in deep mire.         --Ps. lxix. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the
    surface; to penetrate.
    [1913 Webster]
 
       The stone sunk into his forehead.   --1 San. xvii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to
    enter completely.
    [1913 Webster]
 
       Let these sayings sink down into your ears. --Luke
                          ix. 44.
    [1913 Webster]
 
   4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the
    ground, from weakness or from an overburden; to fail in
    strength; to decline; to decay; to decrease.
    [1913 Webster]
 
       I think our country sinks beneath the yoke. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He sunk down in his chariot.     --2 Kings ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Let not the fire sink or slacken.   --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become
    diminished in volume or in apparent height.
    [1913 Webster]
 
       The Alps and Pyreneans sink before him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay;
     decrease; lessen.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunken \Sunk"en\, a.
   Lying on the bottom of a river or other water; sunk.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunken
   adj 1: having a sunken area; "hunger gave their faces a sunken
       look" [syn: {deep-set}, {sunken}, {recessed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top